ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀMAU

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chínhcông cấp tỉnh (tiếng Anh là Public Administration Performance Index, viết tắtlà PAPI) do Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ và Phát triển cộng đồng (CECODES), Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốchội và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam phối hợp thực hiệngồm 06 nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, tráchnhiệm giải trình với nhân dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tụchành chính công và cung ứng dịch vụ công. Ngoài việc đánh giá mức độ hài lòng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với các cấpchính quyn, đối với cán bộ, công chức và cán bộ dân cửkhi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan các cấp, PAPI còn phản ánh ý kiến phản hồitừ xã hội về hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan hành chính công tại các địa phương trong cả nước.

Theo đánh giá, trong năm 2012, Cà Maulà tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số PAPI thấp nhất trong khu vực Đồngbằng sông Cửu Long và cả nước. Chỉ số PAPI chỉ mang tính chất tham khảo, nhưngđược thực hiện trên cơ sở khoa học, với sự tham gia của các tổ chức có uy tín. Vì vậy, chỉ số PAPI phần nào phản ánh thực trạng công tác cảicách hành chính của tỉnh hiện nay. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cáchhành chính trên địa bàn tỉnh, cải thiện tiêu chí đánh giá của chỉ sPAPI, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các s, ban,ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh vềviệc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giaiđoạn 2011 - 2020, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh vềviệc ban hành Kế hoạch cải cách hànhchính giai đoạn 2012 - 2015, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao vàcác tiêu chí đánh giá chỉ số PAPI (tại địa chwww.papi.vn),triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh theo 06nhóm nội dung theo tiêu chí đánh giá chỉ số PAPI. Ngoài ra, các đơn vị sau đâycần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

a) SNội vụtham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công vụ đốivới các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả quy chế dânchở cơ s. Thực hiện nghiêm kỷluật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm đối với các hành vi nhũng nhiễu, tưlợi, cửa quyền, thiếu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứctrong quá trình thực thi công vụ, giải quyết công việc của tchức, công dân. Thực hiện việc công khai, minhbạch công tác thi tuyển công chức, viên chức, tuyển dụng, thuyên chuyển côngtác đi với cán bộ, công chức, viên chức.

b) Sở Y tế thực hiện các giải phápđồng bộ, có hiệu quả việc nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ, viên chức tại cáccơ sở y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việcchấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy trình khámchữa bệnh, chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, thiếu tráchnhiệm đi với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quátrình khám và điều trị.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiệncác giải pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo,chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; ưu tiên bố trí nguồn lực giáo dục cho các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn bảo đảm trẻem trong độ tuổi đi học được đến trường. Công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phâncông giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiệnviệc công khai, minh bạch kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm; việc thựchiện các thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Sở, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa đối với việc thẩm địnhdự án đầu tư, quy trình xây dựng cơ bản, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư,đăng ký kinh doanh.

đ) Sở Xây dựng có các giải pháp tổchức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch xây dựng, cấp phép xâydựng; bảo đảm việc lập phê duyệt quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng mớitrên địa bàn tỉnh hiệu quả và phát triển bền vững. Tiếp nhận và xử lý hồ sơđúng quy trình, thời gian quy định.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường thammưu UBND tỉnh việc tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; côngkhai, minh bạch và thực hiện kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện thu hồiđất, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất...

g) Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnhcó văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai cácbiện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung xử lý khiếu nại, tố cáo.

h) Sở Thông tin và Truyền thông chủtrì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh ĐấtMũi, Sở Nội vụ đẩy mạnh công tác truyền thông, biểu dương những tập thể và cánhân điển hình tiên tiến trong thực thi các giải pháp góp phần cải cách hànhchính nhà nước và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.

i) Sở Tư pháp tăng cường các giảipháp kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị,địa phương thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định.

k) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ràsoát, cải tiến và thực hiện nghiêm việc thực hiện các thủ tục hành chính theoquy trình ISO; đăng ký và đưa các quy trình thực hiện thủ tục hành chính lênmức độ 2, đối với những quy trình có điều kiện thì lên mức độ 3.

2. UBND các huyện, thành phố:

a) Thực hiện các giải pháp nhằm tăngcường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giámsát việc thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó cần quan tâmcông khai, minh bạch về: danh sách hộ nghèo; các khoản thu, chi ngân sách củaxã, phường, thị trấn; các khoản đóng góp tự nguyện; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội, quy hoạch sử dụng đt và công tác bồi thường, giải phóng mặt bng, thu hồi đất.

b) Nâng cao trách nhiệm giải trìnhcủa chính quyền đối với người dân; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo quyđịnh; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quảhoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng và hoạt động củalãnh đạo khóm, ấp, tổ dân phố.

c) Niêm yết công khai và thực hiệncác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyn giải quyết của UBND cp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã công khai bộ thủ tục hành chính (bao gồm: thủ tục, thời gian, lệphí) thuộc thẩm quyền tại nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của cơquan, đơn vị. Chú trọng các thủ tục hành chính liên quan đến việc: cấp giấyphép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lĩnh vực hộ tịch, chứngthực. Bố trí cán bộ tiếp dân, hướng dẫn, vị trí thuận liđể nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

d) Nâng cao chất lượng cung ứng cácdịch vụ công, góp phần cải thiện đời sống của người dân như lĩnh vực y tế, giáodục, nước sạch, vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự tại địa phương.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưuUBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện cácgiải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh. Các đơn vị có liên quan phải có giảipháp cụ thể nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBNDtỉnh trước ngày 31/10/2013.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Hội Đoàn thể các cấp chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh vàchính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tổ chức, công dân thực hiệnđúng các qui định pháp luật; quan tâm giám sát quá trình thực hiện các quitrình thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đối với chính quyền và các cơ quanhành chính công trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầucác đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nộidung Chỉ thị này (Tài liệu về PAPI đượcchuyn qua hệ thống VIC cho các đơn vị)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tnh ủy, HĐND tnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- CT các PCT UBND tnh;
- LĐVP UBND tnh;
- Chuyên viên các khối;
- Lưu: VT, H, Ktr01.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi