ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế

________________

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp Nhà nước và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT /BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định nội dung của công tác pháp chế là: Đề xuất, kiến nghị và chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật... trong ngành, lĩnh vực được giao; Tư vấn, tham mưu về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra nội quy, quy chế của doanh nghiệp, kiến nghị những biện pháp xử lý cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Đến nay một số Sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn vẫn chưa nắm được yêu cầu và nội dung của công tác pháp chế nên chưa có sự quan tâm, đầu tư cho công tác này. Công tác pháp chế không được tập trung về một đầu mối phụ trách mà chỉ phân công giao việc khi có yêu cầu; hoặc không bố trí cán bộ chuyên trách mà chỉ phân công cán bộ kiêm nhiệm; cán bộ được phân công chưa nắm được đầy đủ các nội dung của công tác pháp chế; chưa được tập huấn nghiệp vụ...

Nhằm xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại cơ quan, doanh nghiệp và để thực hiện tốt Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp Nhà nước và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 122/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ thị :

1. Sở Nội vụ:

- Trên cơ sở tổng biên chế của tỉnh và căn cứ vào nhu cầu, khối lượng công tác pháp chế của các Sở, ngành để cân đối, bố trí biên chế.

- Hướng dẫn các Sở, ngành tuyển chọn, bố trí cán bộ pháp chế đúng tiêu chuẩn, chức danh theo điều 11 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ.

- Theo dõi, nắm danh sách cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước.

2. Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế của các Sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; đảm bảo đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên ngành.

- Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác pháp chế (thông qua Bộ Tư pháp).

3. Các Sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu để đề nghị UBND tỉnh thành lập Phòng Pháp chế, bố trí công chức pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm đầu mối thực hiện công tác pháp chế cho cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ pháp chế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Đề nghị các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế thành lập tổ chức pháp chế phù hợp, bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc thuê cố vấn pháp lý, tạo điều kiện cho cán bộ pháp chế được tham gia tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh và các Doanh nghiệp Nhà nước triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng