UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 02 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNHIỆM VỤ TUYỂN QUÂN NĂM 2014

Năm 2013, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêugọi công dân nhập ngũ theo Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủtướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, đúng luật; công tác lãnh đạo, chỉ đạo củacấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp được quan tâm; sựphối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong suốt quá trình tuyển chọnvà giao quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi côngdân nhập ngũ năm 2014 theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyếtđịnh số 1941/QĐ-TTg ngày 22/10/2013 cho tỉnh Hưng Yên; UBND tỉnh yêu cầu thủtrưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hộiđồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh căn cứquyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chínhphủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thểvề nội dung, quy trình thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014.Phân bổ chỉ tiêu đầu mối đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm vàphương pháp giao quân. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể củatỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các thànhviên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong suốt quátrình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

2. Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm Y tế cáchuyện, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp, tham mưu với UBND cấphuyện thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám sứckhoẻ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày17/10/2011 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và tổ chức kiểm tra HIV, ma tuý cho sốcông dân nhập ngũ; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyênmôn nghiệp vụ để khám tuyển, kết luận chính xác về sức khoẻ công dân nhập ngũ.

3. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sựtỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn,triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện; tổ chức tuyên truyền, vận động,giáo dục bằng hình thức phù hợp, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thứccủa nhân dân, nhất là thanh niên sẵn sàng nhập ngũ để tự giác, hăng hái nhậpngũ. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn,đặc biệt là những xã có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

4. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ quyết địnhgiao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của UBND tỉnh và kế hoạch của Bộ Chỉ huyquân sự tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặcđiểm tình hình của từng địa phương; giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho cácxã, phường, thị trấn. Đối với các xã thuộc huyện Tiên Lữ, Kim Động được điềuchỉnh địa giới hành chính, UBND thành phố Hưng Yên chỉ đạo chặt chẽ, thực hiệnđầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhấtlà thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ quânsự. Triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, chặt chẽ các khâu, các bước trong quytrình tuyển quân, đưa trang thiết bị tốt để nâng cao chất lượng khám tuyển,giao đủ chỉ tiêu, chất lượng cao. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm côngkhai, dân chủ, công bằng, đúng luật định; đồng thời xử lý nghiêm những trườnghợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực quốc phòng, cơ yếu. Tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụquân sự về địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệpdạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Sau khi hoàn thành nhiệmvụ giao quân năm 2014 các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị đánh giákết quả, nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổchức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo HưngYên tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về Luật Nghĩa vụ quân sự, biểudương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời phêphán những trường hợp bao che hoặc cố tình trốn, chống, né tránh thực hiện LuậtNghĩa vụ quân sự và những địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh: Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyềnhội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2014.

7. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh báo cáo UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2014.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng cácsở, ban, ngành liên quan; các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thựchiện. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện của các cấp, các ngành. Tổng hợp kết quả tuyển chọn, gọi công dânnhập ngũ năm 2014 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường