ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyênkhoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kếtquả. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về khoángsản của các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp từng bước đi vào nề nếp, công tácgiám sát các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản được thực hiện khá tích cực do có sự phối hợp của cácsở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuynhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạnchế, bất cập như: tình hình khai thác vàng trái phép ở huyện M’DRăk, huyện EaKar; khai thác đá quý ở huyện Krông Năng không được cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép; hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất sét làm gạch, ngói diễnbiến phức tạp ở các huyện: Krông Bông, Krông Păk, Ea Kar, Krông Ana, Lăk, CưKuin, Buôn Đôn, Ea Súp; khai thác đá xây dựng trái phép tại huyện Ea Hleo,...làm hủy hoại môi trường, môi sinh; gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội;làm thất thoát tài nguyên, mất đất sảnxuất có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cơ sở hạ tầng và thất thu ngânsách.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quảnlý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản củamột số địa phương còn buông lỏng; sự phối hợp giữa các ngành trong công tácquản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biếncác quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản chưa sâu rộng trong nhân dân, chưa phát huy hết vai trògiám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong hoạt động khai thác tàinguyên khoáng sản; công tác thanh tra,kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa nghiêm minh; lực lượng cán bộquản lý khoáng sản thiếu về số lượng, cònyếu về chuyên môn, năng lực quản lý; sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa đồngbộ. Để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản nhằm đảm bảo khai thác bền vững nguồntài nguyên này và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chương trìnhsố 08/CTr-TU ngày 07/10/2011, Kế hoạch số 2033/KH-UBND ngày 24/4/2012 của UBNDtỉnh về việc “Định hướng chiến lược khoángsản và công nghiệp khai khoáng đến năm2020, tầm nhìn đến năm 2030” Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địaphương có liên quan rà soát các mỏ đang có giấy phép hoạt động khoáng sản, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy trình khai thác, gây ônhiễm môi trường, sử dụng đất trái quyđịnh, mất an toàn lao động, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trườnghợp nghiêm trọng, đề xuất Ủy ban nhân dântỉnh xem xét thu hồi giấy phép hoạt động khoángsản theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợpvới các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế phối hợptrong hoạt động quản lý khoáng sản trênđịa bàn tỉnh.

c) Tổ chức thẩmđịnh số tiền cấp quyền khai thác khoángsản phải nộp và thẩm định tiền ký quỹ cảitạo, phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấphuyện giám sát, kiểm tra các hoạt động khoángsản trái pháp luật. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đến các cơ quan đơn vị, tổ chức, cánhân.

2. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợpvới các Sở, ban, ngành có liên quan công bố dự án quy hoạch thăm dò, khai thácvà sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnhđến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Rà soát các đơn vị sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng có liên quantổ chức kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời cácđơn vị sử dụng VLNCN có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định củapháp luật; giám sát việc cấp phép thămdò, khai thác, chế biến khoáng sản theođúng quy hoạch của tỉnh và cả nước đã được phê duyệt.

3. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địaphương khảo sát quy hoạch khu vực tập kết cát cho phù hợp với quy định an toàngiao thông, khai thác cát phù hợp với luồng giao thông đường thủy nội địa.

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhâncó tàu thuyền khai thác, vận chuyển cát phải đăng ký, đăng kiểm phương tiệntheo quy định, đối với các phương tiệnkhai thác nếu chưa có đăng ký, đăng kiểm thì phải đăng ký số tàu có ghi tên đơn vị và đăng ký số hiệu để kiểm tra đượcphương tiện và chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm trong quá trình hoạt độngkhai thác và vận chuyển cát; Giám sát kiểm tracác phương tiện khai thác cát, đảm bảo không vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy và các quyđịnh khác.

4. Công antỉnh:

a) Chủ động phối hợp các Sở,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện tăngcường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường liên quanđến hoạt động khai thác khoáng sản theoquy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong côngtác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vậtliệu nổ, hóa chất trái phép để khai tháckhoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, antoàn xã hội.

5. Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường, các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các dự án: Dự án Điều chỉnhquy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướngđến năm 2030 và Dự án phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng đến năm2020.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

a) Phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn việc khảo sát, lập thủ tục chuyển đổimục đích sử dụng rừng, đền bù rừng, trồng rừng thay thế theo quy định trongtrường hợp diện tích thăm dò, khai thác khoángsản có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

b) Tổ chức thẩm định giá đền bùrừng, trồng rừng thay thế theo quy định.

7. Sở Lao động Thương binh vàXã hội:

Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra việc chấp hành Bộ Luật Lao động của các đơn vị hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạmcác quy định về an toàn lao động trong khai thác mỏ, chính sách chế độ đối với người lao động.

8. Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh giải quyếtkịp thời kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành của tỉnhvề lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản theoquy định; phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoángsản phải nộp; thẩm định tiền ký quỹ cảitạo, phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt.

9. Cục Thuếtỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các sở,ngành và UBND cấp huyện rà soát các đơn vịhoạt động khoáng sản còn nợ các khoảnthuế và các khoản thu khác, yêu cầu các đơn vị phải nộp đúng, nộp đủ các loạithuế, các khoản thu khác liên quan đến ngân sách nhà nước theo quy định củapháp luật về thuế, xử lý nghiêm các đơnvị có vi phạm pháp luật về quản lý thuế và thông báo (trong thời hạn quy địnhcủa pháp luật về quản lý thuế) gửi tổ chức, cá nhân về các nội dung: nộp tiềncấp quyền khai thác khoáng sản; tiền chậmnộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (nếu có);

b) Cung cấp thông tin liên quanđến nộp tiền cấp quyền khai thác khoángsản cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; Tổng hợp, hạch toán, báo cáo số thu tiền cấpquyền khai thác khoáng sản theo chế độhiện hành.

10. UBND cáchuyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tàinguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng rà soát việc cấp giấy phépthăm dò, khai thác, chế biến khoáng sảnvà vật liệu nổ công nghiệp đã cấp cho các đơn vị trên địa bàn. Chịu trách nhiệmvề quản lý tài nguyên khoáng sản thuộcđịa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép; trường hợp xảy ra điểm nóng vượt thẩm quyền xử lý của địa phươngphải báo ngay về Sở Tài nguyên và Môitrường để xem xét báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

b) Xây dựng phương án, kế hoạch cụthể, tập trung chỉ đạo kiên quyết, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc từkhâu tuyên truyền, công khai chủ trương của tỉnh, lập lại trật tự trong quản lývà hoạt động khoáng sản, vận động toàndân tham gia bảo vệ tài nguyên chưa khai thác; tổchức truy quét các đối tượng hoạt động khoángsản trái phép; thực hiện kiểm tra toàn diện, kiên quyết tịch thu các tang vật, phươngtiện dùng để hoạt động trái phép, có biện pháp quản lý địa bàn và bảo vệ tàinguyên khoáng sản chưa khai thác; xử lýnghiêm tổ chức, cá nhân được nhà nướcgiao thẩm quyền quản lý tài nguyên khoáng sản nhưng thiếu trách nhiệm trong công tácquản lý để xảy ra hoạt động khai thác khoángsản trái phép trên địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ vàthành phố Buôn Ma Thuột phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBNDtỉnh về tình trạng khai thác khoáng sảntrái phép trên địa bàn.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã,phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạophối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn để truy quét, ngăn chặn kịp thờihoạt động khoáng sản trái phép.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội, các Đoàn thể, các Tổ chức và cánhân khác căn cứ các quy định pháp luật về khoángsản tổ chức giám sát chặt chẽ UBND các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lýhoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sảntrên địa bàn tỉnh.

12. Đài Phát thanh - Truyềnhình, Báo Đắk Lắk và các cơ quan truyền thông từtỉnh đến cơ sở: thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khoángsản và các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấphành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; tập trung viết bài đưa tinhoặc xây dựng chuyên mục, chuyên đề biểu dương những điển hình tốt, phê phánnhững hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quản lý, thăm dò, khai thác, vậnchuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàntỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổchức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thực hiện nghiêm Chỉ thị này; trongquá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Tàinguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ TNMT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các ĐT tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, NC, NNMT.Tg 45

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl