ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-CTUBND

Quy nhơn, ngày 14 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRỒNG

Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã quantâm chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp nên phongtrào trồng rừng trong nhân dân phát triển mạnh. Tuy nhiên, công tác quản lý vàbảo vệ rừng trồng ở một số địa phương hiện nay chưa tốt, tình trạng chăn thảgia súc bừa bãi vào rừng, cháy rừng, phá rừng xảy ra còn nhiều gây thiệt hạiđến rừng trồng, đáng lưu ý thời gian gần đây, tình trạng chặt phá, khai thác gỗtrái phép trong rừng trồng phòng hộ xảy ra khá nghiêm trọng làm ảnh hưởng đếnmôi trường sinh thái và gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình hình trên, lập lạitrật tự, kỷ cương trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm túc LuậtBảo vệ và Phát triển rừng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởngcác sở, ban ngành căn cứ Quyết định số 925/QĐ-CTUBND ngày 24/4/2006 ban hành Kếhoạch thực hiện Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 24/4/2006 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng,khai thác rừng trái phép, rà soát lại các nhiệm vụ đã được phân công triển khaingay các biện pháp để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch nêu trên.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểmlâm phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các hội đoàn thểđẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vàcác quy định về quản lý, bảo vệ rừng của Nhà nước để các cấp, các ngành, các chủrừng và nhân dân nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là nhân dânsống ở gần rừng; đồng thời hướng dẫn, vận động nhân dân xây dựng và thực hiệntốt hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bình Định phốihợp với các cơ quan chức năng phát hiện các hành vi xâm phạm đến rừng và đất lâmnghiệp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đồng thời, biểu dương gươngngười tốt, việc tốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện,thành phố chỉ đạo các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung làchủ rừng), các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng, chăm sóc, khoanhnuôi, bảo vệ rừng nâng cao trách nhiệm đối với diện tích rừng được giao, tăngcường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng chăn thả gia súc(trâu, bò, dê...) bừa bãi vào rừng gây tổn hại đến rừng, nhất là rừng mớitrồng. Phối hợp với Hội Nông dân và các Hội đoàn thể có biện pháp tuyên truyền,vận động trong nhân dân thay đổi tập quán thả gia súc rông, không trông coi nêngia súc phá hoại hoa màu, rừng trồng và gây khó khăn cho công tác phòng chốngdịch bệnh. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch đồng cỏ chăn nuôi để có nơi chăn thả giasúc không ảnh hưởng đến rừng trồng.

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyềntăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện buônglỏng quản lý trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, kiểm điểm nghiêm túc và cóhình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức chưa hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời, triển khai ngay các biệnpháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luậtcác hành vi đốt rừng, phá rừng, sang nhượng rừng, khai thác rừng trồng tráiphép, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng sở, ngành liên quan và Chủ tịchUBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thịnày. Giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thựchiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện