ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬPHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trong những năm qua, việc thực hiện Luật Thốngkê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê được các cấp, ngành,các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tỉnh triển khai tốt chế độ báo cáo, điềutra thống kê do Nhà nước và Tỉnh quy định. Công tác thống kê đã đóng vai tròquan trọng và tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin số liệu có căn cứkhoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ,chính xác, phân tích thực trạng để xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội trung hạn, dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặttích cực đã đạt được trong việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều trathống kê vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hộgia đình, cá nhân... chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tinthống kê còn một số hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với thực tế vềtình hình kinh tế - xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quảnlý và chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nhằm nâng cao nhận thứccủa tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; tổchức, cá nhân phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân đượcđiều tra thống kê; qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hànhpháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trungthực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Để sớm đưa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện Luật Thống kê có hiệu quả và khắc phụcnhững nhược điểm, tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban,ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện kịp thời các nội dung sau:

1. Cục Thống kê:

- Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến Nghị địnhsố 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ cho cán bộ, công chức trong ngànhThống kê; các sở, ban, ngành và đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướngdẫn việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; thanh tra, kiểm tra việcchấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê, chấn chỉnh những saisót, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm Luật Thống kê, xử lý nghiêm khắctheo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ vềnhững hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; báo cáo kết quả thanhtra, kiểm tra về UBND Tỉnh.

2. Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực của Hội đồngphổ biến, giáo dục pháp luật của Tỉnh): Phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh có kếhoạch tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cholãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơquan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định,nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình vàcá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định vàtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáothống kê, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể củatỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức cóliên quan:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan,đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổbiến sâu rộng Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đến các đơn vị, phòng, ban trực thuộcvà cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý.

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai tới UBND các xã,phường, thị trấn và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thànhphố. Hàng năm phải chỉ đạo tổng kết đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và đềxuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiệnNghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và Luật Thống kê.

6. Báo Phú Yên, Đài Phát Thanh và Truyền hìnhTỉnh: Dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số79/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm làmcho các đối tượng áp dụng Nghị định nắm được nguyên tắc và các hình thức xửphạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nâng cao ý thức chấphành pháp luật về công tác thống kê; nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhânđiển hình thực hiện tốt và phê bình các tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hànhtốt Luật Thống kê.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn,vướng mắc thì các cấp, ngành, địa phương báo cáo về UBND Tỉnh (thông qua Cục Thốngkê Tỉnh) để kịp thời chỉ đạo, nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị định số79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn