ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHTHỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản củaChính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụTỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được các cấp, cácngành trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, đạt được những kết quảvà chuyển biến đáng kể, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính và thựchiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại. Tuynhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC từ tỉnh đến cơ sở vẫn cònnhiều lúng túng và hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; vẫn cònnhiều ý kiến của tổ chức, cá nhân bày tỏ sự không hài lòng về thủ tục rườm rà,phức tạp, về cung cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trongquá trình thực thi công vụ, gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết đề xuất,kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân…

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác CCHCtrên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 03/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2020, nângcao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụđặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉthị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo vàthực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quántriệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy –UBND tỉnh về CCHC trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhândân; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, côngbố rộng rãi các quy định, quy trình về CCHC và thủ tục hành chính để cá nhân,tổ chức biết, thực hiện và giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quátrình thực thi công vụ.

- Xác định rõ và đề cao vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong chỉ đạotriển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, địa phương, đơnvị; chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp ủy và chính quyền cấp trên về kết quảthực hiện công tác CCHC. Kết quả cải cách hành chính hàng năm của sở, ban,ngành, UBND các cấp là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ,năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hànhchính nhà nước các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

- Bám sát kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2015 và kếhoạch hàng năm của UBND tỉnh để triển khai thực hiện, đồng thời chủ động xâydựng và ban hành kế hoạch CCHC hàng năm của ngành, cấp, cơ quan, đơn vị đảm bảochất lượng và đúng thời gian quy định. Quan tâm bố trí công chức chuyên tráchCCHC, đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cảicách hành chính giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày14/12/2012 của Bộ Nội vụ.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đảm bảocác nguồn lực để thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch CCHC đã đề ra;chú trọng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết, hoặc những sáng kiến, kiến nghị đổi mới, cải cách các quyđịnh và thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tổ chức giải quyếtcác thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, kịp thời, chính xác, đồng thờihướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vàngười dân trong tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Gắn thực hiện CCHC với việc đăng ký học tập, làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (KhóaXI) hàng năm. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viênchức có thái độ quan liêu, hách dịch, gây khó khăn, sách nhiễu đối với cá nhân,tổ chức. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo CCHC theo định kỳ, đảm bảo kịp thờivà chất lượng.

2. Sở Nội vụ:

- Khẩn trương rà soát, đề xuất bổ sung tiêu chí vềkết quả thực hiện CCHC vào thang bảng điểm thi đua của tỉnh để đánh giá kết quảhoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra công tác CCHC tại các sở,ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, nhất là trong việc giải quyết thủ tụchành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tích cực tham mưu UBND tỉnh và chủ động triểnkhai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của CCHC theo chức năng, nhiệmvụ được giao như: cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm;xác định chỉ số CCHC… bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

- Triển khai xây dựng đề án nâng cao chất lượngthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựngquy chế, quy trình quản lý quá trình thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống cơ quanhành chính, trình UBND tỉnh trước tháng 6 năm 2014.

3. Sở Tư pháp:

- Tích cực hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành,UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảoviệc đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hànhcó quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được thống kê, công bốđầy đủ, kịp thời; nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng rà soát, kiếnnghị đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Triển khai xây dựng đề án về xây dựng cơ chế kiểmsoát việc chấp hành, thực thi văn bản pháp luật trình UBND tỉnh trước tháng 4năm 2014.

- Phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra việcthực hiện thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

4. Sở Tài chính:

- Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chứcthực hiện có hiệu quả các cơ chế, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cáchtài chính công trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện lậpdự toán kinh phí CCHC hàng năm và tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạtđộng CCHC của tỉnh cũng như của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

5. Sở Thông tin và truyền thông:

- Chủ động triển khai và tích cực đôn đốc, hướngdẫn các sở, ban, ngành, UBND các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tintrong CCHC theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời đẩy mạnh thựchiện và mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mô hình một cửa, mộtcửa liên thông hiện đại.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban,ngành, UBND cấp huyện hình thành mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thốngthông tin quản lý dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điềuhành của UBND tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quảviệc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá đúng thựcchất tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh hiện nay và đề xuấtgiải pháp thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới, báo cáoUBND tỉnh trong tháng 11/2013.

7. Các sở được giao chủ trì các nhiệm vụ CCHC tậptrung triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh đã phêduyệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, nhất làcác chỉ số thành phần đạt điểm thấp hoặc không có điểm trong đánh giá kết quảnăm 2012.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện nội dung Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình vàkết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- VPTU, Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến