UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ

TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊNQUANG

Trong những năm qua, hoạt độngbán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, trìnhtự, thủ tục bán đấu giá tài sản cơ bản đã thực hiện theo quy định của phápluật; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia đấu giá đã từng bước đượcnâng cao; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bánđấu giá tài sản được đảm bảo. Những kết quả bước đầu trong hoạt động bán đấugiá tài sản đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước và thúc đẩy các hoạt độngkinh tế nói chung, hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá nói riêng phát triển mộtcách đa dạng, đóng góp quan trọng trong công tác thi hành pháp luật, đặc biệtlà công tác thi hành án dân sự và xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kếtquả đã đạt được, hoạt động bán đấu giá tài sản còn có những tồn tại, hạn chế,như: việc áp dụng văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản của một số cơ quan,đơn vị chưa thống nhất; một số cuộc bán đấu giá tài sản chưa thực hiện theođúng trình tự, thủ tục quy định; sự phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa các cơquan, đơn vị trong việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất có nơi, có lúcchưa cụ thể, chưa rõ ràng; việc xử lý bán đấu giá tài sản là tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính có trường hợp còn chậm; tình trạng tiêu cực như thôngđồng, dìm giá vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổchức, cá nhân.

Nguyên nhân của những tồn tại,hạn chế nêu trên là do các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản chưađồng bộ, chưa thống nhất, một số quy định còn chưa đầy đủ và chặt chẽ, thậm chícó kẽ hở; nhận thức về pháp luật bán đấu giá tài sản của một bộ phận cán bộ,công chức còn hạn chế; tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sảnchưa được củng cố kiện toàn; đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bán đấugiá tài sản còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêucầu; công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản có nơi, có lúc chưa thựcsự được coi trọng.

Để khắc phục những tồn tại, hạnchế nêu trên, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị sự nghiệp nhà nước và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần cóvốn nhà nước chiếm 51% trở lên đóng trên địa bàn tỉnh:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổbiến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, nhân dân nội dungNghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết vàhướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

b) Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Nghiêm cấm việc bán tài sản khôngthông qua đấu giá đối với những loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán đấugiá. Các tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc mua tài sản bán đấu giá làkhoáng sản, lâm sản để mua bán, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái pháp luật.

c) Việc bán đấu giá quyền sửdụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất giaocho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện bán đấugiá.

d) Các cơ quan, doanh nghiệpđóng trên địa bàn tỉnh không có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định củapháp luật mà vẫn tiến hành bán đấu giá tài sản thì cán bộ, công chức, viên chứctham mưu hoặc quyết định bán đấu giá tài sản, xử lý tài sản bán đấu giá tráipháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với cácngành, các cấp phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnhNghị định số 17/2010/NĐ-CP ; Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản choTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản chuyênnghiệp (nếu có), Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện trên địa bàn tỉnh nhằmđưa hoạt động này đi vào nề nếp;

b) Tham mưu, giúp UBND tỉnhthống nhất quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tratheo thẩm quyền; hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chứcthanh tra, kiểm tra các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các côngty nhà nước, các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, nhằm phát hiện saisót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xửlý các vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theoquy định của pháp luật;

d) Bố trí, sắp xếp, kiện toànTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 29tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấutổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang;

đ) Chủ trì phối hợp với Sở Nộivụ, Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh Đềán phát triển tổ chức hành nghề bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và Quy chếbán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hànhcó liên quan;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn khác theo quy định của pháp luật. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnhvà Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương theoquy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp,các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện rà soát các quy định của HĐND và UBND tỉnhvề phí đấu giá tài sản đề nghị bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp; soạnthảo, trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu phí, việcquản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của BộTài chính để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Tư pháp trongviệc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bán đấu giá tài sản làquyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất.

5. Công an tỉnh, Chi cục Quản lýthị trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụbán đấu giá tài sản trong việc quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản là khoángsản, lâm sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo đúng quy định của pháp luậthiện hành.

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơnvị trực thuộc phối hợp với tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm an ninh trật tựtrong các cuộc bán đấu giá tài sản.

6. Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản:

Thực hiện đúng chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 củaUBND tỉnh, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

7. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

Thực hiện nghiêm túc Nghị địnhsố 17/2010/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan. Định kỳ 06 thángvà hàng năm thực hiện báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động của Hội đồngbán đấu giá tài sản do mình thành lập, các hoạt động bán đấu giá tài sản trênđịa bàn huyện, thành phố.

8. Báo Tuyên Quang, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thông tin, tuyêntruyền về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP các văn bảnhướng dẫn thi hành và nội dung Chỉ thị này một cách sâu rộng trong cán bộ, côngchức và nhân dân trên các phương tiện, thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thứctôn trọng pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịsự nghiệp nhà nước, Giám đốc các doanh nghiệp, các công ty cổ phần có vốn nhànước chiếm 51% trở lên đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao cho Giám đốc Sở Tư phápgiúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳbáo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Báo
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp (Để KT);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các CQTW tương đương cấp tỉnh
đóng tại địa phương Thực
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các DNNN; hiện
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo, VP UBND tỉnh;
- Lưu VT (Hoa TC 50).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm