chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 06/2003/CT-NHNN
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
CHỈ ĐẠO GIÁM SÁT THANH LÝ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Thực hiện củng cố chấnchỉnh hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 57-CT/TW ngày10/10/2000 của Bộ chính trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo thu hồigiấy phép hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân quá yếu kém không thể khắc phụcđể trở lại hoạt động bình thường. Với tinh thần chỉ đạo và triển khai kiênquyết, công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt độngtrong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đảm bảo anninh chính trị và trật tự xã hội, không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thốngQuỹ tín dụng nhân dân.

Tuy nhiên, công tác thanh lý QTDND cũng đãbộc lộ một số tồn tại: nhận thức về công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dânchưa đầy đủ, việc triển khai công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân ở nhiềunơi chưa quyết liệt; Hội đồng thanh lý ở nhiều nơi hoạt động cầm chừng và chưachủ động; một số chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố chưa làm tốtcông tác tham mưu và tranh thủ sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương vàcác cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân;Công tác giám sát, đôn đốc chỉ đạo và báo cáo tình hình hoạt động thanh lý hiệuquả còn thấp. Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã làm chậm tiến độ thanh lý vàảnh hưởng không nhỏ đến quá trình củng cố chấn chỉnh Quỹ tín dụng nhân dân.

Để đẩy nhanh tiến độ thanh lý Quỹ tín dụngnhân dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Quán triệt nhận thức công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhândân là một nội dung nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện Đề án củngcố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt.

2. Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác làm đầu mối phối hợp vớicác đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu tham mưu cho Thống đốc trong hoànthiện cơ chế, chính sách, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác thanh lýQuỹ tín dụng nhân dân hiện nay; tăng cường kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạovà tổ chức triển khai thực hiện thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân của chi nhánhNgân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương tập trung triển khai:

3.1- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như báochí, đài phát thanh, truyền hình ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyềngiáo dục để có nhận thức đầy đủ trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngànhcũng như trong nhân dân về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thanh lýQuỹ tín dụng nhân dân, thời gian hoàn thành vào quý IV năm 2003.

3.2- Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố tăng cường chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp và các cơ quan bảo vệpháp luật hỗ trợ Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả(trong đó tập trung xử lý hỗ trợ thu hồi nợ cho vay) nhằm sớm kết thúc công tácthanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

3.3- Tham mưu để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố kiện toàntổ chức Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, trong đó lưu ý việc đưa nhữngcá nhân có liên quan trước đây của Quỹ tín dụng nhân dân (cán bộ chủ chốt vànhân viên) tham gia hội đồng thanh lý để gắn trách nhiệm của họ với việc thuhồi nợ vay trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời đưa đạidiện Quỹ tín dụng Trung ương và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia Hội đồngthanh lý ở các Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý mà còn dư nợ vay của Quỹ tíndụng Trung ương và có chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền nhằm hạn chếthấp nhất tổn thất tài sản của Nhà nước trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụngnhân dân, thời gian hoàn thành việc kiện toàn tổ chức nói trên trước15/11/2003.

3.4- Chỉ đại Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân rà soátđánh giá phân loại nợ và có kế hoạch, biện pháp thu hồi nợ cụ thể với phươngchâm chủ động và kiên quyết; đối với các trường hợp thành viên còn nợ vay Quỹtín dụng nhân dân có khả năg trả nợ nhưng cố tình trây ỳ và trường hợp các cánbộ Quỹ tín dụng còn nợ hoặc tham ô, lợi dụng chiếm đoạt tài sản của Quỹ tíndụng nhân dân thì phải kiến quyết xử lý, trường hợp cần thiết đề nghị truy tốtrước pháp luật để thu hồi tài sản cho nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân, thờigian hoàn thành việc phân loại và đề ra kế hoạch, biện pháp thu hồi nợ thựchiện trong quý IV năm 2003.

3.5- Kiện toàn, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt độngcủa Tổ giám sát thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độthanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, giám sát chặt chẽ việc chi trả cáckhoản nợ theo trật tự ưu tiên đã được pháp luật quy định, thời gian hoàn thànhtrong quý IV năm 2003.

3.6- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định vềcông tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.

4. Quỹ tín dụng Trung ương và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cótrách nhiệm cử đại diện tham gia thành phần Hội đồng thanh lý của các Quỹ tíndụng nhân dân nêu tại điểm 3.3 của chỉ thị này; đồng thời tích cực tham gia xửlý thu hồi nợ cho vay thành viên ở các Quỹ tín dụng nhân dân nói trên để hạnchế thấp nhất tổn thất tài sản của Nhà nước trong quá trình thanh lý.

Thủ trưởng các Vụ, Cục liên qua thuộc Ngân hàng Nhà nước,Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng Trung ươngvà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng côngbáo.