BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN ƯU TIÊN MUA SẮM HÀNG HÓA ĐƯỢC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TẠI CÁC CƠQUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trường kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Đồngthời thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do BộChính trị phát động, ngày 13/01/2010 Bộ Tài chính có văn bản số 572/BTC-HCSN quy định về việc mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước.

Nhằm tăng cường thực hiện tốt việcmua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải Chỉ thị:

I. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthuộc Bộ: Thực hiện nghiêm việc mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước theocác nội dung quy định tại văn bản số 572/BTC-HCSN ngày 13/01/2010 của Bộ Tàichính (có bản sao văn bản kèm theo).

II. Để triển khai tốt văn bản trên,Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị đặc biệt lưu ý thực hiện tốt các vấn đềsau:

1. Khi sử dụng nguồn kinh phí đượccấp có thẩm quyền giao (nguồn ngân sách nhà nước, thu phí, lệ phí, thu sựnghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị) để mua sắm tài sản, vậttư, trang thiết bị, dịch vụ (gọi tắt là hàng hóa) phục vụ hoạt động thườngxuyên, sửa chữa, duy tu, nâng cấp tài sản, trụ sở, đầu tư xây dựng ưu tiên sửdụng hàng hóa được sản xuất trong nước (trừ trường hợp các loại hàng hóa màhiện tại trong nước chưa sản xuất được; hoặc đã sản xuất được nhưng không bảođảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng;hoặc đáp ứng được yêu cầu nhưng có giá cả không đảm bảo yếu tố cạnh tranh).

2. Khi sử dụng nguồn kinh phí đượcbố trí từ ngân sách nhà nước đi lại bằng đường hàng không (nội địa và quốc tế)ưu tiên sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam.

3. Về việc tổ chức mua sắm hàng hóasản xuất trong nước tại các đơn vị:

3.1. Đối với các dự án đầu tư:

a) Các chủ đầu tư (hoặc các tổ chứctư vấn) khi khảo sát, phân tích và lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ ưutiên sử dụng các loại hàng hóa được sản xuất trong nước ngay từ khi lập báo cáonghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư và đượcxác định trong tổng dự toán và dự toán chi tiết của dự án.

b) Cơ quan, bộ phận chủ trì hoặctham gia thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định việc ưu tiên lựa chọnsử dụng hàng hóa được sản xuất trong nước.

3.2. Đối với việc mua sắm hàng hóaphục vụ hoạt động của các đơn vị:

a) Thủ trưởng đơn vị khi phê duyệtdanh mục dự toán mua sắm hàng hóa, ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa được sảnxuất trong nước bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc, tránh đưa vàodanh mục mua sắm các loại hàng hóa nhập khẩu mà trong nước đã sản xuất được.Trường hợp chủng loại hàng hóa cần mua sắm là loại hàng hóa trong nước đã sảnxuất được nhưng do yêu cầu công việc đòi hỏi kỹ thuật cao chỉ có hàng nhập khẩumới đáp ứng được thì bộ phận tham mưu phân tích, báo cáo rõ căn cứ lựa chọn đểThủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm vềquyết định của mình khi mua sắm hàng hóa nhập khẩu.

b) Khi mua sắm hàng hóa phải bảođảm chứng từ chi phản ánh đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, nhãn hiệu hànghóa, hàng hóa sản xuất trong nước hay hàng hóa nhập khẩu.

c) Việc mua sắm hàng hóa phải đảmbảo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luậthiện hành.

III. Đối với các cơ quan tham mưugiúp việc Bộ trưởng: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cườngđôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc ưu tiên mua sắm hàng hóađược sản xuất trong nước; kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chưa nghiêm túctrong việc thực hiện ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường