BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 1996

CHỈ THỊ CỦA BỘ

TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc cấm nhập trái phép, lưu hành và sử

dụng côn trùng lạ Tenebrio Molitor (L)làm thức ăn cho chim cảnh ở Việt Nam

Hiện nay một số tư thương Việt Nam đã và đang nhập vào nước ta một loại côn trùng lạ (pha sâu non còn sống) làm thức ăn cho chim cảnh. Loài côn trùng lạ này có tên khoa học là: Tenebrio molitor (L.), thuộc họ Tenebrionidae, bộ Coleoptera. Đây là loại côn trùng đa thực, gây hại cho nhiều loại sản phẩm trong kho và chưa có ở nước ta.

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27-11-1993 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

1. Cấm nhập trái phép, lưu hành và sử dụng loại côn trùng lạ Tenebrio molitor (L.) trên thị trường Việt Nam.

2. Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở Nông nghiệp các tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan đến việc nhập, lưu hành, sử dụng loài sâu này phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt chỉ thị này.

3. Tổ chức thanh tra chuyên ngành Bảo vệ thực vật các cấp phải phối hợp với thanh tra Nhà nước các cấp khẩn trương tiến hành thanh tra việc nhập trái phép, lưu hành, sử dụng côn trùng này trên địa bàn quản lý. Tổ chức tuyền truyền giải thích cho nhân dân, xử lý hành chính đối với những tổ chức, cá nhân cố tình nhập trái phép, lưu hành, sử dụng loại côn trùng này.

4. Giao Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, khoa học nghiên cứu, thu thập tài liệu nước ngoài, để sớm có kết luận khoa học chính xác về loài sâu này.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Ngô Thế Dân