NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06-CT/NH1

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 1994

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUA MẠNG MÁY TÍNH CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện Chỉ thị số 13-TTG ngày 12/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin của ngành Ngân hàng qua mạng máy tính của Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị.

1. Giao cho Vụ Nghiên cứu kinh tế chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu tiền tệ, tín dụng, thanh toán của toàn ngành Ngân hàng để báo cáo Chính phủ qua mạng máy tính của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung thông tin báo cáo Chính phủ bao gồm :

1.1. Báo cáo nhanh (điện báo) một số chỉ tiêu tiền tệ (biểu số A06).

Kỳ I. Số dư đến ngày 15 hàng tháng, gửi ngày 22 hàng tháng.

Kỳ II. Số dư đến ngày cuối tháng, gửi ngày 7 tháng sau.

1.2. Báo cáo số liệu tháng, quý

- Các chỉ tiêu báo cáo cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế (biểu số A5) gửi ngày 25 tháng sau.

- Báo cáo các chỉ tiêu cho vay trung và dài hạn (biếu số A6) gửi ngày 25 tháng sau.

- Báo cáo các chỉ tiêu "Bảng cân đối tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (Biểu số 2A) gửi ngày 25 tháng sau. Báo cáo các chỉ tiêu Bảng cân đối tiền tệ toàn ngành (Biểu số 2b) gửi ngày cuối tháng sau.

- Báo cáo các chỉ tiêu Bảng cán cân thanh toán quốc tế (biểu số 3b) gửi 45 ngày sau quý báo cáo.

1.3. Theo các định kỳ và thời hạn quy định, Vụ nghiên cứu kinh tế truyền qua mạng máy tính cho trung tâm tin học Ngân hàng các file số liệu của các chỉ tiêu thông tin báo cáo quy định tại điểm 1 để trung tâm tin học Ngân hàng truyền tiếp cho trung tâm thông tin của Văn phòng Chính phủ theo quy định.

2. Giao cho Trung tâm tin học Ngân hàng chịu trách nhiệm :

- Tiếp nhận thông tin báo cáo do Vụ Nghiên cứu kinh tế để lập, chậm nhất ngày tiếp theo truyền các thông tin báo cáo đó cho Trung tâm thông tin của Văn phòng Chính phủ.

- Quy định cấu trúc, các file dữ liệu, mã số truyền tin, cài đặt chương trình, hướng dẫn về mặt kỹ thuật để Vụ Nghiên cứu kinh tế thực hiện việc truyền tin được kịp thời, chính xác, đầy đủ.

- Bảo đảm việc truyền dẫn, quản lý thông tin, báo cáo được thông suốt, bí mật và an toàn.

3. Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này.

4. Những quy định trong chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/1994.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng