ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾTẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

Thực hiện Nghị định s 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp nhànước, UBND tỉnh đã ban hành Chthị s 02/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 về tăng cường công tác pháp chếtại các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tnh và Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quagần 10 năm triển khai, công tác pháp chế của tnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; cán bộ, công chức, viênchức được giao đảm nhiệm làm công tác pháp chế ngày càng tăng về cả số lượng vàchất Iượng.

Tuy nhiên, ngày 04/7/2011, Chính ph đã ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy địnhchc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chếđể thay thế Nghị định s122/2004/NĐ-CP Trên cơ sở đó, ngày 02/8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Đán triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND (sau đây gọi tt là Đán của UBND tnh).Song, việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Đán của UBND tnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Nhiềucơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh chưa thành lập PhòngPháp chế hoặc chưa bố trí cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách (hiệnnay, trong s 14 cơ quan được thành lậpPhòng Pháp chế theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, có 08 cơ quan đã thành lập PhòngPháp chế, 03 cơ quan đã xây dựng và trình UBND tnh phê duyệt Quyết định bổ sung chức năng, nhiệmvụ và điều chnh cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơquan, 03 cơ quan chưa trình UBND tnh phê duyệtQuyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máycủa cơ quan; trong số các cơ quan phải ra quyết định btrí cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách theo Khon 2 Điều 9 Nghị định s55/2011/NĐ-CP và Đim 1.2a Khon 1 Mục III Đề án củatỉnh, mới có 03 cơ quan thực hiện); nhiều doanh nghiệp nhà nước thuộc tnh quản lý chưa thật sự quan tâm bố trí người làmcông tác pháp chế; công tác pháp chếchưa được triển khai thực hiện đy đủ, đồng bộ, thống nhấtvà còn mang tính hình thức; trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chứclàm công tác pháp chế (sau đây gọi chung là người làm công tác pháp chế) chưađồng đều, chưa đúng theo tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định s55/2011/NĐ-CP ...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên;đồng thời, để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghịđịnh s55/2011/NĐ-CP và Đề án của UBNDtỉnh, UBND tnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tnh, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý(gọi chung là các cơ quan, đơn vị) nghiêm túc quán triệt và thực hiện các nộidung cụ thể sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quántriệt Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Đ án của UBNDtỉnh

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổbiến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơquan, đơn vị mình có nhận thức đầy đủ, thống nhất các nội dung của Nghị định s55/2011/NĐ-CP và Đán của UBND tnh; đồng thời,thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện cần thiết đđảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung củaNghị định và Đề án này.

2. y dựng, củng c, kiện toàn tổ chức pháp chế vàđội ngũ làm công tác pháp chế

Các cơ quan, đơn vị kim tra, rà soát lại và khẩn trương triển khai việc thành lập Phòng Phápchế (tổ chức pháp chế) hoặc bố trí người làm công tác pháp chế chuyên tráchtheo Đề án của UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình để trin khai thực hiện các nhiệm vụ pháp chế theo quy định.

- Đi với các cơquan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc đã bố trí ngườilàm công tác pháp chế chuyên trách: cần kiện toàn tổ chứcvà đội ngũ cán bộ để triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệuquả các nhiệm vụ pháp chế theo quy định tại Điều 6 và Điều 7, Nghị định số55/2011/NĐ-CP .

- Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc chưa bố trí người làm công tác pháp chế chuyên trách: Khẩn tơngthành lập Phòng Pháp chế hoặc btríngười làm công tác pháp chế chuyên trách theo nội dung được xác định trongĐề án của UBND tnh để triển khai thực hiệncác nhiệm vụ pháp chế theo quy định; khẩn trương tham mưu cho UBND tnh ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệmvụ và điều chnh cơ cu tchức bộ máy của cơ quan mình để làm cơ sở thành lập Phòng Pháp chế theoquy định. Thủ trưng các cơ quan chuyên môn chịu tráchnhiệm hoàn thành việc thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố tríngười làm công tác pháp chế chuyên trách và báo cáo UBND tnh về kết quả thực hiện (thông qua Sở Nội vụ và STư pháp) trước ngày 20/12/2013.

3. Hoàn thiện kỹ năng,chuyên môn và nghiệp vụ của người làm công tác pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị chú trọng hoàn thiện, nâng cao kiến thức về pháp luật, kỹ năng,chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế nhằmđáp ứng yêu cu của công việc trongtình hình mới.

- Cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động khi được tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công, btrílàm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị phải đáp ứngđầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều12, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP Đối với người hiện đang làm công tác pháp chếnhưng chưa có trình độ Cử nhân Luật thì phải tham gia cácchương trình đào tạo về pháp luật và bi dưỡngkỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phápchế do Bộ Tư pháp tổ chức. Sau năm năm, kể từ ngày 25/8/2011 (ngày Nghị định số55/2011/NĐ-CP có hiệu lực), người làm công tác pháp chếphải có trình độ Cử nhân Luật.

4. Thống nht, tập trung triển khai các nhiệm vụ pháp chế tại đầu mi của cơ quan, đơn vị

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn,người quản lý doanh nghiệp nhà nước của tỉnh chịu trách nhiệm chđạo Phòng Pháp chế hoặc người làm công tác phápchế chuyên trách của cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ pháp chế được quy định tại Điều 6, Điu 7, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để xây dựng Kế hoạch trin khai thực hiện hàng năm.

- Phòng Pháp chế hoặc người làm côngtác pháp chế chuyên trách của cơ quan, đơn vị làm đầu mối chủ trì, tham mưu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụpháp chế của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và cácvăn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được áp dụng điềuchnh đối với tngnhiệm vụ pháp chế cụ thể.

5. Trách nhiệm triển khaicủa các cơ quan, đơn vị

a) Đối với cơ quan chuyên môn thuộcUBNDtỉnh

- Trên cơ sở Kế hoạchtriển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế hàng năm, các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tnh có trách nhiệm xác định kinh phí hoạt động củacông tác pháp chế để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàngnăm của cơ quan; đồng thời định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện choUBND tnh (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợpvà hướng dẫn các cơ quan liên quan đảm bảo việc thành lậpPhòng pháp chế, bố trí người làm công tác pháp chế chuyên trách tại các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh theo đúng nội dung được xác định trong Đề án của UBNDtỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa thành lậpPhòng Pháp chế kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của tổchức pháp chế ở các quan để đmbảo thực hiện thống nhất.

- S Tài chínhhàng năm tham mưu cho UBND tnh bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động pháp chế tại các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tnh theo quy định của pháp luật.

- STư pháp chủtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cácnội dung cơ bản của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chthịnày, cùng các văn bản pháp luật có liênquan trên địa bàn tỉnh;

+ Thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị có liên quantrên địa bàn tnh;

+ Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn và doanhnghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý;

+ Chủ trì, phi hợp cùng Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan kháccó kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác pháp chế tại các cơquan, đơn vị và báo cáo kết quả với UBND tnh;

+ Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hoặctheo yêu cầu đột xuất về công tác pháp chế tn địa bàn tnh với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Đối với doanh nghiệp nhà nướcthuộc tỉnh quản lý

Người quản lý doanh nghiệp có tráchnhiệm xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế của doanh nghiệp, bố trí nhân viênpháp chế và bảo đảm kinh phí, điều kiện cần thiết cho hoạt động của tchức pháp chế ở doanh nghiệp; thường xuyên chỉđạo, kiểm tra tchức và hoạt động pháp chếcủa Doanh nghiệp và thực hiện báo cáo định kỳtheo quy định về công tác pháp chế với UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

6. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tnh; người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộctnh quản lý và các cơ quan, đơn vị có Liên quan chịutrách nhiệm thi hành Chthị này.

Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chthị này ca các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký ban hành; thay thế Chỉ thị số02/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 ca UBND tnh về tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh và Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành thuộc tnh;
- Các DNNN thuộc tnh quản lý;
- Báo Đắk Lk, Đài TP-TH tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Website tnh, Công báo tỉnh;
-
VP UBND tnh; LĐVP;
- Lưu: VT, NCm80.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải