ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây cũng là một trong những công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2016.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn những người có năng lực, kinh nghiệm thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng cơ cấu, thành phần, số lượng và thời gian theo quy định; tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng các quy định của pháp luật, kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị các phương tiện, vật chất phục vụ bầu cử, có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử được pháp luật quy định, khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

2.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho các tổ chức phụ trách bầu cử; kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; về nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.3. Cục Thống kê chỉ đạo, hướng dẫn phòng Thống kê cấp huyện cung cấp số liệu dân số đến ngày 31-12-2015 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

2.4. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Vĩnh Long có kế hoạch triển khai cụ thể nhằm bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt và cung cấp điện trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016.

2.5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng.

2.6. Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- UBTV.QH;
- Thủ tướng Chính phủ;
- UBTWMTTQ.VN;
- Hội đồng bầu cử TW;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long;
- UBBC tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- LĐ.VPUBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
-
Các phòng NC;
-
Lưu: VT, 1.13.06.

CHỦ TỊCHNguyn Văn Quang