UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 95-KL/TU CỦA TỈNH UỶ BẮC NINH NGÀY 9/7/2013 VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2013, nhất là các lĩnh vực được Tỉnh uỷ giao tại thông báo kết luận số 95-KL/TU; Nghị quyết của HĐND tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 thông qua tại kỳ họp thứ 9; Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung được giao tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2013 về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức kinh tế (hộ cá thể và doanh nghiệp). Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định; hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung ưu tiên đầu tư đối với các công trình trọng điểm; các công trình giao thông nông thôn, y tế, giáo dục thực sự xuống cấp.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương: Tích cực triển khai thực hiện quy hoạch Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị, các khu chức năng phù hợp với quy hoạch vùng theo hướng tăng diện tích đất cho các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, giữ và bổ sung hệ thống ao hồ, cây xanh.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình. Trước mắt triển khai việc kiểm tra chất lượng ở một số công trình đã xác định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Thực hiện các giải pháp quyết liệt trong giải quyết các dự án đất dân cư dịch vụ.

- Đề xuất cơ chế trong giải quyết việc giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và không để thất thoát ngân sách nhà nước. Trong đó tập trung cấp giấy chứng nhận trang trại ở các địa phương trong năm 2013 để tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng quy định của UBND tỉnh về việc xử lý các dự án chậm triển khai sử dụng đất trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013.

- Xây dựng hướng dẫn các địa phương thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải để thực hiện có hiệu quả kết luận số 506-TB/KL ngày 10/7/2013 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về một số giải pháp xử lý các bãi rác trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Rà soát các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, hạ tầng nông thôn, nông dân; xây dựng nông thôn mới để điều chỉnh, bổ sung theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao; báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013.

- Chủ động phòng chống lụt bão, nhất là chống úng vụ mùa, đảm bảo cấy lúa đủ diện tích đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Phấn đấu sản xuất thắng lợi vụ mùa và chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ đông xuân 2013-2014.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản, đảm bảo không gây thiệt hại lớn khi có dịch bệnh xảy ra.

6. Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan đề xuất cơ chế động viên các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh cung cấp; tạo thuận lợi để các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào chuỗi sản phẩm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn. Xây dựng đề án cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong Khu công nghiệp; xử lý các vấn đề môi trường trong các Khu công nghiệp.

7. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành:

- Xây dựng đề án hỗ trợ thương hiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, chú trọng sản phẩm nông nghiệp.

- Đẩy nhanh việc triển khai các cửa hàng bán lẻ tiện ích trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2013.

8. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, xuất phát từ nhu cầu thực tế và theo hướng ứng dụng, chuyển giao có hiệu quả.

- Xây dựng đề án hỗ trợ các tổ chức kinh tế trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế.

- Triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn hỗ trợ sự nghiệp khoa học công nghệ theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2014, tập trung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

- Xây dựng phương án khoán chi ngân sách (chi thường xuyên và khoán xe ô tô) trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013.

- Thực hiện ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 cho các công trình đã được phê duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm 2013 và một số công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh.

10. Cục thuế Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung rà soát các khoản thu ngân sách, có giải pháp cụ thể đối với các khoản thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ; nhất là các khoản thu từ đất.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan:

- Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp và công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, thực chất vững chắc. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn; đẩy mạnh việc học tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và học sinh trong các trường phổ thông. Gắn văn hóa đọc vào trong các hoạt động thực tiễn, trước mắt thực hiện thí điểm tại các khối giáo dục, đoàn viên thanh, thiếu niên. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo.

12. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Làm tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường cơ sở vật chất thanh tra, kiểm soát và quản lý sản xuất, lưu thông thuốc chữa bệnh.

13. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Thực hiện các giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, thể dục - thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật, phục vụ kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của nhân dân; nhất là giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2013.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường các giải pháp quản lý lễ hội, quản lý các di tích. Cuối năm có báo cáo, đánh giá cụ thể về nhiệm vụ này.

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho thời kỳ phát triển mới gắn với công tác tạo việc làm, cải thiện môi trường và điều kiện lao động; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ người lao động học nghề và tự tạo việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn.

- Triển khai đồng bộ các chương trình an sinh và phúc lợi xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững; áp dụng các biện pháp đặc thù phù hợp với từng địa phương.

15. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Thực hiện các giải pháp giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để băng nhóm xã hội đen hình thành và hoạt động. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự ở các khu công nghiệp tập trung.

- Tập trung kiềm chế tai nạn giao thông, thực hiện tốt quy chế trách nhiệm người đứng đầu trong lĩnh vực này.

16. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân đợt 2 năm 2013; làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương.

17. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

Chú trọng công tác tuyển dụng; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức về trình độ, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong công việc, kỹ năng giao tiếp với doanh nghiệp và nhân dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành của từng ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013 (gắn với báo cáo kinh tế - xã hội). Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2013 về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 ở một số ngành, địa phương khi thấy cần thiết.

UBND tỉnh đề nghị Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; các ban và cơ quan của Đảng, các Ban HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 đã đề ra./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến