ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Long An, ngày 03 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ VÀ MUA, BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, điu hành nhm bình n thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; các đơn vị chức năng có liên quan và các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An triển khai thực hiện một snhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành tổ chức xây dựng kế hoạch, trin khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh.

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn (gạo nếp, gạo tẻ, thịt gia súc, gia cm, trứng gia cm, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, bánh kẹo, bia, rượu, nước ngọt, hoa, cây cảnh, cước vận chuyn hành khách, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, vé tham quan,...) không đxảy ra tình trạng thiếu hàng, đu cơ, găm hàng, tung tin tht thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh; rà soát thông báo danh sách tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh quy định phân cp quản lý nhà nước về giá; phân công thẩm quyền tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình n giá, kê khai giá, niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Long An và hướng dẫn số 1489/HD-STC ngày 27/5/2015 của Sở Tài chính nhm góp phn bình n giá cả hàng hóa phù hợp với thực tế.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kim tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: nước sạch sinh hoạt, lương thực, thực phm, sa cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, khí LPG và các loại hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuc bảo vệ thực vật... đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn về chấp hành đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và mua, bán theo đúng giá niêm yết. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước và thu giá cước theo đúng giá niêm yết.

- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá thì xử phạt hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xphạt theo quy định tại Nghị đnh s 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hướng dn có liên quan; công b công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Thông tin và truyền thông: chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An và Thủ trưởng các sở, ngành chức năng có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tổ chức thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về các giải pháp điều hành của Nhà nước, vtình hình cung, cầu, giá cả thị trường cả nước, các tỉnh lân cận, trong và sau Tết, giá cả của tỉnh (mặt hàng, giá cả, địa điểm bán) gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Nguời Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đy mạnh tuyên truyn ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin tht thiệt thiếu chính xác gây bất ổn thị trường, giá cả.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh

- Tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điu 17 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính; thực hiệnđăng ký giá theo Biểu mu tại phụ lục số 1, kê khai giá theo Biểu mẫu tại phụ lục số 4ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chínhgửi Sở quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phTân An theo quy định tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh và hướng dn s1489/HD-STC ngày 27/5/2015 của Sở Tài chính.

- Cách thức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tại Điều 5 và Điu 15 Thông tư số 56/20 14/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính; niêm yết giá theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

- Thực hiện công khai thông tin về mức giá đã kê khai; thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thm quyn tiếp nhận văn bản kê khai giá nếu thay đi thời gian bt đu áp dụng mức giá đã kê khai; công khai, niêm yết trong toàn hệ thng phân phi (nếu có); thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; chp hành các biện pháp bình n giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân là chi nhánh, đại lý không có quyền quyết định giá, điều chỉnh giá (ký hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá do nhà cung cp quyết định) không phải kê khai giá nhưng có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản gửi Sở Tài chính, Sở quản lý chuyên ngành địa phương nơi chi nhánh, đại lý đặt trụ sở chính vviệc chi nhánh, đại lý không có quyền quyết định giá, điều chỉnh giá; cung cấp thông tin về mức giá của nhà cung cấp cho STài chính, Sở quản lý chuyên ngành địa phương hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh sau khi nhận được quyết định hoặc thông báo điều chỉnhgiá của nhà cung cấp và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc cung cấp thông tin.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh không thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và mua, bán theo giá niêm yết thì bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

4. Chế đ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại chỉ thị này về Sở Tài chính (gửi trước qua hộp thư điện tử Phòng Quản lý giá - Công sản: pqlgcs@longan.gov.vn) đ tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính như sau:

Báo cáo nhanh tổng hợp tình hình 5 ngày Tết từ ngày 06/02/2016 đến ngày 10/02/2016 (từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết âm lịch), thời hạn gửi trước 9h sáng ngày 10/02/2016 (mùng 3 Tết âm lịch); Báo cáo tình hình giá cả sau Tết trên địa bàn gửi trước 9h sáng ngày 12/02/2016 (mùng 5 Tết âm lịch); Báo cáo tng hp tình hình giá cả thị trường (trước, trong và sau Tết) và các biện pháp, chương trình bình n thị trường (nếu có) trên địa bàn, thời hạn gửi trước ngày 21/02/2016 (14/01 âm lịch).

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý giá (Cục Quản lý giá);
- TT.TU, TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các s, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC(KT+TH);
- Lưu: VT, Ngan.
CT-DANG KY, KE KHAI GIA

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm