BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ

Trong những năm qua, công tác thốngkê y tế đã đạt được những thành tích đáng kể. Hệ thống văn bản pháp quy vềthống kê y tế từng bước hoàn thiện. Mạng lưới thống kê y tế được xây dựng rộngkhắp từ trung ương đến tuyến cơ sở. Số liệu thống kê y tế đã góp phần quantrọng trong công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách ngành y tế.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngàycàng cao về thông tin phục vụ quản lý, công tác thống kê y tế còn nhiều khókhăn, bất cập. Hệ thống chỉ tiêu thống kê y tế chưa được cập nhật và chuẩn hóa.Hệ thống sổ sách và biểu mẫu báo cáo quá nhiều, đang là gánh nặng cho các cơ sởy tế, đặc biệt là tuyến xã. Công tác tổng hợp, xử lý, lưu trữ và chuyển tải sốliệu thống kê còn hạn chế ở tất cả các tuyến. Chất lượng số liệu thống kê y tếcòn hạn chế. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc thu thập, chia sẻthông tin chưa chặt chẽ.

Nguyên nhân của tình hình trên làdo chưa có sự quan tâm chỉ đạo và chưa có đầu tư thỏa đáng cho công tác thốngkê y tế. Nhân lực làm công tác thông tin thống kê y tế không ổn định, yếu vềchuyên môn, thiếu về số lượng. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho côngtác thống kê y tế còn chưa tương xứng với nhu cầu hiện nay. Chưa có sự điềuphối, hợp tác tích cực trong công tác thống kê y tế.

Để từng bước nâng cao hiệu lực,hiệu quả của công tác thống kê y tế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trongtình hình mới, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:

1. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanhtra Bộ, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế(gọi chung là các đơn vị):

a) Quan tâm chỉ đạo, thực hiệnnghiêm túc công tác thống kê y tế thuộc lĩnh vực được giao phù hợp với các quyđịnh của Luật Thống kê số 04/2003/QH11 và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thống kê.

b) Rà soát danh mục chỉ số thốngkê, hệ thống sổ sách ghi chép và các biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc lĩnh vựcđược giao quản lý để giảm bớt các chỉ số, sổ sách và biểu mẫu trùng chéo hoặckhông cần thiết, giảm gánh nặng về ghi chép và báo cáo thống kê cho y tế cáctuyến, đặc biệt là đối với các dự án, chương trình y tế quốc gia và ở tuyến ytế cơ sở:

c) Tuyệt đối tuân thủ quy định vềviệc ban hành sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế các tuyến. Vụ Kế hoạch -Tài chính có trách nhiệm quản lý thống nhất các chỉ số thống kê y tế và hệthống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thông kê trong toàn ngành y tế. Các đơn vị phảilấy ý kiến bằng văn bản của Vụ Kế hoạch - Tài chính trước khi trình cấp có thẩmquyền phê duyệt các chỉ số thống kê, sổ sách ghi chép, biểu mẫu báo cáo hoặc tổchức các cuộc điều tra cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê y tế phục vụquản lý, điều hành đối với các lĩnh vực thuộc ngành y tế;

d) Các đơn vị thực hiện nghiêm túcchế độ báo cáo thống kê y tế theo quy định, đảm bảo báo cáo đúng thời gian, đầyđủ số liệu với độ chính xác cao; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện côngtác thống kê y tế thuộc thẩm quyền được giao nhằm bảo đảm tính chính xác vànâng cao chất lượng của số liệu thống kê y tế;

e) Củng cố và nâng cao chất lượng củađội ngũ làm công tác thống kê; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trongthống kê y tế;

f) Chủ động bố trí kinh phí thỏađáng cho công tác thống kê y tế, trong đó tập trung vào nhân lực thống kê y tế,nâng cấp trang thiết bị, triển khai phần mềm ứng dụng trong công tác thống kê ytế và tập huấn nghiệp vụ thống kê y tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có tráchnhiệm:

a) Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc,theo dõi các đơn vị và các địa phương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiệnChỉ thị này.

b) Xây dựng Đề án tăng cường côngtác thống kê y tế giai đoạn 2014-2020 trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt;

c) Tổ chức rà soát, cập nhật cácchỉ tiêu thống kê y tế, hệ thống sổ sách ghi chép và các biểu mẫu báo cáo thốngkê y tế các tuyến để đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản lý, đồng thờitránh trùng chéo, giảm nhẹ gánh nặng thống kê cho y tế các tuyến, đặc biệt làtuyến cơ sở;

d) Tăng cường việc tổng hợp, phântích và phổ biến kịp thời thông tin thống kê y tế có chất lượng, phục vụ côngtác quản lý của ngành;

3. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp vớicác đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằmhoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê y tế các tuyến.

4. Cục Công nghệ thông tin phối hợpvới Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnhvực thống kê y tế.

5. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Kếhoạch-Tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định củapháp luật liên quan đến công tác thông tin thống kê y tế.

6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩmquyền quản lý nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về thống kê y tế phù hợp vớiquy định của Luật thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướngdẫn thi hành Luật Thống kê;

b) Chỉ đạo các đơn vị thực hiệnnghiêm túc chế độ báo cáo thống kê y tế theo quy định, đảm bảo báo cáo đúngthời gian, đầy đủ số liệu với độ chính xác cao; tăng cường theo dõi, kiểm traviệc thực hiện công tác thống kê y tế thuộc thẩm quyền được giao nhằm bảo đảmtính chính xác và nâng cao chất lượng của số liệu thống kê y tế;

c) Tích cực huy động nguồn lực, chủđộng bố trí kinh phí cho công tác thống kê y tế; tuyển dụng cán bộ có đủ trìnhđộ chuyên môn nghiệp vụ thống kê thực hiện công tác thống kê báo cáo đồng thờibảo đảm tính ổn định của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin thống kê, chỉthuyên chuyển cán bộ làm công tác thống kê sang công tác khác khi thật cầnthiết và đã đào tạo, hướng dẫn được cán bộ khác thay thế.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu cácVụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Chánh Thanh tra Bộ Ytế, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, giám đốc Sở Ytế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng y tế các Bộ, Ngànhcó trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, TC DS-KHHGĐ (để th/h);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để th/h);
- Y tế các Bộ, ngành (để th/h);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến