UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/UB-CT

Bến Tre, ngày 07 tháng 3 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIÊM PHÒNG GIA SÚCHÀNG NĂM

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị;
Các sở, ban ngành liên quan

Thực hiện Chỉ thị số 90 CT/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày08/3/1984 về việc tiêm phòng gia súc 2 vụ trong năm (vụ thu và vụ xuân).

Vụ xuân bắt đầu tháng 3 đến tháng 4 kết thúc.

Vụ thu bắt đầu tháng 8 đến tháng 9 kết thúc.

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra và lây lan làm thiệt hại chođàn gia súc trong tỉnh, đồng thời tích cực đẩy mạnh chăn nuôi phát triển đạt vàvượt chỉ tiêu kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đề rahàng năm.

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LB ngày 07/01/1986 của Liên bộ Nôngnghiệp và Nội thương về việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện các khâu công tácthu mua, vận chuyển, giết mổ, phân phối gia súc và sản phẩm xuất phát từ tìnhhình thực tế trên.

Nay UBND tỉnh chỉ thị cho Sở Nông nghiệp, UBND các huyện,thị và các sở, ban ngành liên quan như sau:

1. Hàng năm UBND các huyện, thị phải chỉ đạo Phòng Nôngnghiệp huyện, thị bằng mọi biện pháp tổ chức việc tiêm phòng cho gia súc 2 vụtrong năm và kết thúc đúng thời gian quy định.

2. Tiêm phòng phải đạt tỷ lệ 100% trên tổng đàn gia súctrong iện tiêm. Đặc biệt ở những vùng trọng điểm như thị xã, thị trấn và nhữngnơi thường xảy ra dịch (chú ý những ổ dịch cũ) phải tiêm đủ 3 loại vaccine:dịch tả, tụ huyết trùng, thương hàn...Số gia súc xuất, nhập tỉnh, bán chợ đềuphải đảm bảo tiêm phòng 100% theo quy định phòng ngừa dịch bệnh của Nhà nước vàcơ quan thú y.

3. Gia súc đã tiêm phòng đều được cấp phiếu tiêm phòng dongành thú y trực tiếp cấp khi mua, bán, xuất nhập cho các cửa hàng thu mua cấpII, III thuộc Cty Nông sản thực phẩm đều phải có phiếu tiêm phòng kèm theo vàgiấy phải còn hiệu lực (không quá 6 tháng).

Cty Nông sản thực phẩm chiụ trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc vàkiểm tra chặt chẽ việc tiêm phòng gia súc kết quả cao.

Chi cục thú y có trách nhiệm hàng năm đôn đốc nhắc nhỡ cáctrạm thú y huyện, thị thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và tổ chức tiêm phònghai vụ trong năm đầy đủ. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc và dụng cụ thú y đểphục vụ cho công tác tiêm phòng thực hiện tốt.

5. Các ngành lương thực, tài chính, thương nghiệp, vật tưtổng hợp chuẩn bị hàng hoá, vật tư phục vụ theo kế hoạch được UBND huyện duyệtcác đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, hợp tác xã, tập đoàn dùng mọi hình thức độngviên, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, nhân dân nhận thức tầm quan trọngcủa công tác này, để mọi người tham gia tích cực, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng,đảm bảo an toàn dịch bệnh và không cho dịch bệnh lây lan.

6. Trong quá trình tiêm phòng cần kiểm tra cụ thể khenthưởng kịp thời những điạ phương làm tốt, những cán bộ có thành tích xuất sắctrong từng đợt tiêm phòng và kỷ luật đối với nơi làm việc kém, những cán bộthiếu trách nhiệm, nghiêm trị những phần tử phá hoại. Các sở, ban ngành liênquan nhận được chỉ thị này cần triển khai tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh,thường xuyên tiến hành tiêm phòng mỗi năm 2 vụ, thời gian triển khai đúng theoquy định trên vì đây là nhiệm vụ trách nhiệm chung, nhằm thúc đẩy chăn nuôiphát triển, đảm bảo sản xuất tốt.

Riêng Sở Nông nghiệp hàng năm sau khi hoàn thành công táctiêm phòng sẽ có trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
Nguyễn Hoà