ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐẮKLẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 06 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG TRẺ EM BỎ HỌC ĐI LAO ĐỘNG SỚM

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo củacác cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự chăm lo chotrẻ em của mỗi gia đình, cộng đồng nhờ vậy công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trênđịa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhiều mục tiêu,chỉ tiêu hàng năm về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em đều đạt kếhoạch đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình trẻ em nổi lên nhiềuvấn đề phức tạp, trở thành vấn đề nóng gây bất ổn cho xã hội, một trong nhũngvấn đề đó là tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học, đi lao động tại một số tỉnh,thành phía nam.

Năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh có 266 trẻ em làmviệc xa gia đình, trong đó có 86 cháu bị các đối tượng môi giới dụ dỗ bỏ học đilao động ngoài tỉnh; Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏhọc đi lao động sớm vẫn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, theo thống kêchưa đầy đủ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên170 trẻ em bỏ học đi lao động ở tỉnh ngoài (chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh).

Tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động xa nhà đã vàđang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguycơ như trẻ em có thể bị dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, lợi dụng để thực hiện các hànhvi vi phạm pháp luật: tệ nạn ma túy, mại dâm, dễ bị bắt cóc hoặc sa vào cácđường dây mua bán trẻ em. Thực tế trong năm 2014 đã có trường trẻ em đi lao độngxa nhà bị mất tích và một số trường hợp bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai.

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặcbiệt là hạn chế tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học đi lao động sớm, đẩy mạnhthực hiện có hiệu quả các mục tiêu vì trẻ em, tạo cơ sở để thực hiện có hiệuquả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhândân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo đội ngũ cộng tác viên kiêm nhiệm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ởthôn, buôn, tổ dân phố, rà soát, đánh giá tình hình trẻ em lao động sớm và trẻem bị dụ dỗ đi lao động trái phép tại các tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thôngtuyên truyền phòng ngừa ngăn chặn và giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ em bịdụ dỗ bỏ học đi lao động.

b. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thựchiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ngăn ngừa và giải quyết tình trạngtrẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm và trẻ em bịdụ dỗ bỏ học đi lao động; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm thuộcthẩm quyền.

c. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộlàm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, nhất là đội ngũ cộng tác viên kiêmnhiệm ở thôn, buôn, tổ dân phố; hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ chăm sóctrẻ em cho các bậc cha, mẹ có con dưới 16 tuổi; hướng dẫn các địa phương nhậnbiết thủ đoạn của những người môi giới tuyển dụng lao động và phát hiện cáctrường hợp dụ dỗ trẻ em đi lao động sớm...

d. Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xâydựng chính sách, hỗ trợ và can thiệp kịp thời những trường hợp trẻ em bị dụ dỗbỏ học đi lao động xa gia đình, ngoài tỉnh trở về với gia đình.

2. Công an tỉnh:

a. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thựchiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; phốihợp với cơ quan Công an các tỉnh phía Nam điều tra xử lý kịp thời đối với nhữngtrường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc môi giới, tuyểndụng và sử dụng lao động trẻ em trái phép.

b. Chỉ đạo Công an các cấp xây dựng kế hoạch vàthực hiện các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luậtvề trẻ em, nhất là các đối tượng môi giới, dụ dỗ trẻ em bỏ học đi lao động sớm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉđạo phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các bậc phụhuynh và trong học sinh về các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng môi giớituyển dụng lao động trẻ em và những nguy cơ mà trẻ em phải đối mặt khi lao độngxa nhà, vận động học sinh tích cực tới trường, hạn chế đến mức thấp nhất học sinhbỏ học; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựngtrường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng việc rèn luyện kỹ năngsống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trườngthông qua các câu lạc bộ kỹ năng thành lập trong nhà trường.

4. Sở Thông tin vàTruyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh vàXã hội xây dựng các sản phẩm truyền thông để cung cấp cho Đài Truyền thanh -Truyền hình tỉnh; Cấp huyện và Đài phát thanh cơ sở; đồng thời tăng cường hướngdẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt độngtruyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệvà chăm sóc trẻ em, chú trọng giáo dục cộng đồng, gia đình và trẻ em về kỹnăng, biện pháp bảo vệ trẻ em.

5. Sở Tài chính:

Trên cơ sở xem xét dự toán kinh phí của các đơn vị,căn cứ các qui định về việc phân bổ ngân sách, hướng dẫn các địa phương việc sửdụng kinh phí để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về bảovệ, chăm sóc trẻ em; Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện công tác tập huấnnâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, nhấtlà đội ngũ cộng tác viên mới được thành lập; phổ biến kiến thức, kỹ năng chotrẻ em và các bậc cha, mẹ.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo ĐắkLắk và các cơ quan thông tin đại chúng khác tăng thời lượng phát sóng, sốlượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ emtrong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tập trung các bài viết tuyêntruyền về phòng ngừa tình trạng trẻ em bị dụ dỗ đi lao động.

7. Chủ tịch Ủy banNhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chínhquyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bố trí đủ cán bộ làmcông tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp, đặc biệt ở cấp xã, tiếp tục duy trìvà phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻem ở thôn, buôn, tổ dân phố;

b. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiệncó hiệu quả các mục tiêu và nội dung của Chương trình hành động vì trẻ em củatỉnh giai đoạn 2012-2020 và Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn2011-2015; Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc,trong điều kiện độc hại, nguy hiểm và trẻ em bị dụ dỗ đi lao động sớm; lồng ghépviệc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo vệ,chăm sóc trẻ em với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hộikhác trên địa bàn.

c. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận độngnhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vàchăm sóc trẻ em; thực hiện tốt các chính sách hiện hành đối với trẻ em có hoàncảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo để giảm mạnh số lượng trẻ embị lạm dụng sức lao động, trẻ em bị dụ dỗ đi lao động sớm; đảm bảo cung cấp đầyđủ và có chất lượng; các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em;

d. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh côngtác tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; đẩy mạnh công tác xãhội hóa giáo dục, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài nhằm huy động mọinguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho học sinh nghèo vượtkhó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém.

e. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấnkiểm tra, rà soát số liệu trẻ em đi lao động tại các địa phương và tổng hợp,báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (báo cáo ghi rõ danh sách,năm sinh, nơi ở và địa chỉ, công việc làm việc của trẻ em);

f. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, pháthiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạmquyền trẻ em; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư, phát hiệnvà xử lý kịp thời các hành vi xâm hại Quyền trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng, nắmchắc hoàn cảnh các hộ gia đình, số lượng trẻ em tham gia các hình thức lao độngkiếm sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm quyền trẻ em nói chung vàtình trạng dụ dỗ trẻ em bỏ học đi lao động tại địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoànThanh niên, Hội Nông dân tỉnh... tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên vàcác tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nướcvề bảo vệ, chăm sóc trẻ em; vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt độngbảo vệ, chăm sóc trẻ em, phát huy tính tự giác tố giác các hành vi vi phạmquyền trẻ em nói chung và việc dụ dỗ, môi giới lao động trẻ em nói riêng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệmđôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quyđịnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phốtổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT (Đ/c Mai Hoan);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên;
- Các sở, ngành liên quan (có tên trong Chỉ thị);
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Văn phòng UBND tỉnh
+ CVP, PCVP (Đ/c Nay Nguyên);
+ Các phòng: TH, NC;
- Lưu: VT, VHXH (V- 45b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị