UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 06 /CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1994

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện Nghị định số 63/CP ngày 24-9-93 của Thủ tướng Chính phủ

Về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng,

bạc, kim khí quý, đá quý

_____________________

Thi hành Nghị định số 63/CP ngày 24-9-1993 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư hướng dẫn số 07 NH-TT ngày 29-10-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (dưới đây gọi tắt là kinh doanh vàng bạc).

- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn thành phố hiện nay;

UBND thành phố chỉ thị một số việc phải làm trong thời gian tới như sau:

1.Giao cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố chủ động bàn bạc, phối hợp với các UBND quận, huyện, thị xã và các ngành: quản lý thị trường, Công an, Cục thuế, Chi cục đo lường chất lượng, Viện Kiểm sát và các cơ quan có liên quan để:

a) Kiểm điểm đánh giá thực trạng của công tác quản lý kinh doanh vàng bạc, trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác cấp phát đăng ký kinh doanh vàng bạc, công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động này trong thời gian qua.

b) Lập kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc trong tình hình mới, nhanh chóng khắc phục những tồn tại: tiếp tục triển khai chương trình thực hiện Nghị định 63/CP , Thông tư số 07 NH-TT trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

c) Cho phép thành lập Đội kiểm tra thị trường về các hoạt động kinh doanh vàng bạc và dịch vụ kỹ thuật vàng bạc trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của Ban Quản lý thị trường thành phố và lực lượng cán bộ quản lý của Ngân hàng Nhà nước, do một phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước thành phố làm Đội trưởng.

Giám đốc Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm xây dựng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình hoạt động của đội kiểm tra để trình UBND thành phố phê duyệt.

d)Tiến hành việc cấp giấy phép kinh doanh vàng bạc theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng nhà nước, bao gồm các việc: thu hồi giấy phép đã cấp, cấp giấy phép mới, hoàn trả vàng ký quỹ của các tổ chức và cá nhân đã được phép kinh doanh vàng trước đây. Thời gian từ nay đến 30-3-1994 phải hoàn thành việc cấp giấy phép kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố.

Từ 1-4-1994, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật vàng bạc không có giấy phép là bất hợp pháp và sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà nước và của thành phố.

1- UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm cùng với Ngân hàng Nhà nước thành phố, Đội kiểm tra thị trường về hoạt động kinh doanh vàng bạc thực hiện nghiêm chỉnh nghị định 63/CP và thông tư 07/NH-TT , đặc biệt chú ý việc tăng cường lực lượng của địa phương phối hợp chặt chẽ với đội kiểm tra thị trường về hoạt động kinh doanh vàng bạc trong quá trình kiểm tra; đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh hay làm dịch vụ kỹ thuật vàng bạc trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước và của thành phố về của thành phố về đăng ký kinh doanh vàng bạc.

2- Các ngành: Ban quản lý thị trường, Cục thuế, Chi cục đo lường chất lượng, Công an, Trọng tài kinh tế, Sở Tư pháp và các cơ quan nội chính có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình, thường xuyên cùng với Ngân hàng Nhà nước thành phố, đội kiểm tra thị trường về hoạt động kinh doanh vàng bạc thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 63/CP của chính phủ.

Các cơ quan thông tin, báo chí, đài phát thanh cần làm tốt công tác tuyên truyền để các tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh hoặc làm dịch vụ kỹ thuật vàng bạc hiểu và tự giao thực hiện các quy định của nhà nước và thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này, quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách