UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

____________

Số: 06/2004/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 16 tháng 4 năm 2004

CHỈ THỊ

Về việc triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính Phủ đợt II năm 2004 để đầu tư

một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước

_____________________

Phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động sự đóng góp của toàn dân để thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 24/9/2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 28/9/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. Năm 2003, tỉnh Điện Biên ( Lai Châu cũ) đã tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái ủng hộ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hoàn thành vượt mức kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I do Trung ương giao; phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2003; UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng các đơn vị; Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, mỗi đảng viên, cán bộ công chức và từng người dân cần phải xác định việc vận động và hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; của các cơ quan, đơn vị; của mỗi đảng viên, cán bộ công chức và từng người dân; Từ đó tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền trong nội bộ từng đơn vị và phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương phát hành trái phiếu Chính phủ, huy động nguồn vốn trong các tầng lớp dân cư để đầu tư các công trình giao thông, thuỷ lợi trọng điểm của đất nước; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tỉnh giao vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II.

2. Giám đốc sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, các sở ban ngành tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền mục đích và ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia.

3. Các cơ quan Sở Văn hoá Thông tin, Báo Điện Biên Phủ, Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bố trí đội ngũ phóng viên, tổ chức mạng lưới cộng tác viên theo dõi tình hình triển khai cuộc vận động, ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng, thường xuyên thông tin kết quả phát hành, kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia mua trái phiếu Chính phủ đợt II, Phối hợp với các cơ quan thông tấn, cơ quan phát thanh truyền hình ở trung ương, phản ánh kịp thời các thông tin về việc chuẩn bị và thực hiện mua trái phiếu Chính phủ đợt II trong toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

4. Giao sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch vận động tham gia mua trái Phiếu Chính phủ đợt II trình UBND tỉnh giao cho các đơn vị thực hiện; phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính Phủ đợt II theo đúng quy định của BộTài chính.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các điểm bán lẻ trái phiếu Chính phủ đợt II với đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua, áp dụng nhiều biện pháp phát hành trái phiếu phù hợp với mọi đối tượng, bảo đảm việc phát hành trái phiếu được thuận tiện, nhanh chóng; Tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ về UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo qui định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc cùng cấp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị; chính trị - xã hội; các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động mua trái Phiếu Chính phủ đợt II được giao.

7. Thủ trưởng các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có trách nhiệm phổ biến, vận động cán bộ, sỹ quan tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

8. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thị, thành Phố thuộc tỉnh tuyên truyền vân động và đôn đốc các Doanh nghiệp Nhà nước; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cty TNHH, Công ty cổ phần và các HTX trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II.

9. Sau khi kết thúc cuộc vận động tham gia mua trái phiếu Chính phủ đợt II Sở Tài Chính chủ trì và phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đề xuất danh sách tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai Phát hành, tuyên truyền, vận động và tham gia mua trái phiếu Chính phủ để UBND tỉnh và các cấp bộ, ngành TW có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị; chính trị - xã hội; chính trị - xã hội - nghề nghiệp ; xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Điện Biên nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh