ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2003.

Năm 2002, dưới sự lãng đạo của Đảng bộ, chính quyền Thành phố cùng với sự nỗ lực phấn đấu rất to lớn của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô, Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao (10,3%); đạt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra: An ninh- quốc phòng được củng cố, các lĩnh vực văn hoá xã hội có tiến bộ tương đối toàn diện. Theo dự báo, năm 2003 tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; Hà Nội có nhiều thuận lợi cơ bản, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức mới. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác quốc phòng địa phương như sau:

1. Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp; tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng cho học sinh phổ thông, sinh viên các trường Trung học, Cao đẳng, dạy nghề khoá học 2003-2004.

Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp quán triệt nội dung chỉ thị 01/2003/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2003 trên lĩnh vực: Huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng, động viên tuyển quân, phối hợp hoạt động với các đơn vị quân đội trên địa bàn; làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật và công tác khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô. Xây dựng nề quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân để giữ vững trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố, quận, huyện vững chắ; điều chỉnh bổ sung phương án tác chiến từ Thành phố đến cơ sở.

Tập trung huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng Dân quân Tự vệ, Dự bị động viên, các tiểu đoàn bộ đội địa phương quận, huyện, chú trọng vào các đơn vị Dân quân tự vệ cơ động, binh chủng; phát triển các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh với nước ngoài. Kết thúc huấn luyện có tổ chức Hội thao đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong rèn luyện, huấn luyện, công tác quân sự.

Chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành các bước tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức khám sức khoẻ xét nghiệm ma tuý, HIV cho 100% số thanh niên trúng tuyển, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân Chính phủ giao.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn Dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân theo quy định của Pháp luật. Kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên, quản lý chặt chẽ di biến động của quân nhân dự bị; tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương có giải pháp phù hợp nhằm ổn định cuộc sống cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi trở về địa phương.

Đôn đốc cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm chế độ trực chiến, trực chỉ huy, trực phòng không và chế độ báo cáo kết quả công tác của các đơn vị chuyên môn với cơ quan chức năng; phối hợp với Công an Thành phố và các sở, nghành liên quan xây dựng kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, kế hoạch bảo đảm trong thời kỳ đầu chiến tranh; chỉ đạo quận Hoàn Kiếm, huyện Sóc Sơn tổ chức diễn tập thực hiệp tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh theo cơ chế nghị quyết 02/NQ-BCT của Bộ chính trị.

Thường xuyên duy trì các hoạt động thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng vũ trang; phấn đấu xây dựng các đơn vị có 100% đảng viên và tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh.

Bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị và dự trữ vật chất phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và nhiệm vụ đột xuất khác; tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh; đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội trong cơ quan, đơn vị.

Bộ chỉ huy quân sự Thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Tư lệnh Quân khu Thủ đô phê duyệt; định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc triển khai kế hoạch công tác trong từng giai đoạn huấn luyện, diễn tập và các mặt công tác khác của các đơn vị cơ sở.

Thanh tra Quốc phòng - Bộ chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Thanh tra Nhà nước Thành phố và cơ quan liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại các quận, huyện và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cấp uỷ, chính quyền các địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng năm 2003; tạo điều kiện về mọi mặt, giúp cơ quan quân sự các cấp hoàn thành nhiệm vụ củng cố quốc phòng, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và các mặt công tác khác.

3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình về mọi mặt hoạt động của lực lượng vũ trang Thủ đô, báo cáo UBND Thành phố.

Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác do Bộ chỉ huy quân sự Thành phố đề nghị khen thưởng, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này./.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCHHoàng Văn Nghiên