BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG HÀNH VI GIAN LẬN, TRỤC LỢI QUỸ BẢOHIỂM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Luật Bảohiểm y tế có hiệu lực, các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh trong toàn ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giảipháp đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chấtlượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu bảohiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây qua thanh tra, kiểm tra, cơ quanbảo vệ pháp luật đã phát hiện và xử lý một số cá nhân có hành vi gian lận, trụclợi quỹ bảo hiểm y tế, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh,uy tín của ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu là do sựphối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội ở một sốđịa phương trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, giám sát để phát hiện và chấn chỉnh nhữngsai sót trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnhbảo hiểm y tế chưa kịp thời. Một số cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh còn chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục đạo đứcnghề nghiệp cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợiquỹ bảo hiểm y tế và phát huy hiệu quảcủa chính sách bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tếyêu cầu:

1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành:

a) Tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biếnchính sách, pháp luật vềbảo hiểm y tế. Chỉđạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày10/9/2012 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khámbệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụytếvà Chương trình 527/CT-BYT ngày 18/6/2009 của Bộ Y tế về nâng caochất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo tổchức thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh; đấu thầu, cung ứng,quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh,chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh; phòngngừa và kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, báo cáo cấpthẩm quyềnđể xử lý nghiêm các hành vivi phạm về bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy địnhkhác của pháp luật.

2. Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh các tuyến chủ động kiểm tra và triển khai các biện phápnhằm thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh,chữa bệnh đối với người bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt lưu ý:

a) Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồsơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm ytế, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếmdụng tiền của quỹ bảo hiểm y tế. Kiệntoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạtđộng của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; kiểm soát việc kê đơn, sửdụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định dịch vụ kỹ thuật và việc tuân thủđúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sócngười bệnh.

b) Kiểm tra các bảng kê chi phí khám, chữa bệnh củangười bệnh bảo đảm tính chính xác và các bảng kê chi phí phải có chữ ký xácnhận của người bệnh theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày23/02/2011 của Bộ Y tế về Ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sửdụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra và bàn giao ngay cho cơ quanBảo hiểm xã hội số lượng thẻ bảo hiểm y tế do người bệnh bỏ lại, thẻ của ngườibệnh đã tử vong, thẻ không có người nhận.

c) Công khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt tại nơi thanh toán. Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễđọc, dễ thấy và cơ sở khám bệnh, chữabệnh phải kịp thời giải đáp những thắc mắc của người bệnh liên quan đến giádịch vụ y tế.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trongkhám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế vàgiá các dịch vụ y tế (bao gồm cả các dịch vụ thực hiện xã hội hóa), kịp thờiphát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữabệnh bảo hiểm y tế để chấn chỉnh, xử lý.

3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành, Giám đốc bệnh viện, viện có giườngbệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy rasai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách.

4. Thanh tra Bộ Y tế làm đầu mối,phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế và các Ban của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổchức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch vàđột xuất về công tác khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế.

5. Cục Quản lý Khám chữa bệnh tăngcường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình chuyên môn, quy chếbệnh viện, bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

6. Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế làmđầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiệnChỉ thị này để báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu cácđơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện vàbáo cáo kết quả hàng năm về Bộ Y tế./.


Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- BHXH Việt Nam (để phối hợp chỉ đạo)
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- BV, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ (để th/hiện);
- Y tế các ngành (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến