ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 09 đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của nhân dân; đặc biệt mưa lớn từ ngày 8­-16/9/2015 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại địa bàn thành phố Biên Hòa, gây thiệt hại lớn về tài sản, vật nuôi, đường giao thông tại các huyện: Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Thiên tai năm 2015 đã làm 157 căn nhà bị tốc mái, 35 căn nhà bị đsập, ngập 194 căn nhà, 52 chuồng, trại bị tốc mái, hơn 1.705 ha cây trồng bị thiệt hại, 03 cầu bị ngập, sập; 5,96 km đường bị sạt lở, ngập, 33 người phải di dời ra khỏi vùng ngập sâu, thiệt hại trên 91 tỷ đồng.

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết trong thời gian tới, tình hình thiên tai được dự báo tiếp tục diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Tần suất các cơn bão hình thành ở vùng biển ngoài khơi Philippin đạt cấp siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều; mưa lũ cường suất lớn, hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, nắng nóng, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra nhiều hơn; nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước cho sn xuất, sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai và trin khai thực hiện các quy định pháp luật v phòng, chng thiên tai; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thiên tai, chủ động triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt hoặc điu chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 đến các cấp, các ngành, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn và lĩnh vực cụ thể. Hàng năm chủ động thực hiện và báo cáo trước tháng 3.

3. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dn.

4. Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và kỹ năng, kinh nghiệm, biện pháp phòng, tránh thiên tai, trách nhiệm và nghĩa vụ trong phòng, chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đ xây dựng phương án cụ th trong ng phó, di dời nhân dân trong trường hợp khn cp.

5. Rà soát công tác ứng phó với thiên tai, kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại ch", đảm bảo an toàn về người và tài sản trong phòng, tránh thiệt hại do gió lốc, sét đánh, lũ lụt, sạt lở.

6. Chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng chống hạn, kiểm tra các hđập thủy lợi, thủy điện điu tiết nước hợp lý phòng chng hạn, đảm bảo mục tiêu phát điện kết hợp cấp nước phục vụ sản xuất và an toàn trong mùa mưa lũ.

7. Một số nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban, ngành, địa phương

a) Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó với bão mạnh, siêu bão, mưa lũ đặc biệt lớn và nắng nóng - hạn hán kéo dài, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4491/KH-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phối hợp Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh sẵn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị phối hợp với các địa phương, các đơn vị vũ trang của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi thiên tai xảy ra; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội các vùng bị thiên tai, lũ lụt.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

- Chủ động lập kế hoạch và phối hợp triển khai công tác diễn tập tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống thiên tai, sự cố nhằm bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương theo dõi tình hình, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xả thải gây ô nhiễm môi trường; phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch dự phòng vật tư, hóa chất, phương tiện phục vụ xử lý nguồn nước, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục vụ sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất khi xảy ra thiên tai.

- Chủ trì, phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán cân bằng nước, xác định khả năng cung, cầu nước từng khu vực làm cơ sở cho các địa phương xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp.

- Chủ động cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết cho các cơ quan, địa phương.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát, cập nhật Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đán nâng cao nhận thức cộng đng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đán, dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Rà soát lại quy hoạch hệ thống công trình phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Triển khai xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt hạ du hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 (theo Quyết đnh số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mc trong thực hiện Chương trình, kết quả, hiệu quả, tính bền vững của các dự án đã đu tư; chủ động rà soát, sắp xếp các dự án ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung thực hiện di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, lũ quét; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các dự án đầu tư dở dang còn thiếu vốn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành việc đầu tư để đưa dân về ở, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tính toán cân bằng nước; rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chủ động điu chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cấp nước của từng vùng, từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chống hạn, cấp nước, đẩy mạnh áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo sản xuất hiệu quả, hạn chế thiệt hại.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng, chng thiên tai. Nghiên cứu giải pháp chnh trị sông nhm ổn định lòng dân và chủ động phòng, chống, hạn chế bồi lấp, sạt lở, nhất là các đoạn sông chảy qua khu vực đô thị.

- Xây dựng Đề án nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai để chủ động đối phó vi biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các hình thái thiên tai cực đoan đã đang diễn ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản trình UBND tỉnh phê duyệt.

đ) Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ động phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị phối hợp với các địa phương, các đơn vị vũ trang của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi thiên tai xảy ra; đm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội các vùng bị thiên tai, lũ lụt.

e) Sở Công Thương

- Phối hợp tổ chức trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu... cho người dân phải sơ tán, di đời và người dân trong vùng bthiệt hại.

- Chủ động phương án phòng chống ô nhiễm đi với các hóa cht nguy hiểm do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng, tích trữ, đđảm bảo an toàn cho người dân và môi trường khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai có biện pháp bảo đảm nguồn điện phục vụ thông tin liên lạc, đồng thời xử lý khc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các ngành có liên quan vận hành điu tiết các hchứa thủy điện bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ, đồng thời góp phần phòng, chống hạn hiệu quả.

g) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hp cơ quan liên quan và các địa phương rà soát quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước, nhất là tại các đô thị, chủ động trin khai các phương án giải pháp phù hợp nhm khắc phục nhanh tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư công trình xây dựng, các nhà thầu xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật gia cố công trình xây dựng để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là đi với các công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, các công trình trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

h) Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát trin bn vững. Các công trình giao thông qua vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai phải có phương án thiết kế, cải tạo nâng cấp đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu dân cư, đặc biệt tuyến đường giao thông qua vùng ngập lũ phải btrí thoát lũ phù hợp, không gây cản trở thoát lũ (kể cả trong quá trình thi công); quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải khách, đảm bo an toàn giao thông trước, trong khi thiên tai xảy ra; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan liên quan chú trọng lồng ghép đầu tư đa mục tiêu theo hướng kết hợp công trình thủy lợi với công trình giao thông tại những khu vực có điều kiện trong quá trình nghiên cứu, triển khai quy hoạch ngành liên quan.

- Thường xuyên kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

- Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình cầu, đường và công trình giao thông khác bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, đăng kiểm, đăng ký tàu thuyền, đò, phà chở khách, trang thiết bị cần thiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

i) Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên phối hp, tổ chức thực hiện các Đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

k) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục cân đối, ưu tiên btrí ngân sách trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để củng cố, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê điều, hồ đập, di dời di dân cư và các chương trình, đề án nhằm bảo đảm an toàn, góp phần phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai. Ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách cho khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tranh thủ, vận động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho công tác phòng, chng thiên tai.

l) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, ấp, tổ khu phố); chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn và nắng nóng - hạn hán.

- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, bản, người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

- Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

- Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khai thác mỏ, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, sui, đi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

- Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đc biệt tại khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của đê điều, hồ đập, thiết bị phục vụ cho x lũ, phương tiện vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các ngun lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chng khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

m) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án ứng phó với thiên tai của ngành giáo dục, bảo đảm an toàn cho người, tài sản học sinh khi xảy ra thiên tai.

n) Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng các biện pháp cứu trợ nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân không được để người dân nào trong vùng thiên tai bị thiếu đói. Đồng thời phối hợp các ngành, địa phương hướng dn, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ đảm bảo đúng quy đnh.

o) Sở Y tế xây dựng phương án cung ứng vật tư, cơ sthuốc chữa bệnh, thuốc cấp cu, thuc khử trùng vệ sinh môi trường và các thiết bị y tế khác bo đm công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân trong mọi tình hung. Phi hợp cht chẽ với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức hưng dn nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng môi trường, ngun nưc đphòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai.

p) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án ứng phó thiên tai của ngành; hưng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chằng chống, gia c các tm pa nô bin quảng cáo để đảm bảo an toàn khi có thiên tai. Trin khai các hoạt động tuyên truyền nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đng.

q) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, vin thông trên địa bàn tỉnh có phương án bảo đảm mạng thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong mọi tình hung thiên tai.

r) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các công ty đầu tư kinh doanh htầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp, nhà máy trong các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân viên làm việc trong các nhà máy, nhà xưng khi xảy ra thiên tai. Đặc biệt, đi với các doanh nghip nhà máy ven sông, có chứa hóa chất độc hại, đ phòng tình hung mưa to kết hợp triều cường gây ngập lụt, sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng người lao động và ô nhiễm môi trường.

s) Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai nghiêm túc thực hiện Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động của các phương tiện; đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các cng bin, vùng nước thuộc trách nhiệm quản lý. Tổng hợp lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước, bố trí khu neo đu, tránh trú bão cho các tàu thuyền. Phối hp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác phòng chng thiên tai, tìm kiếm cu nạn hiệu quả.

t) Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai theo dõi chặt chẽ, cập nhật kịp thời thông tin vtình hình diễn biến thiên tai; có dự báo, cnh báo kịp thi đ công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả.

u) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hin công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tổ chức tp hun kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại chỗ thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

v) Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và các đài phát thanh huyn, thị xã, thành phố, thông tin kp thời về tình hình thời tiết, , lụt bão, áp thấp nhiệt đới, hạn hán và các biện pháp phòng, chống để nhân dân biết chủ động ứng phó.

x) Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chđộng tham gia phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Các sở, ban, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định của Chỉ thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bo đảm chđộng phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai năm 2016 và giai đoạn 2017-2020.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về PCTT (Bộ NN&PTNT);
- y ban Quc gia tìm kiếm cứu nạn;
-
Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Báo Đồng Nai; Đài PT-TH ĐN;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CNN (Sơn)
02-24

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCHVăn Chánh