ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2003/CT .UB

Lào Cai, ngày 23 tháng 4 năm 2003

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆNQUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Trong những năm gần đây công tác quản lý các dự án đầu tưtrên địa bàn đã dần đi vào nề nếp - Xong, ở khâu quyết toán các dự án hoànthành vẫn còn những tồn tại nhất định: Còn một số Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án(BQLDA) chưa làm hết trách nhiệm trong việc lập và giải trình hồ sơ quyết toáncác dự án hoàn thành (phó mặc cho các đơn vị thi công tự lập hồ sơ quyết toánvà giải trình những phát sinh, vướng mắc với cơ quan thẩm định). Mặt khác hồ sơthủ tục quyết toán dự án hoàn thành còn rất rườm rà, cần phải soát xét lại đểgiảm bớt thủ tục hành chính, tránh phiền hà. Theo báo cáo đến thời điểm hiệnnay, trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từlâu nhưng Chủ đầu tư, BQLDA vẫn chưa lập xong hồ sơ quyết toán gửi cơ quan có thẩmquyền thẩm định, phê duyệt; các đơn vị được giao quản lý sử dụng những tài sảnnày không có cơ sở để theo dõi, hạch toán tài sản theo đúng chế độ quy định.

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng thời quán triệt thựchiện nghiêm túc Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chínhphủ về việc xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành - UBND tỉnh chỉthị các Chủ đầu tư, BQLDA, các ngành quản lý chức năng, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp XDCB trên địa bàn toàn tỉnh tập trungthực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1.Thực hiện ngay việc rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành từ 31/12/2002 trở vềtrước, để lập hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư trình cơ quan có thẩm quyềnthẩm định, phê duyệt (thời hạn xong trước ngày 30/09/2003). Kể từ nay về saucác Chủ đầu tư, BQLDA phải thực hiện nghiêm túc việc quyết toán các dự án hoànthành theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá. Nếu vi phạmngười đứng đầu cơ quan Chủ đầu tư, BQLDA coi như không hoàn thành nhiệm vụtrong năm và không được xem xét công nhận các danh hiệu thi đua.

2.Xử lý nghiêm túc các vấn đề còn tồn tại liên quan đến quyết toán dự án hoànthành cụ thể là:

- Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu có sự thay đổiChủ đầu tư, BQLDA từ cũ sang mới, thì Chủ đầu tư, BQLDA mới (kể cả những cánhân có liên quan đến trách nhiệm bàn giao của Chủ đầu tư, BQLDA cũ) phải cótrách nhiệm lập, giải trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các dự án không còn đủ hồ sơ theo các quy địnhhiện hành (không có khả năng hoàn thiện hồ sơ do nguyên nhân khách quan) để lậpbáo cáo quyết toán vốn đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình cụ thể vớicấp có thẩm quyền xem xét cho phép đánh giá và quyết toán trên cơ sở thực tế,kết hợp với hồ sơ thanh toán tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư đểquyết định giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án như: Thayđổi thiết kế, khối lượng, giá cả, chính sách..., cần phải rà soát thật kỹ vàthực hiện quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh(phù hợp với từng thời kỳ).

3.Giao cho Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở xâydựng, Kho bạc nhà nước Lào Cai thực hiện một số nội dung:

- Rà soát lại các quy định về lập hồ sơ quyết toán, đề xuấtbiện pháp nhằm giảm bớt thủ tục hành chính trong việc lập hồ sơ quyết toán dựán hoàn thành.

- Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh về quảnlý đầu tư xây dựng nói chung và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nóiriêng, có hướng dẫn cụ thể về lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, để áp dụngthống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện các nội dung trong chỉthị này, định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu) báo cáo về UBND tỉnh.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu BQLDA, thủ trưởng các ngành chứcnăng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các Chủ đầu tư, Giám đốc các doanhnghiệp xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiệnChỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim