ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07 / 2013/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 14 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤCĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂYDỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TW ngày16 tháng 7 năm 1998 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaVIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắcdân tộc”.

Trên cơ sở kế thừa kết quả, thành tựu đạt đượcqua nhiều năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa” (TDĐKXDĐSVH), tiếp tục phát triển phong trào bền vững, có chiều sâu. Hiệuquả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; vaitrò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp ngày càngđược nâng cao; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp; phát huy ý thức tự nguyện, tự giáccủa người dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ đểphong trào phát triển bền vững. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã thể hiện tốtvai trò phối hợp trong việc thực hiện các phong trào hiện có, tạo sức mạnh tổnghợp của Phong trào TDĐKXDĐSVH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phongtrào phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng địa phương trong tỉnh; thu hút ngàycàng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các địa bàn tham gia; thực hiện có hiệuquả các chính sách xã hội hóa văn hóa đã được các tầng lớp xã hội quan tâm,đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả đáng trân trọng, góp phần quantrọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tình hình an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Tuy nhiên, vừa qua ở một vài địa phương, côngtác vận động, tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên; việc phát động cácđối tượng, thành phần đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa hàngnăm còn có dấu hiệu chạy theo thành tích, tính bền vững chưa cao; có một vàinơi tội phạm, tệ nạn xã hội chưa giảm; một số thanh thiếu niên không tuân thủcác quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tệ nạn tổ chức đánh bạc,thành lập băng, nhóm xảy ra và diễn biến phức tạp. Học sinh bỏ học còn nhiều,bạo lực trong học đường, tình trạng bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, bạolực với trẻ em vẫn còn xảy ra; việc thực hiện Luật hôn nhân gia đình chưa tốt;mô hình sản xuất phát triển kinh tế và các mô hình tiêu biểu khác chậm đượcnhân rộng; đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảipháp thoát nghèo chưa bền vững, nhất là giá cả các mặt hàng tiêu dùng không ổnđịnh; các Trung tâm văn hóa - thể thao, Nhà văn hóa xã; Nhà văn hóa - Khu thểthao, Nhà văn hóa ấp, khu vực tuy được đầu tư xây dựng, nhưng thiếu phươngtiện, kinh phí hoạt động; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương chưathường xuyên, nên chất lượng hoạt động chưa tốt; một số thiết chế văn hóa đãxuống cấp, việc chỉ đạo nâng chất, nâng cấp chưa kịp thời.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảngbộ tỉnh lần thứ XII và để Phong trào TDĐKXDĐSVH thật sự đi vào cuộc sống, cóchiều sâu, chất lượng tốt và phát triển bền vững và phong trào được nhân rộngkhắp trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiệntoàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp theo Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạoTrung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ươngPhong trào TDĐKXDĐSVH và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng chương trình,kế hoạch cụ thể nhằm nâng chất, nâng cấp các danh hiệu văn hóa hàng năm, tậptrung một số nội dung cụ thể như sau:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng caonhận thức trong nội bộ và nhân dân, tập trung vào các nội dung:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyêntruyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, nội dung gương ‘Người tốt, việc tốt”; “Giađình văn hóa”; “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”; “Ấp, khu vực văn hóa”; “Xã vănđạt chuẩn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và“Xã nông thôn mới” phải được công khai, dân chủ.

b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội nghị:

- Tổ chức Liên hoan gương “Người tốt việc tốt”,gương “Người tốt, việc tốt tiêu biểu”; “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóatiêu biểu” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo tinh thần Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiếtvề tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”;“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố vănhóa” và tương đương; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự,thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

- Tham dự Hội nghị biểu dương gương “Người tốt,việc tốt” và “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc toàn quốc.

- Tổ chức có hiệu quả thiết thực Cuộc thi “Môhình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” ở các cấp.

c) Chỉ đạo nâng chất các danh hiệu văn hóa màtrọng tâm là gương “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình văn hóa”, chỉ đạo chặt chẽ,đúng quy trình phát động đăng ký, bình xét công khai, đảm bảo tính dân chủ,đúng tiêu chuẩn, không chạy theo số lượng.

Đặc biệt: hàng năm, ngày 19 tháng 5 (ngày sinhChủ tịch Hồ Chí Minh) và Tết Nguyên đán (ngày tết cổ truyền của dân tộc), mỗiđịa phương đều phát động 100% hộ có lập bàn thờ Tổ quốc (có ảnh chân dung BácHồ và lá cờ nước), đặt nơi trang trọng.

d) Nâng cấp, nâng chất lượng hiệu quả hoạt độngcác Trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã, Nhà văn hóa - Khu thểthao ấp, khu vực hiện có và phát huy hiệu quả các thiết chế này; từng bướctrang bị đầy đủ các phương tiện và kinh phí hoạt động, trang trí đúng hướngdẫn; đầu tư xây dựng mới Trung tâm văn hóa - thể thao xã theo đúng Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thểthao xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu vực theo đúng Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thaothôn.

2.2. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa về thực hiệnquy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểmtra”; đẩy mạnh và làm tốt công tác phục vụ cải cách thủ tục hành chính theo cơchế một cửa; ở mỗi xã phải xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ; điều chỉnh, bổsung hoặc soạn thảo nội dung mới các Quy ước ấp, khu vực cho phù hợp với tìnhhình thực tế của từng địa phương và đúng với đường lối, chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo 100% ấp, khu vực đều có nội dung Quyước được phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai chonhân dân thực hiện; củng cố các Tổ nhân dân tự quản; đặc biệt, mỗi xã, phường,thị trấn chỉ đạo xây dựng một Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu theo Quy chế quyđịnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố củng cố, kiện toàn BCĐ các cấp và Ban vận động ấp, khu vực theo hướng dẫn nhưsau:

3.1. Cấp huyện:

* Tên gọi: BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH.

* Cơ cấu nhóm thường trực BCĐ:

- Trưởng Ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụtrách khối Văn hóa - Xã hội.

- Các Phó Trưởng Ban:

+ Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (làm Thườngtrực).

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

- Các Ủy viên Thường trực:

+ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

+ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thểthao.

+ Chủ tịch Liên đoàn Lao động.

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các Ủy viên: mời và cơ cấu các ngành, đoàn thểtham gia.

3.2. Cấp xã:

* Tên gọi: BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH.

* Cơ cấu nhóm thường trực BCĐ:

- Trưởng Ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Các Phó Trưởng Ban:

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khốiVăn hóa - Xã hội (làm Thường trực).

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các Ủy viên Thường trực:

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

+ Chủ tịch Hội Phụ nữ.

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Công chức Văn hóa - Xã hội.

- Các Ủy viên: mời và cơ cấu các ngành, đoàn thểtham gia.

3.3. Cấp ấp, khu vực:

* Về tên gọi: Ban vận động Phong trào “Toàn đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

* Cơ cấu nhóm Thường trực Ban vận động:

- Trưởng ban: Bí thư Chi bộ hoặc Trưởng ban côngtác Mặt trận làm Trưởng ban vận động ấp, khu vực.

- Các Phó Trưởng ban:

+ Trưởng ấp, khu vực (làm Thường trực).

+ Phó Trưởng ấp, khu vực (phụ trách công an).

+ Cán bộ Văn hóa - Xã hội.

- Các thành viên Ban vận động: mời và cơ cấu cácngành, đoàn thể tham gia.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH, chịu trách nhiệm tiếp tục triển khaiphong trào trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc đăng ký, xét côngnhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo về số lượng và chất lượng được quy định hàngnăm.

5. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là thành viên BCĐ chịu trách nhiệm về các tiêuchí của ngành, đưa việc thực hiện các tiêu chí vào chỉ tiêu xét thi đua củanăm.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH 2011 - 2015, định hướng đếnnăm 2020; Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy bannhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc kết hợp “Ngày hội Đạiđoàn kết toàn dân tộc” hàng năm ở khu dân cư (vào ngày 18 tháng 11); các ấp,khu vực, khu dân cư tổ chức lễ công bố Quyết định kết quả xét công nhận cácdanh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu”; gương “Người tốtviệc tốt”, gương “Người tốt việc tốt tiêu biểu”; “Hộ nông dân sản xuất kinhdoanh giỏi” và “Hộ thoát nghèo”; ấp, khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về anninh trật tự”; tất cả các danh hiệu trên được ghi nhận vào Sổ vàng truyền thốnghàng năm, lưu tại Nhà văn hóa ấp, khu vực.

Thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thônvăn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” vàtương đương.

Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”,“Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vịđạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Thực hiện Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức,hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã.

Thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức,hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

- Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn xét công nhậncác danh hiệu văn hóa phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và sát với yêu cầuthực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Phong trào TDĐKXDĐSVH pháttriển thường xuyên, bền vững và rộng khắp.

6. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành có liên quan hướng dẫn thựchiện Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT /BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 củaBộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phíhoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp.

7. Thành viên BCĐ các cấp căn cứ nhiệm vụ đượcphân công của BCĐ và chức năng của ngành, có trách nhiệm phối hợp với Thườngtrực BCĐ cùng cấp chỉ đạo hệ thống dọc triển khai thực hiện hoàn thành các chỉtiêu của Phong trào TDĐKXDĐSVH do ngành mình phụ trách. Trong chỉ đạo, phải đảmbảo tính toàn diện, trọng tâm và trọng điểm, mỗi ngành ở mỗi cấp phải chọn điểmđiển hình chỉ đạo và xây dựng một số mô hình điển hình để nhân rộng trên toànđịa bàn.

8. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày,kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận độngPhong trào TDĐKXDĐSVH.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban,ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chỉthị này; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đềnghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉđạo./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, VX. HNg
D:\VAN - XA 2013\VHTTDL\VAN BAN QPPL
\CHI THI\tiep tuc day manh PT TDĐKXDĐSVH.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa