UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

_______________________

Số : 07 / 2002/CT-UB

Hà Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về tăng cường quản lý di tích và bảo vệ cổ vật

_________________________

Trong những năm qua, việc bảo vệ di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được chú trọng; tuy vậy mấy năm gần đây đã xảy ra tình trạng mất mát cổ vật trong di tích, phát hiện được hiện vật khảo cổ dưới lòng đất không khai báo.

Thực hiện Luật di sản văn hoá đã được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg ngày 18/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Sở Văn hoá thông tin có trách nhiệm:

a. Tăng cường việc thanh tra tình hình bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã trong công tác quản lý di tích.

b. Xây dựng kế hoạch kiểm kê từng bước các di tích trong tỉnh, lập danh mục cổ vật tại các di tích.

c. Có kế hoạch khảo sát, thăm dò và khai quật khảo cổ học hàng năm và sưu tầm, mua hiện vật, tài liệu để bổ sung cho kho cơ sở của Bảo tàng.

d. Tăng cường các biện pháp bảo vệ kho và các hiện vật của Bảo tàng tỉnh.

e. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo tốt việc tu bổ di tích thuộc chương trình mục tiêu và nguồn tài trợ của Bộ Văn hoá thông tin; hướng dẫn về chuyên môn tu sửa di tích đối với các di tích chưa được xếp hạng bằng nguồn vốn do các tổ chức và nhân dân đóng góp.

2. Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Sở Văn hoá thông tin triển khai phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật di sản văn hoá và các nghị định kèm theo của Chính phủ, quy chế, thông tư của Bộ Văn hoá thông tin.

3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá thông tin, Sở Thương mại du lịch, phòng Tôn giáo Văn phòng HĐND và UBND tỉnh cùng với chính quyền các cấp trong việc bảo vệ di sản văn hoá, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động trộm cắp, buôn bán cổ vật, xâm phạm di chỉ khảo cổ hoặc phát hiện di chỉ khảo cổ học không khai báo.

4. Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hoá thông tin, UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn ngăn chặn khai thác khoáng sản ở các di tích đã được khoanh vùng bảo vệ.

5. Sở Tài chính vật giá phối hợp với Sở Văn hoá thông tin, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh bố trí nguồn kinh phí mua hiện vật, tài liệu và khen thưởng cho người có công phát hiện di tích khảo cổ học.

6. Các cơ quan thông tấn báo chí: Đài Phát thanh - truyền hình, Báo Hà Nam, Đài truyền thanh huyện, thị xã tăng thời lượng tuyên truyền pháp luật bảo vệ di sản văn hoá, biểu dương các điển hình làm tốt việc bảo vệ di sản văn hoá.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý di tích, bảo vệ cổ vật. Thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn quản lý Nhà nước đối với di sản văn hoá theo quy định của Luật di sản văn hoá và các văn bản pháp luật khác.

b. Chỉ đạo việc tổ chức điều tra tư liệu, hiện vật cổ trong nhân dân, phối hợp với sở Văn hoá thông tin kiểm kê di tích, lập danh mục cổ vật tại di tích.

c. Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mở cuộc vận động tuyên truyền quán triệt pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá đến các tổ chức, đoàn thể xã hội, các hội và mọi người dân; hướng dẫn các địa phương đưa nội dung này vào hương ước, quy ước để nhân dân bàn bạc dân chủ, xây dựng và thực hiện; thành lập các tổ an ninh tự quản tại các thôn xóm để thực hiện tuần tra, canh gác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích, ăn cắp cổ vật, buôn bán cổ vật.

8. Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện chỉ thị trước ngày 10/6/2002 và gửi báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND tỉnh trước ngày 20/6/2002 để tổng hợp./.

Nơi nhận

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c)

CHỦ TỊCH

- Các Sở, ban, ngành

(Đã Ký)

- UBND các huyện, thị xã

- Lưu VT, VHXH

- 2001\VP7.b\661

Đinh Văn Cương