ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 2 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀTHỰC HIỆN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 1980-1985

Vừa qua,Ban Bí thư Trung ươngĐảng có thông báo cho các Tỉnh ủy, Thành ủy về vịêc nghiên cứu xây dựng kếhoạch 5 năm 1981-1985, yêu cầu các địa phuơng triển khai một cách khẩn trươngđể kịp thời chuẩn bị nội dung cho Đại hội Đảng lần thứ V, đồng thời làm cơ sởđàm phán kinh tế với các nước, nhất là hợp tác kinh tế với khối Hội đồng tươngtrợ kinh tế. Về nội dung, phương pháp, Ban Bí thư có nhận mạnh các tỉnh, thànhphố phải quán triệt tinh thần tự lực tự cường, triệt để tiết kiệm, khai thác,tận dụng hết mọi năng lực tiềm tàng về lao động, đất đai, tài nguyên, tư liệusản xuất hiện có,.. để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.

Về thời gian, yêu cầu trước quýIII/1979 phải hình thành được những phương hướng, mục tiêu lớn kế hoạch 5 năm1981 -1985 và báo cáo Trung ương.

Đây là một rtong những nội dungcông tác lớn, cấp bách của thành phố phải thực hiện tốt, bảo đảm yêu cầu chấtlượng và thời gian, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở,ngành, quận, huyện, thực hiện ngay những công tác chuẩn bị sau đây:

- Tổ chức bộ phận chuyên tráchlàm kế hoạch 5 năm 1981 – 1985 (nếu chưa có), dành cán bộ có năng lực để tậptrung nghiên cứu vấn đề này một cách liên tục và có chất lựơng.

- Triển khai ngay việc chuẩn bị:điều tra, hệ thống hoá số liệu để nắm chắc lại tình hình cơ bản của ngành mình,nhất là đánh giá đúng đắn tiềm năng lao động, tài nguyên, đất đai, thực trạngcơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, xác định các cơ sở cần thiết để lập kế hoạch,xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành,….

- Nghiên cứu sơ bộ quy hoạch củangành mình )gắn chặt với quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch của ngànhtrên lãnh thổ) làm cơ sở lập đề án chỉ đạo, xây dựng phát triển ngành trong 5năm tới.

- Xác định và triển khai nghiêncứu các chuyên đề kinh tế và khoa học - kỹ thuật thuộc phạm vi ngành mình.

Qua nghiên cứu xây dựng kế hoạch5 năm tới mà tổ chức sắp xếp lại các ngành, xác định cơ cấu, bước đi cho thíchhợp với đặc điểm, vị trí của thành phố nhằm khai thác tốt khả năng tiềm tàng vàthế mạnh của địa phương.

Về tổ chức: Thường trực Ủy bannhân dân thành phố quyết định thành lập một tiểu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch5 năm (1981 – 1985) do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởngBan và gồm các đồng chí:

- Phan Văn Khải, Phó chủ nhiệmỦy ban Kế hoạch thành phố, Phó trưởng Tiểu ban/ Thường trực.

- ……………………, Ban Phân vùng kinhtế.

- ……………………, Viện Quy hoạch.

- ……………………, Ban Khoa học - Kỹthuật.

- ……………………, Sở Công nghiệp.

- ……………………, Sở Nông nghiệp.

- ……………………, Chi cục Thống kê.

Tiểu ban này có nhiệm vụ giúpBan thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo,phương pháp, tiến độ xây dựng kế hoạch chung toàn thành phố, bảo đảm chất lượngvà thời gian.

Trước mắt, tiểu ban lập chươngtrình cụ thể để hướng dẫn cho các sở, ngành và quận huyện nghiên cứu bao gồm:

- Nội dung yêu cầu,

- Tiến độ thời gian,

- Phương pháp tiến hành,

- Tổ chức phân công, v.v..

và đề nghị danh sách tiểu banchỉ đạo, bộ máy thường trực nghiên cứu tổng hợp, do Ủy ban Kế hoạch thành phốquản lý, để Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Được chỉ thị này, các ngành, cáccấp cần triển khai ngay và kịp thời báo cáo những khó khăn để Thường trực Ủyban nhân dân thành phố giải quyết, bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian xâydựng kế hoạch 5 năm lần thứ ba.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Văn Đại