ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:07/20 13/CT -UBND

AnGiang,ngày16tháng7năm2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Trongthờigianqua,đượcsquantâm chđạocaTnhy,y bannhândân tnhcùngsnlc thựchincacác cp,các ngànhvà đa phương,côngtáccảicách hànhchính trên địa bàntnhcónhiuchuyểnbiếttíchcc,nhất là cảicách thtục hànhchính,thchincơchếmtca,mtcaliêntng,pphầnnângcaohiu lc,hiuququnlý nhànưc,giiquyết kp thời nhucầuchínhđángcangười dân vàdoanhnghip,cithiệnmôitrưngđutư,kinhdoanhtrênđabàntnh,tđó nângcaoch s xếphngnănglccnh tranhcptnh(PCI)năm2012caAnGianglênvtrí2/63tnh, thànhtrêncả nước.Tuynhiên,bêncnhnhữngkếtqu đạtđược, vncònmtshnchếtrongcicáchhànhchính:tácphonglàm việc,tháiđgiao tiếp,tinhthntchnhim, quan liêu,nhũngnhiu, gâyphin hàcamt bphậncánbộ, côngchc, viênchc tronggiảiquyếtcác thtc hànhchínhliênquanđếnngưi dânvàhotđngđutư,kinhdoanhcacácnhàđutưvncònphbiến,gâybcxúctrongxãhội.

Đểchnchnhnhtrạngtrên,tăngcưngklut,kỷcươnghànhchínhtrên địabàntnh trong thigian ti,tạochuyểnbiếntíchcc vtinhthn, tráchnhiệmcacánbộ,côngchc, viênchc trongthcthicôngvụ,yban nhândântỉnhchth:

1.ThtrưngcácS,ban, ngành, đơnvsnghiệpcptỉnh;Chtchy ban nhândâncáchuyn,thxã,thànhph;Chtchybannhândâncácxã,phưng,thtrn tp trungthc hiệnngaymt scôngvicsauđây:

a)TiếptctriểnkhaithchinLutCánbộ,côngchc;LuậtViênchc;Chths32/2006/CT-TTgngày07tháng9năm2006caThtưngCnhphvmtsbinphápcầnlàmngay đểchấnchỉnhklut,kỷcươnghànhchínhtronggiiquyếtcôngviccangưidânvàdoanhnghip;Chth05/2008/CT-TTgngày 31tháng01năm 2008caThtưngChínhphvnângcaohiệuqus dụngthigianlàm việccacánb,côngchc,viênchcnhànưc;Quyếtđịnhs129/2007/-TTgngày02tháng8năm2007caThngChínhphvQuychếvănacôngsticáccơquanhànhchínhnhànưc;Quyếtđịnhs03/2007/-BNV ngày26tháng02năm 2007caBộtrưngBNivvquy tắcứngxcacánb,công chc,viênchclàm victrongbmáycnhquyềnđaphương;cácvănbảncóliên quanđến klut,kỷcương hànhcnh,vănhóacông sở,đođức côngvụ.

b)Trongthihànhcôngv,cán bộ,côngchức, viênchcphi tôntrng,tnty phcvvàtomiđiều kin thun lợicho ngưi dânvàdoanhnghip.Mi phảnánhcangườidân,doanhnghiệpv tráchnhim,tháiđngx, biuhiệntiêucccacánb, côngchc, viênchctrongquá trình giiquyếtthtc hànhchínhphảiđượcTh trưngcáccơquan,đơnv,địaphương tiếpnhn,xácminh làmrõ và x lýđúng quyđịnh;trctiếpcôngkhaixinlingườidân,doanhnghipkhixlýhsơchm kngcólýdochínhđáng;tổchc lấy ýkiếnđánh giámcđhàingvcungcp cácdịchvcông.Côngkhaisđinthoiđưngdây nóng,họpthưđiệntửcaThtrưngcơquan,đơn vị,đaphươngđtiếpnhậnvàxlýcácphnánh, kiếnnghca ngưidânvàdoanhnghip.

c)Tiếptctăngcưngcôngtáctuyêntruyn,giáodccánbộ,côngchc,viênchcchphànhnghiêm cniquy,quychếvàcácchunmcđođccacơquan, klut,kỷcươnghànhchính,văn hóacông svà nơicôngcộng, s dụngcó hiuquthờigianlàmviệctheoquy địnhcapháplut;đẩymnhhctậpvàlàmtheotấm gươngđạođcHồChíMinh;khôngsdngthờigianlàmviệcvàoviệcriêng;kngungrưu,bia trong gilàmviệc theo tinhthnch đocaTỉnhyAnGiang tạiChths13-CT/TUngày09tháng4năm2012ca BanThưngvTnhy.

d)Chđo,hưngdn,kiểmtraviệcthihànhcôngvcacánb,côngchc, viênchcthucthẩmquyềnquảnlý, xlýnghiêmcáccánhânviphạmvàchịutráchnhiệm trướcy bannhândântnh,cơquancptrênnếuđxảyratìnhtrngcánbộ, côngchc,viênchcthucthẩm quyềnqunlýcóhànhvithamnhũng,caquyn,gâyphinhà,chậmtrễkhigiảiquyếtcôngviệc,thtchànhchínhchotchc,ngưidân.

đ)ơngmẫuchấphànhklut,kỷ cươnghànhchính,vănhóacôngsở;tăng cưngcôngtácqunlývàchịutchnhimtrướcybannhândântnhvhiuqusdngthi gianlàm việccacánb,côngchc,viênchc cơquan,đơnv,địaphương;đẩymnhngdngcôngnghthôngtin,nhấtlàcácngdụnghtrcho vicgiiquyếtthtchànhchính,xlývănbảnđinttronghotđộngcacơ quan;tăngcưngcôngtác thanhtra, kiểmtra, giámsát,tổchccáccuc kiểmtranộibđđánhgiámcđhoànthànhnhiệmvcacánb,côngchc,viênchc.Phát độngthiđua ngắnhnthc hinChthnàyvàđưavàotiêuchíxétkhenthưngcuối năm,đồngthờix lýnghiêm,kiênquyếtvàđúngquyđịnhcáctrưng hpviphm.

2.ĐnghybanMặttrnTqucVitNamtỉnhvàcáctchcđoànthể,cánhânphi hpgiámsátvàphnhkịpthờivybannhândântỉnh(quaSởNộivụ- cơ quanthưng trccaBanCh đocicáchhành chínhtnh)nhngtrưnghợpvi phạmcacơquan,đơnv,cánb,côngchc,viênchctrongquátrìnhgiảiquyết thtc hànhchính,trongchphànhklut,kỷ cươnghànhchính, vănhóacôngs, đo đc côngvụ.

3.SởThôngtinvàTruyềnthôngch tphi hpĐàiPhátthanh-Truyềnhình AnGiang,BáoAnGiangthchinttcôngtác tngtin,tuyêntruyềnvềchtrươngcay bannhândântnhđểcánb,côngchc,viênchcbiếtvàthchiệnnghiêmChthnày.

4.Sở Nộiv:

a)Thưngxuyênkimtracôngvđốivớiviệcchphànhklut,kỷcương hànhchính,sdụngthờigianlàm việc,tháiđgiaotiếp,ứngxửcacánb,công chc, viênchcvitổchc,ngưidân.

b)Thưngxuyênmởcáclptphunđnângcaonhnthcvđođccông vụ,knănggiaotiếp,vănhóagiaotiếp,ngxửchođingũcánb,côngchc,viên chc.

c)ĐxutChtịchy bannhândântỉnhkhenthưngnhữngtậpthể,cánhân tiêubiu, nổibtvàxlýnghiêmđốivinhữngtchc,cánhânvi phm.

d)Chtrì, phốihpvithànhviênBanChđạocicáchhànhchínhtnh, cácSở,banngành,đơnvsnghiệpcấptnh,y bannhândâncác huyn,thxã, thànhphtheodõi,kiểm tratìnhnhthchinChthnày,báocáoy bannhândântỉnh vàChtịchybannhân dântỉnh.

Chthnàycó hiulcthihànhsau10ngàyktngày./.

TM.YBAN NHÂNNTNH
CHỦTCHơngBình Thnh