ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ CÁCTRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

Hiện nay, tình hình sửdụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên sông, hồ, kênh rạch, đồng ruộngvẫn còn xảy ra ở các địa phương trong tỉnh; đã và đang gây ảnh hưởng đến môitrường sinh thái, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến sản xuất và trậttự an toàn xã hội.

Để ngăn chặn và khắc phụctình trạng trên, góp phần làm trong sạch môi trường sinh thái, ổn định sản xuất,bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phươngvà Nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêmcấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chủ tịch UBNDtỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện,thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1.Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụngchất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản (ghe cào, ghe nhũi, dớn, sửdụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ). Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theoquy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CPngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

2. Cấmkhai thác thủy sản dưới mọi hình thức vào mùa sinh sản trong hồ Dầu Tiếng tạicác bãi cá đẻ: Khu vực Rừng Cấm, Ao 10 mẫu, Hóc Cò, Vàm Suối Đông...từ 01 tháng7 đến 30 tháng 9 hàng năm.

3.Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm, thả bổ sung giống racác thủy vực ngoài tự nhiên. Tập trung thả bổ sung một số loài thủy sản bảnđịa, loài có giá trị kinh tế nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể củacác loài đã bị khai thác cạn kiệt tại các lưu vực hồ Dầu Tiếng và sông Vàm CỏĐông.

4.Tập trung tuyên truyền sâu, rộng nội dung Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg đến mọitầng lớp cán bộ, công, nông, ngư dân; các tổ chức đoàn thể, xã hội từ Trung ương đến địa phương. Lồng ghép, kiện toàn BanChỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg với BanChỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm2020 tỉnh Tây Ninh.

5. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủtrì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai phổ biếnLuật Thủy sản và các quy định của Chính phủ về công tác bảo vệ nguồn lợi thủysản; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binhtỉnh trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ vàphát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác thủysản bằng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm sử dụng theo quyđịnh.

- Thường xuyên theodõi, định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này của cácngành, các cấp gửi về UBND tỉnh.

6. BộChỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với lực lượng Thanh tra bảo vệnguồn lợi thủy sản; chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, kiểmsoát, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xungđiện, chất nổ, chất độc và các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.

7. SởThông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí,Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh và địa phương có kế hoạch định kỳ đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thực hiệnnhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ nguồnlợi thủy sản.

8. SởCông thương chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc sở, thường xuyên tiến hành kiểmtra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất nổcông nghiệp trái phép.

9. SởTài chính: Bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,các ngành liên quan theo phân cấp ngân sách để thực hiện công tác tập huấn,tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về bảo vệ nguồn lợi thủysản; đồng thời thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vậnchuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ cấm sửdụng trong khai thác thủy sản.

10. Ủy ban Nhân dân cáchuyện, thành phố: Chỉ đạo Ủy ban Nhândân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Có kế hoạchvà phân công cụ thể cho các ban, ngành và các lực lượng có chức năng kiểm tra,kiểm soát ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thựchiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sử dụng chấtnổ, xung điện, chất độc và ngư cụ cấm vào khai thác thủy sản; xây dựng và hìnhthành các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng do địa phươngquản lý. Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểmsoát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độcvà ngư cụ cấm sử dụng trong khaithác thủy sản; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cưthuộc nhiệm vụ chi của địa phương.

Chỉ thị này thay thếChỉ thị số 21/2011/CT-UBND ngày 24/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăngcường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xungđiện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng cácsở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thựchiện nghiêm Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng