ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2013

CHỈTHỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ ĐÀ NẴNG

Trong những năm qua, các Sở,ban, ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc phòng cháy, chữacháy rừng, phát hiện và cứu chữa kịp thời nhiều vụ cháy rừng, hạn chế thiệt hạido cháy rừng gây ra; nhiều vụ xâm lấn rừng và đất lâm nghiệp được xử lý kịpthời. Tuy nhiên, gần đây ý thức phòng cháy chữa cháy rừng của một bộ phận dâncư chưa tốt, cùng với những thiếu sót, lỏng lẻo trong quản lý bảo vệ rừng củachính quyền địa phương các cấp, nhiều vụ cháy rừng vẫn còn xảy ra, tình trạngkhai thác gỗ trái phép vẫn còn tái diễn.

Để tăng cường công tác phòngcháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ravà tăng cường công tác quản lý lâm sản, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyệncó rừng

- Chỉ đạo các lực lượng ngănchặn các hành vi xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và có nguy cơ xâm hạiđến tài nguyên rừng, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vàcác vấn đề có liên quan đến quản lý bảo vệ rừng tại địa phương; chỉ đạo UBNDcác xã, phường có rừng thực hiện thống kê, theo dõi diễn biến rừng và đất lâmnghiệp;

- Thống kê diện tích rừng chưacó chủ quản lý trên địa bàn và diện tích đất rừng bị lấn chiếm trên địa bàn(nếu có) báo cáo, đề xuất UBND thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

- Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc chấp hành pháp luật, các chính sách liên quan đến quản lý bảo vệ rừng,phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt là giámsát, theo dõi công tác xử lý đốt thực bì trong những ngày nắng nóng, khô hạn;

- Tuyên truyền, phổ biến vànâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của phápluật về quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, khuyến khích nhân dân thamgia phát triển rừng; đồng thời tổ chức hòa giải các tranh chấp về rừng và đấtlâm nghiệp;

- Triển khai thực hiện các quyhoạch, kế hoạch, phương án bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn, chủ động phốihợp với các chủ rừng trong việc quản lý diện tích, ranh giới các khu rừng, ngănchặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và xây dựng trái phép trên đất lâmnghiệp;

- Phối hợp với lực lượng kiểmlâm kiểm soát và hướng dẫn người dân thực hiện quá trình đốt thực bì vào mùahè, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; xử lý thật nghiêm nhữngtrường hợp vi phạm làm nguy hại đến tài nguyên rừng;

- Rà soát tình hình quản lý, sửdụng rừng của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địabàn. Đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có chủ quản lý, Chủ tịch UBND cácquận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức quản lý, bảo vệ;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phốihợp với chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tạicác khu vực rừng trọng điểm về phá rừng để có biện pháp ngăn chặn; kiểm tra, xửlý các đơn vị, tổ chức, cá nhân đưa phương tiện, dụng cụ vào rừng không đúngquy định; phối hợp với UBND các quận, huyện xác định khu vực cấm, tiến hành lắpđặt các biển báo cấm để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành; quyết định tạmdừng đốt thực bì trong những ngày nắng nóng, khô hạn;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các dự án đã được UBNDthành phố giao đất lâm nghiệp, nhưng chưa xây dựng phương án trồng rừng thaythế, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án trồng rừng thay thế diện tíchđất đã chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác trình cơ quan thẩm quyền phêduyệt;

- Tham mưu UBND thành phố ràsoát và điều chỉnh Quy hoạch ba loại rừng; xây dựng và triển khai phương ánphân giao quản lý lâm phận cho các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng, các chủ dựán đã được UBND thành phố giao đất, cho thuê đất, nhưng chưa được giao rừng,cho thuê rừng;

- Phối hợp với cơ quan tàinguyên và môi trường cùng cấp để đảm bảo việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồirừng thống nhất, đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất;

- Hướng dẫn tổ chức tư vấn vềgiao rừng, đào tạo về giao rừng cho cán bộ các quận, huyện và xã, phường córừng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trườngtổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại điểm 2, Côngvăn số 3076/UBND-KTN ngày 17/4/2013 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

- Phối hợp với Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn và cơ quan Kiểm lâm trong việc quản lý các đơn vị đangkinh doanh các hoạt động du lịch có sử dụng môi trường rừng và đất lâm nghiệp,yêu cầu các đơn vị phải có phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháyrừng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt;

- Khi triển khai các hoạt độngdu lịch trong rừng đặc dụng phải trưng cầu ý kiến tham vấn của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, cơ quan Kiểm lâm và các đơn vị liên quan trước khitrình UBND thành phố.

5. Sở Xây dựng

- Phối hợp với các đơn vị liênquan kiểm tra việc đóng mốc giới, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm việcđóng mốc ranh giới trên thực địa. Mốc ranh giới phải đạt tiêu chuẩn theo quyđịnh tại Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng vềQuy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

- Việc khảo sát thực địa phụcvụ công tác quy hoạch và giao đất cho các dự án trên đất lâm nghiệp phải có sựtham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi trình UBND thànhphố.

6. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí hàngnăm để ngành nông nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầucác Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện, phường, xã triển khai thực hiện. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn theo dõi kết quả triển khai thực hiện của các Sở, ngành, chínhquyền địa phương các cấp, định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./.

Nơi nhận:
- TT TU, TTHĐND Tp;
- Chủ tịch và các PCT UBND Tp;
- UBND các quận, huyện: Hòa Vang, Sơn Trà,
Liên Chiểu;
- Các Sở: NN và PTNT, TN và MT,
Xây dựng, VH, TT và DL;
- Chi cục Kiểm lâm;
- BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch;
- Lưu: VT, KTN.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến