UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2007/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊNQUANG

Thực hiệnNghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tàisản; Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP trong thời gian qua, hoạt động bánđấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quảđược nâng cao; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản về cơ bản được thực hiệnđúng quy định.

Tuy nhiên,một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực hiện tốt quy định của pháp luật về trìnhtự, thủ tục bán đấu giá tài sản, chưa thực hiện bán đấu giá theo quy định đốivới tài sản thanh lý có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước ảnh hưởng đến việc bảovệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham giahoạt động bán đấu giá tài sản.

Để thực hiệnnghiêm túc, thống nhất các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản; tiếptục nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh,Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thực hiệnnghiêm Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ; Chỉ thị số18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày12/5/2005 và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính và cácvăn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Chỉ đạo cáccơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện việc bán đấu giá tài sản củaNhà nước thông qua tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định, nhằm bảo đảmviệc tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản;tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá tài sản Nhà nướcđể phòng ngừa tiêu cực, làm thất thoát tài sản Nhà nước.

- Kịp thời xửlý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạmthông qua hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thực hiệnnghiêm việc chuyển giao và tổ chức bán đấu giá đối với tài sản là tang vật,phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

- Đối với tàisản thanh lý có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và tài sản được xác lập quyềnsở hữu của Nhà nước khi chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện bán đấu giátheo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

- Việc bánđấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện được tổ chức bán đấu giá theođúng quy định; nghiêm cấm bán đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa có quy hoạchđược phê duyệt, chưa có quyết định thu hồi đất và chưa hoàn thành việc bồithường, giải phóng mặt bằng.

- Đối với tàisản bán đấu giá là khoáng sản, lâm sản khi tổ chức bán đấu giá phải quản lý chặtchẽ, tránh tình trạng lợi dụng các loại giấy tờ, chứng từ, hoá đơn của cơ quanbán đấu giá và cơ quan quản lý tài sản để mua bán, vận chuyển khoáng sản, lâmsản trái phép.

- Nghiêm cấmcác cơ quan, đơn vị tự tổ chức bán đấu giá tài sản trái với quy định của phápluật.

2. Công antỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Tư pháp tổchức bán đấu giá, quản lý tài sản bán đấu giá là khoáng sản, lâm sản bị tịchthu sung quỹ nhà nước. Các loại khoáng sản bị thu giữ chỉ được bán cho các đơnvị đầu tư chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tàichính:

- Thực hiệnvà chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã chịu trách nhiệm vềviệc xác định giá khởi điểm phù hợp với giá bán thực tế của tài sản bán đấu giátheo đúng quy định; tránh tình trạng phải định giá lại nhiều lần để phòng ngừatiêu cực, làm thất thoát tài sản nhà nước.

- Chỉ đạoPhòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã tham mưu với Uỷ ban nhân dân cùngcấp trong việc xử lý tài sản của nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện viphạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đúng quy định.

- Hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Sở Tư pháp:

- Tăng cườngcán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đểthực hiện tốt nhiệm vụ bán đấu giá tài sản tại địa phương.

- Nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đấu giá viên và cán bộ, công chức làm côngtác bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chỉ đạoTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá tài sản theođúng quy định; thực hiện công khai, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợiích hợp pháp của các bên tham gia bán đấu giá theo đúng quy định, có biện phápkhắc phục ngay tình trạng người tham gia đấu giá liên kết dìm giá tài sản nhằmngăn ngừa tiêu cực, làm thất thoát tài sản nhà nước.

- Tăng cườngcông tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước trên địabàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhândân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,thị xã và các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6tháng và hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợpbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sở Tư pháp cótrách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang