ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Chỉ thị số 1 71/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cườngthực hiện tiết kiệm điện và Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 29/03/2013 của Văn Phòng Chính phủ về “Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp bảođảm cung cấp điện mùa khô và cả năm 2013”;

Đđảm bảo cungcấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân,UBND tnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ sử dụng điện trên địa bàn tỉnhnghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần điện lựcKhánh Hòa:

a) Thực hiện nghiêm các quy định cụthể về tiết kiệm trong phân phối điện; chủ động và phihợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2013.

b) Phối hợp với Sở Công Thương thammưu cho UBND tỉnh chđạo thực hiện các giải pháp tiếtkiệm điện khi xảy ra thiếu điện.

c) Tổ chức theo dõi, thống kê tình hình sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài Chính vàUBND tỉnh có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

d) Thực hiện phương thức vận hành antoàn, ổn định trong hệ thống điện, bố trí kế hoạch sachữa lưới điện hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lựckhai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năngnhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện.

đ) Trong trường hợp hệ thng điện quốc gia thiếu nguồn điện: Xây dựng Kế hoạch cung cấp điện theosản lượng điện và công sut do Tổng Công ty Điện lực Miền Trungphân bổ cho tỉnh, Kế hoạch cắt giảm điện gửi Sở Công Thương tham mưu trình UBNDtỉnh phê duyệt.

2. Cácsở, ban, ngành, các cơ quan hành chính sự nghiệp:

a) Thủ trưngcác cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai các nội dung, giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị 171/CT-TTg .

b) Triển khai xây dựng và thực hiệnkế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan,đơn vị theo Thông tư 111/ 2009/TTLT /BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vhướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cáccơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. UBND các huyện, Thị xãvà thành phố:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trênđịa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dungChỉ thị 171/CT-TTg, xây dựng kế hoạchtriển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với các điện lựctrực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Nhà nước vềgiải pháp sử dụng điện tiết kiệm đếntất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện thuộcđịa bàn quản lý, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị này.

4. Các đơn vị, doanh nghiệpsản xuất, kinh doanh dịch vụ:

a) Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh theo nội dung Chthị 171/CT-TTg .

b) Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý,hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như máynghiền, trạm bơm nước....vào giờ cao điểm. Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ ti đã đăng ký tronghợp đồng mua bán điện.

c) Chuẩn bị các nguồn dự phòng khixảy ra thiếu điện. Sẵn sàng ct giảmđiện khi có thông báo của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa trong trường hp xảy ra thiếu điện.

5. Các đơn vị quản lý chiếusáng công cộng:

Triển khai thực hiện các giải pháptiết kiệm điện theo nội dung tại Chỉ thị 171/CT-TTg .

6. Sở Thông tin, Truyềnthông và Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa:

Có trách nhiệm phi hợp cùng Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa và SCông Thương Khánh Hòa xây dựng các nội dung tuyên truyn chủ trương ca Nhà nước vcácgiải pháp sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao nhận thức chocộng đng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệuquả.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp và tạo điều kiện để Công tycổ phần điện lực Khánh Hòa thực hiện chương trình tuyêntruyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời lượng hợp lý trong chươngtrình ngoại khóa để phổ biến nội dung vcách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

8. Công ty cổ phần khaithác thủy điện Sông Giang, Công ty cổ phần điện Sông Chò:

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự ánthủy điện sớm đưa vào vận hành.

9. Sở Công Thương Khánh Hòa:

a) Phối hợp với Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa tổ chức triển khai các giải pháp tiếtkiệm điện, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện củakhách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát việc thực hiện cung cấpđiện của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, giải quyết các khiếu nại của kháchhàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định.

c) Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhthực hiện các nội dung tại Chỉ thị này, báo cáo kết quả thựchiện về UBND tnh và các cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giámđốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành ph, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thựchiện; thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về SCông Thương và UBND tỉnh để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thuơng (B/c);
- Cục ĐTĐL;
- Tập đoàn ĐLVN;
- Tổng Cty Điện lực Miền Trung;
- TTTU, HĐND, UBND tnh;
- Các Ban Đảng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Đoàn thể CT-XH;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các S, Ban, Ngành;
- Cty CP Điện lực KH;
- Đài PTTHKH;
- Báo KH;
- Các Cty CPTĐ; Sông Giang, Sông Chò;
- Lưu: VP, HB, PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn Hải