ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 6 năm 2016, là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân, là sự kiện chính trị lớn của cả nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng, nhằm lựa chọn và trực tiếp bầu những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở cho việc kiện toàn, xây dựng bộ máy cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương thật sự là của dân, do dân và vì dân; góp phần quyết định thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và của tỉnh nhà.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài, xng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương mình ở Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt các công việc sau đây:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20/11/2014; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung và yêu cầu của cuộc bầu cử lần này, về cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử, để nhân dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

2. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử ở cơ sở, nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri, xác định hp lý các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn người có uy tín, chuyên môn, thạo việc để thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ... đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị Trung ương và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phục vụ cho cuộc bầu cử và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong việc bu cử.

- Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đặc biệt, chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những khu vực nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn báo chí lập kế hoạch, chương trình, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phù hợp phục vụ cho cuộc bầu cử.

- Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Viễn thông Quảng Ngãi, Bưu điện Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và điện thắp sáng phục vụ tốt công tác bầu cử ở địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các phương án chủ động, đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và ngày bầu cử (ngày 22/5/2016).

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối vi người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đng nhân dân các cấp ở địa phương; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh về việc chuẩn bị và phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm giúp Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch bầu cử, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử; hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình; dự toán kinh phí, in ấn các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho cuộc bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo và tổng hợp phản ánh kịp thời tình hình thực hiện công tác bầu cử của các ngành, các cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác bầu cử.

5. Các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ở các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử và dự kiến, đề phòng những tình huống phức tạp, đột xuất có thể xảy ra trong ngày bầu cử, nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp./.


Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan đơn vị TW đóng trên địa bàn t
nh;
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các ph
òng N/C, CBTH;
- Lưu: VT, NCnvhuy23.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng