UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 08/2004/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2004

CHỈ THỊ

V/v tổ chức cuộc thi "Hoà giải viên giỏi"

_____________________

Hoà giải ở cơ sở là một trong những hình thức quan trọng để giải quyết vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Hoạt động hoà giải trở thành một truyền thống tốt đẹp, góp Phần củng cố tình đoàn kết cộng đồng, xây dựng tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta và không ngừng được hoàn thiện, phát triển phù hợp với yêu cầu của đời sống xã hội. Đồng thời, hoạt động hoà giải còn là một hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp và có hiệu quả cao.

Năm 2000 tỉnh ta đã tổ chức Hội thi "hoà giải viên giỏi" lần thứ I theo sự chỉ đạo của BộTư pháp thành công và có hiệu quả thiết thực. Từ đó, công tác hoà giải có bước phát triển mới với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Hội thi "hoà giải viên giỏi" là dịp để các hoà giải viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoà giải; biểu dương những điển hình xuất sắc trong hoạt động hoà giải; đồng thời góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ hoà giải, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ và nhân dân.

Thực hiện Chi thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Bộ Tư Pháp đã có Hướng dẫn số 568 /TP-PBGDPL ngày 6-4-2004 về tổ chức hội thi ,"hoà giải viên giỏi" lần thứ II. Để tổ chức tốt, phát huy hiệu quả của hội thi "hoà giải viên giỏi" ở địa phương, UBND tỉnh yêu cầu:

1- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện, phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức tốt hội thi "hoà giải viên giỏi" một cách thiết thực, hiệu quả.

2- Sở Tư pháp có trách nhiệm :

- Có kế hoạch hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hội thi :" hoà giải viên giỏi" ở cấp huyện, cấp xã và đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn Hoà giải viên giỏi qua hội thi của các huyện để tổ chức Hội thi hoà giải viên giỏi cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào quý II-2005.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình tổ chức hội thi :" hoà giải viên giỏi cấp tỉnh" trình UBND tỉnh duyệt để tổ chức thực hiện.

- Lựa chọn "hoà giải viên giỏi cấp tỉnh " xuất sắc tham gia Hội thi hoà giải viên giỏi do Trung ương tổ chức.

3- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cần thiết để hội thí đạt kết quả.

4- Kinh phí hội thi: Hội thi được tổ chức ở cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm về kinh phí. Cơ quan Tư pháp dự trù kinh phí trình UBND cùng cấp xem xét, phê duyệt.

Sở Tài chính cấp kinh phí cho Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh qua sở Tư pháp trên cơ sở dự trù đã được UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Tài chính cấp dưới trong việc cấp kinh phí cho hội thi.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phổ tổ chức thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh