ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 08/2006/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 11 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

Về các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc

_________________________________

Hiện nay, bệnh dịch lở mồm long móng đang lây lan nhanh trên các đàn gia súc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, có nguy cơ lây lan sang tỉnh Điện Biên. Theo báo cáo của cơ quan Thú y của tỉnh thì hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện bệnh dịch, tuy nhiên bệnh dịch đã từng xuất hiện ở một số địa phương. Do đó, để đề phòng bệnh dịch có khả năng lây lan từ các tỉnh lân cận và tái phát tại các địa phương, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; có phương án cụ thể để chủ động phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị phương án về vác xin tiêm phòng đối với những vùng có nguy cơ lây lan và tái phát bệnh dịc

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y phối hợp với Hải quan tỉnh, Sở Thương Mại - Du lịch, Chi cục quản lý thị trường, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc dễ cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng tại các chợ trung tâm và trên các tuyến đường vào tỉnh. Xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới và các trường hợp vi phạm về vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y theo dõi, kiểm soát sát sao tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh án thành lập chốt kiểm dịch động vật (khi cần thiết) tại các tuyến đường giao thông liên tỉnh để kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập gia súc, sản phẩm gia súc ra, vào tỉnh. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

4. Sở Tài chính chủ động phương án về nguồn kinh phí trong công tác phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng trong giai đoạn hiện nay cũng như khi có dịch bệng xảy ra.

5. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có hình thức thông tin, đưa tin phù hợp, chính xác diễn biến dịch bệnh; thông tin tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự nguy hại của bệnh dịch và có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Bùi Viết Bính