UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆNCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊUTHỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Nhằm đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉtiêu thống kê, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày02/3/2010 về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thốngkê và Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 về ban hành Hệ thống chỉ tiêuthống kê quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thốngkê quốc gia, danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện,xã và Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 về quy định chế độ báo cáothống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 23/3/2012 về việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lượcphát triển thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới,đồng thời thực hiện đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê,Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnhvà các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm bố trí cán bộ theodõi, tổ chức thu thập, tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê theo danh mục Hệthống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và phải đảm bảo theo đúng nội dung chế độ báocáo đã được quy định theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của BộKế hoạch và Đầu tư, gửi báo cáo cho bộ, ngành chủ quản, đồng thời gửi cho CụcThống kê tỉnh để tổng hợp và công bố chung thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tráchnhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ theo dõi, thuthập, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu theo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kêcấp huyện; thực hiện báo cáo thống kê cho sở, ban, ngành, đồng thời gửi cho ChiCục Thống kê cùng cấp để tổng hợp và công bố chung.

3. Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn cótrách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê theo Hệthống chỉ tiêu thống kê cấp xã, báo cáo UBND các huyện, thành phố, đồng thờigửi cho Chi Cục Thống kê huyện, thành phố để tổng hợp và công bố chung.

4. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạnbiểu mẫu báo cáo, hướng dẫn nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu; tổ chứctập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; thực hiện tổng hợp chung, công bố thông tinthống kê theo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ các cơ quan,lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cũng như các đối tượngdùng tin khác theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khaithực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBNDtỉnh.

5. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnhxây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, in ấn tài liệu để triểnkhai cho các đối tượng có liên quan theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên và các cơ quan thông tin đại chúng trên địabàn phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chínhsách của trung ương và của tỉnh về thực hiện đổi mới và áp dụng đồng bộ Hệ thốngchỉ tiêu thống kê các cấp, Chiến lược thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh HưngYên.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức,các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáotài chính và báo cáo thống kê định kỳ, thực hiện đầy đủ nội dung và các thôngtin theo yêu cầu của các cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, tổ chức,cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quanthực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướngmắc kịp thời báo cáo về Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét,chỉ đạo./.

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường