ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Trong năm học qua, ngành Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện nhiều giải pháptích cực để nâng cao chất lượng giáo dục. Đ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và hoànthành tt nhiệm vụ của năm học 2013 - 2014, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kếhoạch cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 theoChỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềcác nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trong đó tậptrung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trng tâm sau:

a) Tiếp tục nâng cao hiệulực, hiệu quả công tác quản giáo dục

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ pháttriển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hộiXIV Đảng bộ tỉnh; tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dụctriển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và các văn bản về đổi mớicăn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quyhoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương trongtỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng vàhiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường; thực hiện"3 công khai" của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, đặcbiệt là việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng BGiáo dục và Đào to và Quyết định số 09/2013/QĐ- UBND ngày 16/8/2013của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung quản lý, khắc phụctriệt để các sai phạm, các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm; xử lý nghiêm các hànhvi vi phạm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôngtin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, của các cơ quan qun lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

b) Nâng cao chất lượng vàhiệu quả hoạt động giáo dục

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thựchiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 27/3/2013 của Ủy ban nhândân tnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cốkết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng họcsinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kếhoạch số 18/KH-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh xâydựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Cà Mau; đa dạng hóa phương thứchọc tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời chongười dân.

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ,thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở tất cả cáccấp học, đặc biệt với các trường ở vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dântộc thiểu số. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống vàkĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của họcsinh, sinh viên; giáo dục ý thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, ứng phó với biếnđổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục vchủ quyn biển, đảo, tiếtkiệm năng lượng. Tăng cường công tác quản lý, phi hợp đm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệnạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Tích cực chuẩn bị đủ các điều kiệnđảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, cơ sởvật chất để triển khai Đán dạy và học ngoại ngữ trong hệthống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; đi mớiphương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo Khungnăng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục

- Tăng cường công tác quản lý, kiểmtra, giám sát thực hiện quy hoạch tổng thphát triển giáodục và đào tạo đến năm 2020 và quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục đãphê duyệt.

- Triển khai thực hiện Chương trìnhphát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm2020. Tiếp tục thực hiện Đ án "Đàotạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông,trung cấp chuyên nghiệp và trung cp nghgiai đoạn 2010-2016".

- Nâng cao hiệu quả công tác bồidưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộquản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địaphương, đơn vị, trường học.

- Đánh giá giáo viên và cán bộ quảnlý theo chuẩn, đảm bảo khách quan, công bằng thông qua kếtquả tự bồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế với nhà trường được đng nghiệp, phụ huynh và học sinh ghi nhận.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời cácchính sách đối với nhà giáo; nhất là giáo viên mầm non, giáo viên đang công táctại vùng đặc biệt khó khăn.

d) Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mớimột số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến nămhọc 2014-2015; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy địnhquyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới cơ chế tài chínhgiáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ca nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản vàmua sắm trang thiết bị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Phát triểnhệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đon2010-2020, Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông Dân tộc nộitrú giai đoạn 2011-2015, quy hoạch và xây dựng các trường phổ thông Dân tộc bántrú.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đán kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giaiđoạn 2013-2015 sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và các Chươngtrình, Dự án về giáo dục đào tạo.

2. Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014, cụ thể:

- Bảo đảm huy động tất cả trẻ em 5tuổi đến học các trường mầm non, trẻ em 6 tuổi được vào học lớp một, thực hiệntốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong năm họcmới; tổ chức khai giảng năm học 2013 - 2014 với các hoạt động văn hóa, vănnghệ, các trò ci dân gian tươi vui, sinh động, tạo khôngkhí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

- Quan tâm thực hiện các chính sáchxã hội đối với học sinh, nhất là đối tượng con hộ nghèo, gia đình dân tộc, giađình chính sách; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường thịtrấn phối hợp cùng với các trường học trên địa bàn tích cực vận động và thựchiện các giải pháp tích cực để tất cả các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàncảnh đặc biệt có nguy cơ bỏ học đến trường ngay từ đầu nămhọc mới và thường xuyên quan tâm để ngăn ngừa hiện tượng học sinh bỏ học.

- Chđạo các cơquan, ban, ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh trên địa bàn tích cực phốihợp cùng các trường học tổ chức các hot đng phong phú, thiết thực nhmxây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

3. Các sở, ngành, đoàn thể phối hợpchặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện ngày toàn dân đưatrẻ đến trường, tạo điều kiện thuận lợi đ ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đạt kết quả tốt nhất. Sở Thông tin và Truyền thông chđạo các cơ quan thông tin đại chúng có tráchnhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm củangành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014 để nhân dân trong tỉnh biết vàhưởng ứng thực hiện; tuyên truyền giới thiệu gương điển hình trong thực hiệncuộc vận động và phong trào thi đua: "Xây dựng trưnghọc thân thiện, học sinh tích cực"; "Nói không với tiêu cực trong thicử và bệnh thành tích trong giáo dục"; tuyên truyền về nội dung kết quảthực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

4. Đề nghị Ủy banMặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thểphối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng caonhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, các bậc phụ huynhvề yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lưng giáo dục toàn diệncho học sinh.

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thành phố Cà Mau tích cực triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND
tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các s
, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
UBND huyện, Tp. Cà Mau;
- Các Báo, Đài trong t
ỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT
, Mi03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải