ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2015

CHỈ THỊ

v vic tăng cưng ch đo thc hin công tác gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội, là mộttrong những nhân tquan trọng quyết định sự thành công củasnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xâydựng chủ nghĩa xã hội, đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bn vng. Trong những năm qua, công tác gia đình đã đượccác cấp ủy Đảng, chính quyn, các ban, ngành, đoàn thểquan tâm và thực hiện đạt những kết quả khá tốt, nhất là từ khi quán triệt triểnkhai thực hiện văn bản số 1754-CV/TU ngày 02/5/2013 củaTỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đi với công tác gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiệncông tác gia đình vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số ít cấp ủy đảng, chính quyn,các ban ngành, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác gia đình; chưa lồng ghép gắnnhiệm vcông tác xây dựng gia đình với nhiệm vụ của ngành,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hi của địa phương; mộtsố vấn đphát sinh, bức xúc về gia đình chưa đưc xử lý kịp thời; nhiều địa phương, cơ sở chưa btrínguồn kinh phí thực hiện nhim vcông tác gia đình; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịpthời, đy đủ.

Để khắc phục những hạn chế trên, đồngthời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựnggia đình no m, bình đng, tiến bộ, hạnh phúc và bn vững, UBND tỉnh yêu cu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Kiến Tường, thành ph Tân An và đnghị Ủy ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh; các đoàn thtỉnh trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiệntốt Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Kếhoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận s26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TWngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013của Chính phủ quy định về công tác gia đình, văn bản số 1754-CV/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấpủy đảng đối với công tác gia đình.

2. Nâng cao trách nhiệm quản lý, điềuhành công tác gia đình; bố trí ngân sách cho công tác gia đình theo phân cấp ngânsách Nhà nước hiện hành; ưu tiên kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khaithực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”trên địa bàn tỉnh Long An; lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Chiến lược vớicác chương trình, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, gópphần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh.

3. Kiện toàn, đào tạo, bồi dưng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm côngtác gia đình đmạnh để bảo đảm thực hiệnnhiệm vụ qun lý, tchức thực hiệncông tác gia đình.

4. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cp, các ngành,gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quc tế; về chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; vềquyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan, những người thi hành côngvụ liên quan đến công tác gia đình để đảm bảo, thúc đẩy việc thực hiện các chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình. Tchức các hoạt động tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sng;cách ứng xử trong gia đình, giữa gia đình vi cộng đồng; phòng, chng bạo lc gia đình; phòng, chng các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngàyQuốc tế Hạnh phúc (20/3) và ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hàng năm phù hợp.

6. Tăng cường kiểm tra việc thihành luật pháp, chính sách, thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quanđến gia đình, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các gia đình, thúcđẩy việc thực hiện nghĩa vụ của các gia đình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạmpháp luật trong lĩnh vực gia đình.

7. Thc hiện tốtchế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các hoạtđộng về công tác gia đình theo quy định; kịp thời khenthưởng, nhân rộng những mô hình, đin hình tiên tiến vềcông tác gia đình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam tnh, các đoàn thể tỉnh, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh và các tchức thành viên khác củaMặt trận Tquốc tích cc tham gia vậnđộng hội viên tham gia tuyên truyền, phbiến, giáo dụcchính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchính sách, pháp luật về công tác giình theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tưng và thành ph Tân An tchức thực hiện các nội dung trên về công tác gia đình; thườngxuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thịnày.

Theo nội dung trên, UBND tnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An triển khai thực hiệnnghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Bộ VH,TT&DL (Vụ Gia đình);
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tnh;
-
CT, các PCT. UBND tnh;
-
Các sở, ban ngành tnh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể tnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Phòng NCVX;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm