UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-CT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 7 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Điện là loại hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất vàtiêu dùng diễn ra đồng thời. Việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng có mối quanhệ chặt chẽ khăng khít lẫn nhau. Ngày nay, điện đã trở thành một dạng nănglượng thiết yếu trong đời sống, có tác động sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế,chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng. Vì thế, trong hoạt động kinh doanh vàsử dụng điện đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả và hơnhết là phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điện.

Trong các năm vừa qua các đơn vị cung ứng điện,cơ quan quản lý nhà nước về điện đã có nhiều cố gắng đáp ứng nhu cầu phát triểnkinh tế - xã hội và đặc biệt là phục vụ cho công nghiệp của tỉnh, sản lượngđiện tiêu thụ cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng, chất lượng điện áp đượcnâng lên, số hộ dùng điện ngày càng cao, công tác quản lý điện ngày càng đượcquan tâm. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, yếu kém trong quản lý, kinh doanh,khai thác sử dụng điện cần phải quan tâm, chấn chỉnh cụ thể: Quy hoạch và thựchiện quy hoạch chưa sát yêu cầu và lộ trình đầu tư.Việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về bán buôn, bán lẻ điện còn nhiều bất cập (thiếu Hợp đồng mua -bán điện; thu tiền khi nhân dân có nhu cầu lắp đặt công tơ; hóa đơn thu tiềnchưa đúng quy định...). Công tác an toàn điện chưa được quan tâm đúng mức,nhiều xã (trong đó có cả HTX điện quản lý lẫn Công ty điện quản lý) còn vi phạmcác quy định về an toàn điện (thiếu hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa.v.v.)gây nên thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Sử dụng năng lượng tiếtkiệm hiệu quả chưa thực sự được quan tâm đúng mức.Công tác tuyên truyền, phổbiến pháp luật về điện chưa được quan tâm thường xuyên, sự phối hợp giữa các cơquan có nơi có lúc chưa chặt chẽ; hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ.

Để đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, xã hội ởđịa phương, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cũng như các cơquan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu:

1. Sở Công thương: Tham mưu cho UBND tỉnh trongviệc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định củapháp luật về điện. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan liênquan, UBND các huyện, thành phố, thị xã làm tốt các công việc sau:

- Chủ trì xây dựng Chương trình Kế hoạch hoặc đềán nâng cao năng lực quản lý nhà nước và khắc phục những tồn tại bất cập trongquản lý điện trên địa bàn giai đoạn 2014 – 2015 và những năm tiếp theo trìnhUBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản lý Quy hoạch: Xâydựng Quy chế phối hợp quản lý Quy hoạch phát triển Điện lực; cập nhật yêu cầuphụ tải, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch điện; quảnlý việc đầu tư theo Quy hoạch đảm bảo cấp điện kịp thời cho các Khu, Cụm côngnghiệp, các Trung tâm đô thị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vàgiám sát các đơn vị, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàntỉnh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúngquy định của pháp luật. Tham mưu, đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra liênngành báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thựchiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sửdụng Năng lượng tiết kiệm, thực hiện tham mưu, điều hành cung ứng điện một cáchhiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thànhphố, thị xã và các cơ quan truyền thông; Công ty điện lực Vĩnh Phúc làm tốt hơnnữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý điện.

- Phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện,thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăntrong việc định giá, phân bổ nguồn vốn, phân loại tài sản giữa các bên giao vànhận đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn vốn đã đầu tư cho dự án REII ở các xã.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã trong việc đề xuất UBND tỉnh đối với các khoản nợkhông trả được của các HTX dịch vụ điện khi bàn giao cho ngành điện quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương hướng dẫnUBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xác định, định giá tài sản hìnhthành ngoài nguồn vốn REII, đảm bảo hoàn thành công tác bàn giao lưới điện nôngthôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương giảiquyết dứt điểm nợ dự án REII đối với 06 xã thuộc huyện Mê Linh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các HTX điệntrong việc chấp hành chính sách, chế độ kế toán, pháp luật thuế và các quy địnhtài chính khác liên quan.

- Căn cứ quy định hiện hành thẩm định dự toán vàđề xuất kinh phí cho các hoạt động liên quan việc thực hiện Chỉ thị, báo cáoUBND tỉnh quyết định.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cườnghơn nữa công tác quản lý nhà nước về điện, thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấnchỉnh các hoạt động điện lực, nhất là các hoạt động điện lực ở địa bàn nôngthôn. Phát hiện và xử lý sớm các vụ việc vi phạm hành lang lưới điện tránh cácsự cố đáng tiếc về người, tài sản và gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân dobị gián đoạn cung cấp điện xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua. Tăngcường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về điện bằng nhiều hìnhthức; đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Côngthương hướng dẫn các xã trong việc kinh doanh, khai thác, sử dụng lưới điện hạthế; phân loại các hợp tác xã kinh doanh điện theo hoạt động kinh doanh tốt,hoạt động kinh doanh trung bình, hoạt động kinh doanh yếu kém. Đề xuất bàn giaocho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quản lý, thực hiện việc định giá trị tài sản,phân loại nguồn vốn trong bàn giao.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Điện lựcVĩnh Phúc tổ chức cho các địa phương ký cam kết về việc đảm bảo an toàn điện,an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

- Đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị quản lýlưới điện hạ thế nông thôn ký cam kết trong việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp lướiđiện duy trì đạt tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có kếhoạch đảm bảo cung ứng điện đặc biệt là vào mùa mưa bão, trong tháng cao điểm.

4. Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc:

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Giáo dục vàĐào tạo, các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luậtliên quan đến điện và an toàn hành lang điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việcthực hiện của các Điện lực trực thuộc, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạmtheo quy định.

- Căn cứ vào Quy hoạch phát triển điện lực đãđược duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện của tỉnh chonăm kế tiếp, báo cáo UBND tỉnh trước 31 tháng 10 hàng năm.

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại trong việcgiao nhận lưới điện và hoàn trả vốn đầu tư cho các đơn vị bàn giao

- Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Ban chỉ đạo(qua cơ quan thường trực – Sở Công Thương) và UBND tỉnh về Kế hoạch cung ứngđiện (thường xuyên và đột xuất). Đặc biệt có kế hoạch cụ thể khắc phục sự cốđiện trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, thànhphố, thị xã tổ chức ký cam kết với các xã, phường về công tác an toàn điện.

5. Báo Vĩnh Phúc, Đài PT & TH Vĩnh Phúc,Cổng thông tin và giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc: Phối hợp với Sở Công thương,Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục, nâng caonhận thức về các quy định của pháp luật về điện và tiết kiệm điện.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp Sở Côngthương, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai việc đưa các nội dung tuyêntruyền pháp luật về điện, an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quảvào chương trình giáo dục cho học sinh.

7. Công an tỉnh; Sở Cảnh sát phòng cháy - chữacháy:

- Bố trí đủ cán bộ, tăng cường phối hợp với cácđịa phương, các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh ngăn chặn, xử lý kịp thờinhững vi phạm trong công tác Phòng cháy chữa cháy và hoạt động điện lực.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thànhphố, thị xã và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong tổ chức việc ký cam kết đảm bảoan toàn điện và an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

8. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoànthể: Tăng cường tổ chức vận động đoàn viên thực hiện tốt việc tham gia giám sátsử dụng điện hiệu quả, đúng pháp luật. Phối hợp với Sở Công thương, Công tyĐiện lực Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị hội viên để hội thảo và cam kết sử dụngđiện an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc cácdoanh nghiệp điện nghiêm túc triển khai Chỉ thị này. Định kỳ 03 tháng, 06tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Công thương)./.

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng