UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

Trong những năm quacông tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn toàn tỉnh đã được tậptrung chỉ đạo quyết liệt và duy trì thường xuyên, liên tục, dịch bệnh động vậtđã được hạn chế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hộ chăn nuôi ở một số xãdo chưa hiểu biết về Pháp lệnh Thú y và tác hại của các loại dịch bệnh động vậtnên còn tình trạng chủ quan, không thực hiện việc tiêm phòng dẫn đến tỷ lệ tiêmphòng các bệnh truyền nhiễm còn thấp, chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh; đã có mộtsố xã còn để xảy ra bệnh dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn, động vậtmắc bệnh chưa báo cáo kịp thời với cán bộ thú y; việc tuyên truyền, chỉ đạothực hiện Pháp lệnh Thú y tại một số cấp chính quyền cơ sở còn chưa thườngxuyên.

Để chủ động phòng, chốngdịch bệnh có hiệu quả và kịp thời dập tắt các loại dịch bệnh có thể xảy ra, đặcbiệt là bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnh tai xanh, bệnh liên cầu khuẩn ởlợn, bệnh cúm gia cầm, nhằm duy trì và phát triển ngành chăn nuôi, đảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉthị:

1. Các cấp chính quyềncơ sở, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành chức năng liênquan triển khai các biện pháp cụ thể tuyên truyền Pháp lệnh Thú y và các văn bảnhướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thú y cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; xácđịnh rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phòng, chống dịch bệnh độngvật, thực hiện đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi, tiêm phòngđịnh kỳ và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật của mình; chỉsử dụng các sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm soátgiết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; xác định công tác phòng, chống dịch bệnh giasúc, gia cầm là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn dân.

2. Kiểm tra, kiểm soátviệc thực hiện Pháp lệnh Thú y

- Nghiêm cấm nhập vàođịa bàn tỉnh những động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa hoặckhông được kiểm dịch theo quy định.

- Duy trì hoạt độngtại 06 Trạm Kiểm dịch động vật trên các trục đường giao thông giáp ranh với cáctỉnh bạn, thực hiện kiểm dịch động vật theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú yvà quy định của UBND tỉnh.

- Các huyện, thị xãquy hoạch và có kế hoạch xây dựng các cơ sở, điểm giết mổ, sơ chế động vật tậptrung; các cơ sở, điểm kinh doanh buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật;việc quy hoạch phải định hướng lâu dài, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật; làmtốt công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, bảo vệ môitrường, phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật.

3. Tiêm phòng và chốngdịch bệnh cho động vật

a) Tiêm phòng:

Thực hiện tiêm phòngbắt buộc các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm cho động vật, đảm bảo đạttỷ lệ tiêm phòng theo quy định, phấn đấu môi trường không có dịch bệnh, an toànsức khoẻ người dân và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Cán bộ thú y các cấp và lựclượng được huy động tham gia công tác tiêm phòng phải có trách nhiệm bảo quảnvắc xin, tiêm đúng, tiêm đủ liều và chủng loại vắc xin đối với từng loại độngvật theo quy định. Chủ vật nuôi có trách nhiệm thực hiện việc tiêm phòng bắtbuộc các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi theo hướng dẫncủa cơ quan thú y; chấp hành nghiêm việc tiêm phòng theo chỉ đạo của UBND tỉnh,kế hoạch tiêm phòng của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y và trảchi phí cho việc tiêm phòng theo quy định. Các trường hợp không thực hiện đúngquy định về việc tiêm phòng cho động vật phải xử lý nghiêm theo quy định phápluật.

b) Chống dịch bệnh:

- Chủ vật nuôi, tổchức, cá nhân khi nghi ngờ động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc pháthiện động vật chết mà chưa rõ nguyên nhân phải báo ngay cho nhân viên thú y cấpxã hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y nơi gần nhất để chẩnđoán xác định bệnh. Nghiêm cấm giết mổ, mua, bán động vật đang bị bệnh. Chỉđược xử lý động vật ốm, chết theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Nghiêm cấm ngườikhông có nhiệm vụ vào nơi có động vật mắc bệnh hoặc chết.

- Khi có kết luận chẩnđoán xác định động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục các bệnhphải công bố dịch hoặc đã công bố dịch, chính quyền các cấp có trách nhiệm tổchức thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

a) Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan có tráchnhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch,tổ chức thực hiện việc tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin phòng các bệnhtruyền nhiễm cho động vật theo quy định của Pháp lệnh Thú y và chỉ đạo của UBNDtỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạothực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểmsoát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Phát hiện bệnh sớmvà thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời vàcó hiệu quả.

- Hướng dẫn, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chănnuôi, khu dân cư, chợ, đường làng ngõ xóm…

- Thực hiện đăng kýxây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn xã, phường, thịtrấn.

b) Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thú y:

- Xây dựng kế hoạchtiêm phòng các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm cho động vật, hướng dẫncác biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Chi cục Thú y tỉnhchỉ đạo các Trạm Thú y huyện, thị xã tổ chức, chỉ đạo cán bộ thú y cấp xã, tổchức, cá nhân hành nghề thú y thực hiện tiêm phòng bắt buộc cho động vật theođúng quy định; hướng dẫn chủ vật nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộckhác; thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểmtra vệ sinh thú y đối với các đối tượng thực hiện buôn bán, giết mổ, kinh doanhđộng vật sống và sản phẩm động vật. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chứcđào tạo, tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật cho cán bộ thúy các cấp và hộ chăn nuôi.

c) Các sở: Y tế, Tàinguyên và Môi trường, Thương mại và Du lịch, Văn hoá - Thông tin, Tư pháp, Khoahọc và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cáchuyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền và thực hiện cácbiện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

d) Đề nghị Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với Uỷ ban nhân dân các các cấp, các cơquan chuyên môn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác phòng, chốngdịch bệnh động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, bảo vệ sức khoẻ cho người vàhạn chế dịch bệnh cho động vật, thúc đẩy phát triển chăn nuôi.

Chỉ thị này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 05/2002/CT-UB ngày 02/5/2002của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Giám đốc các Sở, ban,ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Uỷ bannhân dân các xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnhchịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang