ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VÀ TĂNG CƯỜNGBIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ CƠ BẢN HOÀN THÀNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU TRONGNĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) trên địa bàntỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá. Tính đến30/4/2013, toàn tỉnh đã cấp được 855.592 giấy, với tổng diện tích228.064,97 ha, đạt 74,1% diện tích đất cần cấp Giấy chứng nhận. Kết quả cấpGiấy chứng nhận đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nướcvề đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, thúcđẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên so với yêu cầu và mục tiêu đềra, tiến độ cấp Giấy chứng nhận đến nay còn chậm, nhất là đất của các tổ chức,mới đạt 15,1% diện tích cần cấp; các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhậnlần đầu cho hộ gia đình, cá nhân còn nhiều, khoảng trên 84.000 thửa tập trung ởcác huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế, Hiệp Hòa; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đốivới đất nông nghiệp mới đạt khoảng 75% diện tích cần cấp; kết quả cấp Giấychứng nhận lần đầu của năm 2013 đến nay mới đạt khoảng 14% kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạngtrên là do chính quyền một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếuquyết tâm, chưa thật sự tập trung chỉ đạo, triển khai và giảiquyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiệncông tác cấp Giấy chứng nhận; sự tham gia, phốihợp của các cp, các ngành chưa chặtchẽ; việc thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ trướng Chính phủ chưađược trin khai đng bộ, kịpthời; việc đầu tư kinh phí đo đạc, cấp Giấychứng nhận các huyện, thành phố vẫncòn hạn chế; hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chưađược đầu tư đúng mức; đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã cònhạn chế về năng lực; việc giải quyết thủ tục hành chính có lúc có nơi còn chậm,còn có biểu hiện cán bộ gây phiền hà cho người sử dụng đất; nhận thức và ý thứcchấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận người sử dụng đất chưa cao.

Để đẩy nhanhtiến độ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo Nghịquyết số 30/2012/QH13 ngày 13/7/2012 của Quốc hội khoá XIII; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ trướng Chính phủ; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày25/01/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng và khẩn trương triển khai kế hoạchthực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân với mục tiêu đạttrên 85% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,UBND cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải coi đây là nhiệmvụ trọng tâm, là chỉ tiêu đánh giá người đứng đầu trong năm 2013.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quántriệt để nâng cao nhận thức, xác định rõ quyền, nghĩa vụ của cán bộ và nhândân, của người sử dụng đất về công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

- Chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục và thực hiệnnghiêm túc việc rà soát, thống kê số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp Giấy chứngnhận theo từng loại đất, đối tượng, nguồn gốc sử dụng đất xong trước ngày20/6/2013 từ đó đề ra các giải pháp chỉ đạo cho phù hợp.

- Thực hiệnngay việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điều kiện; tập trungchỉ đạo thực hiện Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh.Các trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải pháp xửlý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.Thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứngnhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng ghi nợ theo quy địnhtại Điều 2 Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ. Ngân sáchnhà nước đảm bảo hoạt động cho cơ quan Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấphuyện.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổsung hoặc bãi bỏ các quy định không đúng pháp luật hiện hành.Việc đăng ký, xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, thực hiệnnghĩa vụ tài chính, trao Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện tạitrụ sở UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm công khai các thủ tục, quy định,thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, thời gian trao Giấy chứng nhận cụ thểtrong tháng, để tạo điều kiện cho người sử dụng đất biết và thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động pháthiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Xửlý nghiêm những cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà trong quátrình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cấp Giấychứng nhận gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhtại phiên họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện,thành phố.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổchức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đáp ứng yêu cầu theo Chỉthị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, Chỉ thị số 05/CT-TTgngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.Tiếp nhận, tổng hợp và kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấychứng nhận; những trường hợp vượt quá thẩm quyền chủ động phối hợp với cácngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. Tập huấn nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ cho cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấtcác cấp.

- Đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địachính và cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án tổng thế đã được UBND tỉnh phê duyệt,gắn kết quả đo đạc với cấp Giấy chứng nhận; xây dựng kế hoạch đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh chogiai đoạn tiếp theo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

- Đề ra các giải pháp, biện phápkỹ thuật phù hợp để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhậnđối với cáctổ chức sử dụng đất códiện tích lớn (Công ty lâm nghiệp; Ban quản lý rừng; cácđơn vị quân đội...). Trước mắt lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho phần diện tích không vướng mắc, đủ điều kiện.

- Tập trung cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức(trụ sở UBND cấp xã, trạm y tế, trường học) trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng tổnghợp kết quả cấp Giấy chứng nhận báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giaoban của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

3. Sở Tài chính

- Tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBNDtỉnh bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện công tác cấp Giấychứng nhận theo mục tiêu, kế hoạch.

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế chínhsách tài chính liên quan công tác cấp Giấy chứng nhận cho các Công ty lâmnghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng ngân sách tỉnh hỗ trợ phí đo đạcbản đồ địa chính.

-Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho miễn lệ phítrước bạ khi cấp Giấy chứng nhận đối với hộ nghèo và giảm 50% cho hộ cận nghèo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí từ ngânsách địa phương để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaivà đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy địnhhiện hành.

5. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường, UBND các huyện, thành phốthực hiện việc rà soát các quy định về đăng ký cấp Giấy chứng nhận của địa phương đsửa đổi, bổ sung cho phù hợpthựctế,quy định của pháp luật.

6. Cục ThuếBắc Giang: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tàichính, Kho bạc Nhà nướchướng dẫn cáchuyện, thành phố việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất để thực hiệnnghĩa vụ tài chính cho phù hợp với thực tế, đảm bảo yêu cầu công khai thông tinvới người nộp thuế. Chỉ đạo các Chi cục thuế phối hợp vớiUBND cấp xã để tổ chức thu các khoản tiền liên quan của người sử dụng đất khiđược cấp Giấy chứng nhận ngay tại xã.

7. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ vớiUBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiệnđề án giao đất, giao rừng hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đề án đãduyệt.

8. Các Sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan: Tập trung rà soát các đơn vị trực thuộc chưa được cấpGiấy chứng nhận; Chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tổchức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phải thiết lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhậnxong trong năm 2013.

9. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về đất đai để người dân nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm trong việcđăng ký đất đai, tự giác làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, thủ tục đăng ký biếnđộng đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Phản ánh đầy đủ, kịp thờitình hình cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởngcác cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thựchiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợpvới các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo kết quả thựchiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải