ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2006/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 7 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Sau khi Bộ luật Lao động (đã sửađổi, bổ sung năm 2002) có hiệu lực thi hành; cùng với cả nước, tỉnh đã chỉ đạotổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnglàm việc trong các đơn vị, cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp nâng cao nhận thức,xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Bộ luật Lao động đã tạo điềukiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động trong quản lý, sử dụng lao động,phân bổ tiền lương (tiền công) cho người lao động một cách hợp lý; tạo mối quanhệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, phát huy được ưu thế của ngườilao động trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình đối với doanhnghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp ngày càng phát triển, mang lạihiệu quả ngày càng cao.

Tuy nhiên, quá trình thực hiệnBộ luật Lao động vẫn còn một số doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm như: chưathực hiện giao kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội; thử việc khôngđúng quy định; sử dụng lao động là người nước ngoài nhưng không lập hồ sơ đềnghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; chưa xây dựng và đăng ký hệthống thang lương, bảng lương; chưa thành lập tổ chức công đoàn; xử lý kỷ luậtlao động còn tùy tiện, chưa đúng quy định; chế độ báo cáo định kỳ về tình hìnhsử dụng lao động, tiền lương (tiền công) chưa được các doanh nghiệp thực hiệnnghiêm túc.

Nguyên nhân của tình hình trênlà do doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm chính sách pháp luật lao động; côngtác lao động, tiền lương ở doanh nghiệp chưa được coi trọng, nhân viên theo dõicông tác này thường xuyên biến động và chuyên môn nghiệp vụ còn yếu. Sự phốihợp của các cơ quan quản lý Nhà nước chưa đồng bộ, công tác thanh tra, kiểm trachưa thường xuyên nên hạn chế trong việc theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệpthực hiện đúng quy định của pháp luật. Hoạt động của tổ chức công đoàn còn hạnchế, chưa phát huy được vai trò đại diện cho người lao động. Bản thân người laođộng chưa nắm rõ các quy định của Bộ luật Lao động, ý thức chấp hành nội quylao động còn kém, chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với doanhnghiệp.

Để khắc phục những tồn tại nêutrên, đồng thời đẩy mạnh thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp trongthời gian đến; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội có trách nhiệm:

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ laođộng, tiền lương (tiền công) cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phầnkinh tế trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thực hiện đầy đủ các nội dung quy định củapháp luật lao động như:?ký kết hợp đồng lao động; xây dựng và đăng ký nội quylao động xây dựng và ban hành thỏa ước lao động tập thể; xây dựng và đăng ký hệthống thang lương, bảng lương; xây dựng và ban hành quy chế trả lương, tiềnthưởng, phụ cấp lương; cấp và thu hồi giấy phép lao động đối với lao động làngười nước ngoài; hướng dẫn thực hiện các biện pháp về an toàn lao động, vệsinh lao động; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động,phân phối tiền lương (tiền công), thu nhập theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo các cơ sở dạy nghềtrong tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công tác đàotạo lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp. Theodõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác lao động, tiền lương (tiềncông) của doanh nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường cán bộ theodõi công tác lao động, tiền lương (tiền công) và công tác thanh tra nhằm bảođảm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăngcường công tác kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau khi cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đầu tư, có biện pháp xử lý đối vớidoanh nghiệp vi phạm; định kỳ hàng năm có kế hoạch tổ chức gặp mặt giữa lãnhđạo tỉnh và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trongquá trình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiếncủa các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều hành, bổsung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lýcác Khu công nghiệp Bình Thuận, để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhànước đối với hoạt động đầu tư và quản lý lao động trong khu công nghiệp. Nghiêncứu, đề xuất bổ sung biên chế cán bộ quản lý lao động thuộc Phòng Nội vụ - Laođộng - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để có đủ năng lựctriển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý lao động trên địa bàn.

4. Sở Văn hóa - Thông tin phốihợp Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chỉ đạo cơ quan tuyêntruyền thông tin, phát thanh ở huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyêntruyền phổ biến các nội dung pháp luật lao động, các chính sách, chế độ mới củaNhà nước đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, tránh việc đưa tin gây hiểu lầm,kích động đình công, bãi công.

5. Công an tỉnh chỉ đạo các lựclượng trong ngành nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn, xungđột trong nội bộ doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chủ động ngănchặn, kiềm chế các hành động quá khích, xử lý kịp thời theo quy định của phápluật đối với những trường hợp kích động đình công và gây rối trật tự xã hội;ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu của kẻ xấu và các thế lực thù địch lợidụng đình công, bãi công để tác động gây mất ổn định về an ninh chính trị. Phốihợp với các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với lao động làngười nước ngoài.

6. Ban Quản lý các Khu côngnghiệp Bình Thuận tăng cường chỉ đạo, theo dõi tình hình hoạt động của cácdoanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và theo sự ủy quyền quản lý về lao động củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện các nội dung quy định của pháp luật lao động, kịp thời giải quyết nhữngkhó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấncác nội dung quy định của pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hànhnhằm nâng cao trình độ nhận thức của người sử dụng lao động và người lao độngtrong doanh nghiệp.

7. Các cơ quan quản lý Nhà nướcchuyên ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý thực hiện tốt các quyđịnh của pháp luật lao động. Nắm tình hình hoạt động và có biện pháp hỗ trợdoanh nghiệp pháp triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làmmới, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

8. Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận, các sở, ngành vàđịa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thành lập cơ sở đoàn, HộiLiên hiệp thanh niên trong doanh nghiệp; có kế hoạch bồi dưỡng rèn luyện đoànviên, thanh niên nhằm nâng cao vai trò của người đoàn viên, thanh niên xungkích đi đầu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất làđối với chính sách, pháp luật lao động.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao độngtỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao độngtrong doanh nghiệp; chỉ đạo việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở (ở những nơichưa có tổ chức công đoàn) theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chínhđáng của người lao động; theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luậtlao động và phối hợp với sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việcchấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tăng cường chỉ đạo công táctuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trú đóng trênđịa bàn, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật lao động cho người sửdụng lao động và người lao động; tăng cường cán bộ theo dõi công tác lao động,tiền lương của địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việcchấp hành pháp luật lao động để phát hiện và giải quyết kịp thời những phátsinh, mâu thuẫn trong quan hệ lao động ở trên địa bàn;

- Thành lập Tổ công tác liênngành gồm Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động,Huyện Đoàn, Bảo hiểm xã hội, Công an, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế giúpỦy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phổ biến pháp luật lao động, hướng dẫnvà kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung quy định của pháp luật lao độngtại doanh nghiệp. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những mâu thuẫn có thể dẫn đếnđình công; đồng thời, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi và có biệnpháp xử lý.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chứctriển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành