ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐẮK LẮK

Trong những năm vừa qua, doanhnghiệp ngoài khu vực Nhà nước và hộ kinh doanh đã có nhiều đóng góp cho sự tăngtrưởng về kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp đáng kể nguồn vốn đầu tư vào cáclĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo thêm nhiềuviệc làm mới cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, gópphần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tácquản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quantâm thực hiện, các Sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã có sự phối hợp trongviệc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Công tácthanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được triển khai kịp thờiphát hiện và xử lý các sai phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm v.v…

Tuy nhiên, công tác quản lý doanhnghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian vừa qua vẫn còn một số bất cập, xuất pháttừ vệc vẫn còn một số Sở, ngành, địa phương vẫn chưa ý thức được đầy đủ tráchnhiệm của mình trong công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, còn có nhậnthức rằng công tác kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh là nhiệm vụ của cơ quancấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dẫn đến không thực hiện đầy đủ tráchnhiệm được giao trong công tác này, làm ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo, điềuhành chung về kinh tế - xã hội của tỉnh. Tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanhvi phạm quy định của pháp luật như :tiến hành hoạt động kinh doanh khi chưa thựchiện đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, kinh doanh không đúng ngành, nghềđã đăng ký, sản xuất hàng hóa kém chất lượng; vi phạm các quy định về bảo vệmôi trường. Cá biệt có trường hợp doanh nghiệp được thành lập để phục vụ mụcđích trái pháp luật như: lừa đảo thu lợi bất chính; mua bán hóa đơn chứng từv.v…Trong đó, nổi bật lên trong thời gian gần đây là hiện tượng một số cá nhânđã lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp để đăng ký thành lập doanhnghiệp kinh doanh cà phê, nông sản nhằm chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thoátcho ngân sách Nhà nước.

Để tăng cường công tác quản lýdoanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nghiêm túc thựchiện các nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ động đề ra biện pháp phòngngừa việc cá nhân, tổ chức lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp đểthành lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, kinh doanh trái phép, thu lợi bấtchính;

b) Tăng cường công tác hậu kiểm đốivới các doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đốivới các trường hợp thành lập doanh nghiệp có chứng minh nhân dân được cấp tạicác địa phương khác.

c) Tổng hợp những vướng mắc, phátsinh trong quá trình theo dõi việc thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp, hộkinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyếttheo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh:

a) Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện,thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuếcủa doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo CụcThuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình đăng ký, kê khai, nộp thuế vàcác nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn;

b) Chủ động rà soát và chỉ đạo cácđơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất biện pháp xử lý các doanh nghiệp, hộ kinhdoanh đã đăng ký thành lập nhưng không đăng ký thuế hoặc đã dừng thực hiệnnghĩa vụ nộp thuế, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh mà chưa hoặc không thực hiệnthủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

c) Nghiêm túc thực hiện đúng quyđịnh và hướng dẫn của Tổng cục Thuế về phân cấp quản lý thuế đối với doanhnghiệp cho Chi cục Thuế, hàng năm phải rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp CụcThuế tỉnh đang trực tiếp quản lý thuế để phân loại trên cơ sở về doanh thu,vốn, tài sản, phạm vi kinh doanh v.v…phù hợp với từng thời kỳ và đặc điểm kinhtế của từng địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng phương án phân cấpquản lý thuế cho Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quyđịnh; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, phương án phân cấpquản lý thuế đối với doanh nghiệp cho các Chi cục Thuế trực thuộc để phối hợplãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất; chủ động rà soát, đánh giá đối với côngtác tổ chức, bộ máy quản lý thuế tại các đơn vị chuyên môn và Chi cục Thuế cáchuyện, thị xã, thành phố, để từ đó có sự điều chỉnh cán bộ trong toàn ngành đảmbảo sự phù hợp với việc phân cấp quản lý nhiệm vụ thu của ngành thuế.

d) Chủ động phối hợp với cơ quan Côngan trong phòng chống tội phạm trên lĩnh vực thuế; phối hợp với cơ quan đăng kýkinh doanh trong việc giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinhdoanh; tổ chức hậu kiểm đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lậpnhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng lợi dụng sự thông thoáng của LuậtDoanh nghiệp để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm mục đíchchiếm đoạt tiền thuế, gây thất thu cho ngân sách tỉnh, làm ảnh hưởng đến tìnhhình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

3. Công an tỉnh:

a) Kiểm tra, quản lý việc chấp hànhcác quy định pháp luật quản lý hành chính về trật tự xã hội, về chấp hành luậtlệ giao thông, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với ngànhnghề kinh doanh có điều kiện của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xử lý theothẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luậttrong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Kịp thời chỉ đạo các lực lượngchức năng tiến hành xác minh, điều tra và xử lý theo quy định khi phát hiện cáchành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổchức điều tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệuvi phạm pháp luật hình sự, đặc biệt là các trường hợp do cơ quan thuế pháthiện, chuyển hồ sơ;

c) Chủ động theo dõi, phát hiện vàkiến nghị xử lý đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm phápluật theo quy định, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cáccơ quan có liên quan để xử lý theo thẩm quyền quy định.

4. Sở Tư pháp:

Xây dựng và triển khai kế hoạch,giải pháp tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàntỉnh; nghiên cứu ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan,đơn vị trong tỉnh đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và phạm vi,đối tượng hỗ trợ cụ thể để từng cơ quan, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện;Đề xuất ban hành các quy định về cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhànước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, để từ đó xác định rõnhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chung của các cấp, cácngành trong tỉnh theo chức năng, quyền hạn được phân công, không phải là tráchnhiệm của riêng một ngành, đơn vị nào.

5. Sở Nội vụ và các Sở, ngành cóliên quan:

Đề xuất giải pháp về nâng cao tráchnhiệm quản lý, năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức làmcông tác giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gópphần giúp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạtđộng kinh doanh có hiệu quả.

6. Các Sở, ban, ngành; Ủy bannhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Nghiêm túc thực hiện hoạt độngphối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác quản lý doanhnghiệp, hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý doanh nghiệp vàhộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọitắt là Quy chế quản lý doanh nghiệp);

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao thực hiện tốt nội dung quản lý chuyên ngành đối với doanh nghiệp, hộ kinhdoanh trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 12 Quy chế quản lý doanh nghiệp;

c) Nghiêm túc tuân thủ việc triểnkhai thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnhquy định tại Điều 13 Quy chế quản lý doanh nghiệp;

d) Tiếp tục nâng cao nhận thức vềtrách nhiệm của đơn vị mình đối với công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinhdoanh, để từ đó thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong công tác quản lýcác doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn;

đ) Chủ động tuyên truyền, phổ biếnnội dung quy định của Quy chế quản lý doanh nghiệp cho cán bộ, công chức thuộcđơn vị mình quản lý, để nâng cao ý thức của bản thân trong việc theo dõi, quảnlý và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, hộkinh doanh trong thời gian tới.

e) Thường xuyên kiểm tra, xem xétđể kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý đối với tổ chức, cá nhântrong đơn vị có hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, làm ảnhhưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, hộ kinhdoanh hoặc không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp, hộ kinhdoanh theo quy định tại Quy chế quản lý doanh nghiệp.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủtrưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố; các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và nghiêm túc thực hiện;Thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dântỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu thực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh:
- CT, các PCT, UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, GDĐT, NN&PTNN, CT, TT&TT, XD, Y tế, KH&CN, VHTT&DL. LĐTB&XH, TN&MT, Tư pháp;
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các KCN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T-100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải