ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 28-CTR/TU NGÀY 19/8/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNGBỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XI "VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁCDÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI"

Qua hơn 06 năm triển khai, thực hiệnNghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/6/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân giai đoạn 2006 -2012 và những năm tiếp theo, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặttrận, đoàn thể trong thực hiện công tác vận động nhân dân đã được nâng cao;nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến rõ nét, hiểuđược ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác vận động nhân dân.Công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơsở, chương trình cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời được triển khai rộng khắp,thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, thuận lợi hơn cho nhân dân,chính sách an sinh xã hội được thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, côngtác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh còn một số hạn chế cần được khắcphục như: một số chủ trương, chính sách chưa đến được với người dân; kỷ luật,kỷ cương hành chính chưa nghiêm, tình trạng gây phiền hàcho nhân dân vẫn còn xảy ra; công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính vớicác tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai công tác dânvận chưa cụ thể, hiệu quả chưa cao; một số cơ quan hành chính, chính quyền địaphương chưa quan tâm đúng mức đến công tác dân vận...

Đ phát huynhững kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt Chương trìnhhành động số 28-CTr/TU ngày 19/8/2013 của Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Chủ tịch yban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Chỉ đạo triển khai, quán triệt vàthực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướngChính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/6/2006 và Chươngtrình hành động số 28-CTr/TU ngày 19/8/2013 của Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh chỉđạo thực hiện công tác dân vận, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành độngcủa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

b) Tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường sựlãnh đạo, chỉ đạo chính quyền trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổchức đoàn thể xây dựng quy chế giám sát đối với hoạt động của cơ quan hànhchính và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạtđộng của bộ máy nhà nước, năng lực quản lý và trách nhiệm người đứng đầu trongcông tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lốilàm việc, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyềnquản lý.

d) Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ởcơ sở gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh" và các loại hình dân chủ ở cơ sở; quán triệt nghiêm túc, xuyên suốtphương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; thực hiện tốtPhong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Dânvận khéo" trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quc giaxây dựng nông thôn mới.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hànhchính; rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cơ quan thm quyn bãi bỏ những quy định, những thủ tục hành chính gây khó khăn, phiềnhà cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt cơ chế "Một cửa", "Mộtcửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính theo hưng đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tchức, cá nhân trong giải quyếtthủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

e) Khi soạn thảo các văn bản phápluật, các cơ chế, chính sách, triển khai các chương trình, dự án có liên quanđến nhân dân đều phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, tiếp thu ýkiến đóng góp của nhân dân, bảo đảm các chủ trương, chính sách khi ban hành phùhợp với thực tiễn, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhândân đồng tình ủng hộ.

g) Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức,viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhândân, xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân; tập trung giải quyết kịp thờicác kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu nại tồnđọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; làm cho nhân dân tin tưng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhândân với Đảng và Nhà nước.

2. Cán bộ, công chức, viên chức từcấp tnh đến cơ sở khi tiếp xúc giải quyết công việc vi nhân dân phải đeo bảng tên, thái độ tiếp xúc nhã nhặn, hưng dẫn tận tình những gì dân chưa hiểu; có chương trình đi cơ sở, bámsát thực tiễn, gặp gỡ, trao đổi vi nhân dân, lng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó giải quyết theothm quyền hoặc đề ngh cơ quan có thm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân; tuyên truyền,giải thích chủ trương, chính sách pháp luật cho nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉđạo các cơ quan thông tin đại chúng đy mạnh công táctuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục đ cho cánbộ, đng viên, công chức, viên chức, người lao động vànhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của công tác dân vận và chínhquyền thực hiện công tác dân vận; thông tin kịp thời và dành thời lượng hợp lýđể giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác dân vận;biểu dương, điển hình các tập thể, cá nhân làm tốt côngtác dân vận, các mô hình "Dân vận khéo"...

4. Sở Nội vụ phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan thườngxuyên mở các lớp tập huấn chuyên đề về đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp hànhchính, kỹ năng thực hiện công tác vận động, thuyết phục; quán triệt kịp thờichủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịchHồ Chí Minh về công tác dân vận.

5. Phát động trong các cơ quan, đơnvị, cán bộ, công chức và nhân dân thi đua thực hiện "Dân vận khéo" gắnvới xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa...;các phong trào thi đua cần phải thiết thực, tiết kiệm, tránhphô trương, hình thức. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổngkết; kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo".

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thựchiện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chthị này; địnhkỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuThủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan tchức trin khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉth này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh y, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
-
PVP Trần Hiếu Hùng;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- CVVX (H);
- Lưu: VT, Ktr02.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi