ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 04 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾĐIỆN TỬ QUA MẠNG INTERNET

Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế của Quốc Hội và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủtục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệthống thuế giai đoạn 2011 - 2020 trong đó đề ra mục tiêu xây dựng ngành thuếViệt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủtục hành chính thuế thông qua việc đẩy mạnh giao dịch điện tử trong quản lý,nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai thuế, nộp thuế điện tửqua mạng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thời gian đến 30/9/2015, đạt được chỉ tiêutỷ lệ 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TháiNguyên chỉ thị:

1. Cục Thuế tỉnh

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kê khai thuế và nộpthuế điện tử qua mạng Internet, tổ chức triển khai và xử lý các vướng mắc trongquá trình thực hiện; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính thuế, tạo điềukiện để các doanh nghiệp tích cực chuyển sang áp dụng thực hiện hình thức nộphồ sơ kê khai thuế nộp thuế điện tử qua mạng Internet. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạtầng kỹ thuật đảm bảo thông suốt đường truyền, bảo mật thông tin của các doanhnghiệp.

- Công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hànhchính thuế trên mạng Internet; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Thuế nơitiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để doanh nghiệp và người dân dễ tiếpcận và giám sát thực hiện; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệmtrong tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính của người nộp thuế; giảm tiếp xúcgiữa cán bộ Thuế với doanh nghiệp, người dân

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, BáoThái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình và UBND các huyện, thành phố, thị xãtrên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cậnđược chính sách pháp luật thuế vừa để hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình, vừanắm vững quy trình thủ tục khai, nộp thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tăngtính tự nguyện trong việc chấp hành pháp luật thuế.

- Tổ chức tập huấn với các tổ chức, doanh nghiệptrên địa bàn; công bố đường dây nóng để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phảnánh các vướng mắc và cử cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp kịp thời cácvướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện

- Rà soát người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chứckinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị chưa kê khai thuế, nộp thuế điệntử qua mạng phải đăng ký thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạngInternet

- Chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, côngchức thuế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm,vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu về cải cáchthủ tục hành chính thuế đã đề ra; thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất, đạođức và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ,công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật.

2. Chi cục Hải quan Thái Nguyên

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chínhtrong lĩnh vực hải quan, theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanhnghiệp, người nộp thuế; rút ngắn số giờ nộp thuế, làm thủ tục hải quan...; Tăngcường tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng doanh nghiệpvà người dân để nâng cao tính tuân thủ trong thực thi pháp luật thuế...

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trongviệc tiết kiệm thời gian thông quan, giải phóng hàng, giảm chi phí, nhân sựtrong quá trình làm thủ tục... Triển khai đồng bộ, có hiệu quả thủ tục hải quanđiện tử tạo điều kiện cho các đơn vị xuất, nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanhvà Truyền hình, Báo Thái Nguyên

- Trong phạm vi chức năng quản lý, xây dựng kếhoạch tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp nhậnthức đầy đủ về những lợi ích mang lại khi thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điệntử qua mạng Internet góp phần vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính trênđịa bàn tỉnh

- Phối hợp tốt với cơ quan thuế để tuyên truyền,vận động các tổ chức, doanh nghiệp chuyển sang thực hiện kê khai thuế, nộp thuếđiện tử qua mạng Internet trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thuếtrong việc đảm bảo hạ tầng truyền thông, an ninh mạng... để thực hiện khaithuế, nộp thuế điện tử qua mạng được thông suốt.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tinđối với các doanh nghiệp, các Sở ngành để đảm bảo việc kết nối giữa các đơn vịcông được đồng bộ đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử

- Có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp mớithành lập, doanh nghiệp thay đổi thông tin, doanh nghiệp đang hoạt động nhưngchưa khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng biết chủ trương của Chính phủ, củatỉnh về kê khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng Internet để doanh nghiệp chuẩnbị các điều kiện cần thiết và đăng ký thực hiện.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch tuyêntruyền, vận động và tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thựchiện khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng Internet

- Chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn phối hợp vớicác cơ quan có chức năng liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình, tổng hợp cácdoanh nghiệp chưa đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng báo cáo UBNDtỉnh (qua Cục Thuế) để chỉ đạo tiếp theo; khen thưởng các tổ chức và cá nhân cóthành tích trong quá trình triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử quamạng.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyênchỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện kếtnối với hệ thống Kho bạc, cơ quan Thuế vàcơ quan Hải quan để đảm bảo công tác thu nộp ngân sách nhà nước thuận tiện,hiệu quả.

7. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, HộiDoanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Nữ doanh nhân tỉnhvà các hội doanh nghiệp ở các huyện, thành phố, thị xã

- Phối hợp với các sở, ngành liênquan động viên các hội viên chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để thamgia thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng Internet.

Khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng là việc khẩntrương nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phầngiữ vững và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnhyêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Giám đốc cácSở: Thông tin truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành tỉnh, ĐàiPhát thanh và Truyền hình, Báo Thái Nguyên, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khaithực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh;
- Hiệp hội và các Hội Doanh nghiệp (mục 7);
- Chánh VP và các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Cục Hải quan Bắc Ninh;
- Chi cục Hải quan Thái Nguyên;
- Lưu: VT, KTTH.Hải
haiph/CT.9/170b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Văn Tâm