ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên triển khaithực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệpnăm học 2013-2014, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngànhtỉnh và đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu thực hiệncác nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho phát triểngiáo dục và đào tạo: đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường,lớp học theo hướng chuẩn hóa, lâu dài; tăng cường các trang thiết bị phục vụdạy và học trong nhà trường; bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo vàcán bộ quản lý theo hướng nâng dần chất lượng.

- Sử dụng các nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáodục và đào tạo hợp lý, đầu tư có trọng điểm, hiệu quả, tránh lãng phí, dàn trãi.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động giáodục, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạmtrong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khuyếnkhích các hoạt động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi đầu tư cho giáo dục và đào tạotrên địa bàn.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai thực hiện các chương trình hành độngcủa ngành giáo dục và đào tạo thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giaiđoạn 2011 - 2020 và tập trung thực hiện các nội dung cơ bản nhằm đổi mới vànâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đồng thời xây dựng lộ trình từngnăm trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra củacác cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm túc, kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnhvực giáo dục và đào tạo.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toànngành.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý giáo dục và dạy học.

- Triển khai các hoạt động thiết thực tiến tới kỷniệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục và đào tạo;triển khai các giải pháp nhằm đưa các hoạt động: cuộc vận động “Mỗi thầy, côgiáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thiđua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" vào hoạt độngthường xuyên của ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung họccơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và công tác xóa mùchữ.

- Thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ chuyên môncủa các ngành học, cấp học theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng caochất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục đến năm 2020.Nghiên cứu điều chuyển, điều phối giáo viên trong phạm vi quản lý đảm bảo hợplý theo nhu cầu.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho độingũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đồng thời tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tổ chức đánh giá, phânloại giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các chuẩn đã ban hành.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối vớinhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, thị xã,thành phố sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩnquốc gia và đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhcùng các ngành có liên quan làm việc với Bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ,bố trí vốn đầu tư xây dựng trường lớp học trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu đầu tư, nâng cấp Trường THPT Chuyên VịThanh; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án xây dựng cơ bản khác; hoànthành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các trường mầm non, mẫu giáo ở những xã,phường chưa có trường mầm non, mẫu giáo.

- Tham mưu và thực hiện tốt công tác vận động xãhội hóa giáo dục để hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trường lớp học,nhất là đối với các công trình bức xúc.

- Tiếp tục sử dụng kinh phí được giao một cách hiệuquả, đúng mục đích, đúng theo chế độ chi tiêu hiện hành; quan tâm việc sử dụnghiệu quả nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy vàhọc tập, đồng thời tăng cường công tác bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vậtchất, các trang thiết bị được trang bị; tăng cường công tác kiểm tra để kịpthời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa đúng theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốtcông tác phân luồng học sinh sau trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiếptục triển khai Luật Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, có các giải pháp hỗ trợ học sinhcó hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội.

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh sáp nhập các Trung tâm dạynghề, giới thiệu việc làm và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyệnthành một Trung tâm chung do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý có các chức năngdạy nghề, giáo dục thường xuyên, giới thiệu việc làm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở,ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương đầu tư và cân đối vốnxây dựng trường, lớp học phục vụ năm học; đồng thời, cân đối vốn cho các huyện,thị xã, thành phố để tiến hành xây dựng trường lớp.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cáchoạt động xã hội hóa giáo dục; ưu tiên các Chương trình, Dự án, các nguồn tàitrợ hợp pháp cho phát triển giáo dục và đào tạo.

5. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trongviệc sử dụng và cân đối ngân sách đảm bảo chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạotheo đúng quy định.

6. Sở Xây dựng:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưutrong việc quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học và thực hiện kiểm trachất lượng các công trình xây dựng cơ bản.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc pháttriển và tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy vàhọc tập; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những chủtrương, chính sách thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo nhằm kêu gọi, khuyếnkhích phát triển công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; phối hợp với Côngan tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra các điểm internet trên địa bàn.

8. Sở Tư pháp:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thựchiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậttrong trường học, ưu tiên cấp phát các loại tài liệu phục vụ cho tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật đểhỗ trợ nhà trường thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

9. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu giúpUBND tỉnh triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục vàđào tạo; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xác định vị tríviệc làm của ngành Giáo dục và Đào tạo để đưa vào triển khai thực hiện; thammưu ban hành các chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằmthu hút người giỏi, tạo động lực phấn đấu cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáodục của tỉnh.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trongviệc triển khai thực hiện công tác giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt độngvăn hóa dân gian; tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ cho học sinh, sinhviên trong tỉnh; phát động và kiểm tra trường học có đời sống văn hóa tốt; hỗtrợ phát triển phong trào thể dục thể thao trong trường học.

11. Sở Y tế:

Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Chi cục Antoàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố phối hợp vớicác cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc thực hiện công tác y tế trường họcnhằm chăm sóc sức khỏe giáo viên và học sinh, đặc biệt là đối với công tácphòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng, công tác an toàn vệ sinhthực phẩm (kiểm tra các cơ sở bán trú có bếp ăn, căn tin trường học), phòngchống sốt xuất huyết và công tác nha học đường.

12. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thựchiện đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phối hợp với các cơ quan chức năng ởđịa phương kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt độngdịch vụ: hàng quán, internet, trò chơi điện tử, karaoke, giữ xe,… làm ảnh hưởngđến việc học tập, rèn luyện của người học và an ninh, trật tự khu vực xungquanh nhà trường.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổchức giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường học.

14. Sở Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất và xâydựng các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo nhằmtăng cường đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, cũng như cácgiải pháp hiệu quả để phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà.

15. UBND huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện vàkiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thựchiện quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án giáo dục đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; đảm bảo các điềukiện về: biên chế công chức và biên chế sự nghiệp, các điều kiện về tài chính,tài sản, cơ sở vật chất trường, lớp học để phát triển giáo dục và đào tạo trênđịa bàn.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các đoàn thể:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang tích cực tuyên truyềncác chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo, kêu gọi các tậpthể, cá nhân và toàn xã hội cùng quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đàotạo của địa phương, thực hiện chuyên mục “Khuyến học, khuyến tài” theo định kỳvà chuyên trang giáo dục.

- Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh:

+ Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việctuyên truyền giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống trong học sinh, sinhviên; vận động học sinh đến lớp và có các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho các emhọc sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tiếptục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát triển các phong trào đoàn, hội,đội trong nhà trường; thực hiện các Chương trình tiếp sức đến trường.

+ Hội Khuyến học tỉnh tăng cường vận động để tạocác nguồn quỹ nhằm hỗ trợ cho những học sinh diện chính sách, học sinh có hoàncảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyếntài và xây dựng xã hội học tập.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười)ngày, kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngànhtỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thịnày.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn,vướng mắc do vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh vềSở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Lập