ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, BẢO ĐẢM AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ ANTOÀN XÃ HỘI, BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI AN TOÀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XII

Từ đầu năm 2007 đến nay, Tỉnh ủy và Ủy ban nhândân tỉnh đã liên tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm để ngănchặn, kéo giảm tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội ở địa phương, bảo vệtuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ 17/1, 3/2 và đón tếtNguyên đán Đinh Hợi. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hộitrong quý I/2007 ổn định, phạm pháp hình sự giảm 13,88% (180/209 vụ); tai nạnxã hội giảm 1,75% (112/114 vụ), tai nạn giao thông đường bộ giảm 16,44% (61/73vụ). Tuy nhiên, vẫn còn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm như:

- Về an ninh chính trị, phát hiện có nhiều tàiliệu từ nước ngoài tán phát vào trong nước mang nội dung phản động, tuyêntruyền mê tín dị đoan; một số tài liệu của các phần tử cơ hội, bất mãn chế độgửi thư cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài kêu ca cuộc sống khó khăn, xintrợ cấp vật chất; tình hình khiếu kiện vượt cấp kéo dài có dấu hiệu của đốitượng cầm đầu kích xúi, vận động tụ tập đông người gây mất trật tự;

- Tình hình trật tự an toàn xã hội giảm nhưngchưa cơ bản; đáng lưu ý là hiếp dâm, trộm dây điện thoại, dây điện thắp sáng,cướp giật tài sản; tai nạn giao thông đường bộ giảm về số vụ, số người bịthương nhưng số người chết tăng 12,28% (64/57); tệ nạn xã hội tăng 3,22%(417/404 vụ).

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, ổn địnhtrật tự an toàn xã hội ở địa phương; thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ phạmpháp hình sự, giảm số người bị thiệt hại do tai nạn giao thông theo kế hoạchcủa Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2007; đặc biệt là để bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộcbầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

- Có kế hoạch mở đợt tấn công trấn áp tội phạm,bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toànbầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII theo chỉ đạo của Bộ Công an; tổ chức triểnkhai và chỉ đạo thực hiện trong toàn lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở.

- Là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các cơquan, ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảovệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vàtoàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tai nạn, tệnạn xã hội.

- Triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ,đấu tranh có hiệu quả với tội phạm các loại, nhất là tội phạm phản cách mạng,tội phạm hình sự chuyên nghiệp, có tổ chức; kéo giảm tai nạn, tệ nạn xã hội,nhất là tai nạn giao thông, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tựan toàn xã hội ở địa phương trong năm 2007; đặc biệt trong thời điểm từ nay đếnsau bầu cử Quốc hội khóa XII.

- Phối hợp với các ngành có liên quan nắm tìnhhình an ninh nông thôn; tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyếttình hình tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở, không để kéo dài, không để phátsinh thành điểm nóng, không để khiếu kiện vượt cấp.

- Có phương án phối hợp với Quân đội và Bộ độiBiên phòng triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và saungày bầu cử Quốc hội khóa XII.

- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37/2004/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếptục thực hiện Nghị quyết số 09 và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Kế hoạchtổng thể phòng, chống ma túy; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Công an mỗi cấp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dântheo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đề xuất và báo cáo kết quả việc triểnkhai thực hiện Chỉ thị này.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

- Theo chức năng, nhiệm vụ riêng, tích cực phốihợp với Công an đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tham gia công tác phòng,chống tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉđạo theo hệ dọc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giáo dục cán bộ,công nhân viên thuộc quyền tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tainạn, tệ nạn xã hội; đồng thời vận động gia đình, người thân không tham gia, tiếptay cho tội phạm; không tham gia các tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm luật phápNhà nước.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Công an tham giacông tác phòng, chống tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội;

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn phê duyệt và chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tấn công tội phạm và cáctai nạn, tệ nạn xã hội của Công an xã, phường, thị trấn.

- Ưu tiên hỗ trợ kinh phí, trang bị phương tiện,tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an và Quân sự; nhất là đối với cácxã, thị trấn để nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị; Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt chỉ thịnày.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2007./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng