UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 30 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰLÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạtđộng của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạtđộng của cơ quan hành chính nhà nước.

Thời gian qua, việc triển khai ứng dụng côngnghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, nhà nước và các đoàn thể đã đạt được mộtsố kết quả tích cực: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứctừ tỉnh đến cơ sở; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan từ tỉnhđến cấp huyện; xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; triểu khai một sốphần mềm và cơ sở dữ liệu... Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin làmột nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phươngtiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách so với các nước pháttriển; đặc biệt nhằm đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực,hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tintrong một số cơ quan nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ triển khaichậm. Trong đó có nguyên nhân chủ quan là do Thủ trưởng cơ quan chưa nhận thứcđầy đủ về vai trò và hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tácquản lý, điều hành; chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu điđầu trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến chấtlượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ quannhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và người dân; chưađáp ứng yêu cầu, tiến độ của chương trình cải cách hành chính.

Nhằm tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò lãnhđạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan trong việc đẩy nhanh tiến độ và hiệuquả ứng dụng công nghệ thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trên địabàn tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo và triển khai hoạt động ứngdụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực, địa phương và cơ quan mình quản lý; gươngmẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

b) Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức vềtầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của đất nước nói chung và việc ứng dụng vào công tác quản lý nói riêngcho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Tạo điều kiện cho cán bộchuyên trách về công nghệ thông tin được học tập, nâng cao trình độ quản lý, kỹthuật chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụngcông nghệ thông tin trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cơquan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ dàng truy nhậpthông tin và dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụtrách trên môi trường mạng.

d) Xây dựng và ban hành quy chế ứng dụng côngnghệ thông tin, bảo đảm khai thác hiệu quả các giao dịch điện tử trong xử lýcông việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Với yêu cầu thông tin tạo raphải ở dạng số được chia sẻ và lưu trữ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quyđịnh; có kế hoạch số hoá những nguồn thông tin chưa ở dạng số theo thứ tự ưutiên về thời gian và mức độ quan trọng. Xây dựng các cơ sở dữ liệu phù hợp vớidanh mục được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý côngviệc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trongcông tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Cơ sở dữ liệu của các cơquan phải cập nhật đầy đủ hoặc có đường liên kết đến các văn bản quy phạm phápluật, văn bản chỉ đạo của cấp trên giúp cho việc tra cứu của cán bộ, công chức,viên chức trên môi trường mạng thuận tiện, kịp thời; nhằm hạn chế việc sao chụpvăn bản giấy nhận được từ cơ quan cấp trên để gửi cho các cơ quan, đơn vị trựcthuộc.

e) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thôngtin hằng năm của cơ quan, với phương châm: "Đầu tư cho ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là đầu tư phát triển".

2. Sở Bưu chính, viễn thông:

a) Xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tinđiện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức triển khai bảo đảm kỹ thuật cho việccung cấp dịch vụ hành chính công.

b) Quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạtầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Uỷ ban nhândân tỉnh; bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin.

c) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch củaUỷ ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nướctrên địa bàn; theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quảthực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

d) Tham gia, hướng dẫn các cơ quan nhà nướctrong công tác:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về ứng dụng côngnghệ thông tin.

- Xây dựng quy chế nội bộ về ứng dụng công nghệthông tin.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trên địabàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrần Xuân Lộc