ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 06 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ TƯ VẤNPHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, hoạt động hànhnghề luật sư và tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả,nhất là đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật và các tổ chức hành nghề luậtsư, trung tâm tư vấn pháp luật đã được kiện toàn, củng cố,thành lập mới theo hướng phát triển mạnh về số lượng và từng bước đi vào hoạtđộng ổn định, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về tư vấn pháp luật, bào chữa, đạidiện cho công dân, tổ chức và các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử ... gópphần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp củaNhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạtđược, hoạt động hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật vẫn còn một số tồn tại,đó là: đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật tuy có tăng về số lượng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; trình độ, bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệpcủa luật sư và tư vấn viên pháp luật còn hạn chế; việc giáo dục, rèn luyện nângcao phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều biểu hiện vi phạmpháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong việc hành nghề luật sư, tư vấnpháp luật; công tác thông tin thống kê, báo cáo không kịp thời; việc thực hiệnnguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của các tổchức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tư vấn pháp luật cũng chưa đáp ứng đượcyêu cầu trong tình hình hiện nay.

Đchấn chỉnhtình trạng trên và tăng cường quản lý nhà nước đối vớihoạt động hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật; đồng thời để triển khai thựchiện tốt Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dântỉnh chỉ thị:

1. Nâng cao nhận thức phápluật v luật sư và tư vấn pháp luật cho công dân,cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đoàn luật sư vàcác tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp chủ động phối hợp với STư pháp, các sở, ngành liên quan và các cơ quan thông tin đạichúng đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền,phổ biến các qui định của pháp luật về luật sư và tư vấn pháp luật, trong đócần chú trọng những qui định mới của Luật Luật sư. Đảm bảo những nội dung cơbản của pháp luật về luật sư và tư vấn pháp luật đều được thông tin kịp thi, sâu rộng đến công dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu chuyên sâu pháp luật luật sư vàtư vấn pháp luật cho đi ngũ luật sư, tư vấn viên phápluật, đảm bảo mọi hoạt động hành nghluật sư và tư vấnpháp luật phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật. Nghiêm cấmcác hành vi lợi dụng việc hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật trên địa bàntỉnh nhằm phá hoại chủ trương, chính sách của Nhà nước, kích động gây rối làmmất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đoàn kết dân tộc,xúi giục nhân dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, không có căn cứ pháp luật...

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quanvà các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp căn cứ vào chức năng, nhim vụ của từng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, giám sát hoặcphối hợp thực hiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các trung tâm tư vấn pháp luậttrên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của từng tchức và qui định của pháp luật.

2. Tăngcường vai trò, trách nhiệm của Đoàn luật sư trong công tác quản lý, giám sát,kiểm tra đối vi luật sư và các tổ chức hành nghề luậtsư trên đa bàn tỉnh.

Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghềnghiệp của các luật sư trên địa bàn tỉnh. Do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ,quyền hạn theo qui định của pháp luật và nâng cao hoạt độngquản lý, Đoàn luật sư phải xác định cụ thể trách nhiệm trong quản lý, giám sát,kiểm tra hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư thuộc phạm vi quảnlý, đảm bảo mọi hoạt động của luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư đều phảituân thủ pháp luật, điều lệ và quy tc đạo đức, ứng xửnghề nghiệp.

Công tác quản lý, giám sát, kiểm trađối với luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư phải được tiến hành thườngxuyên theo định kỳ, đột xuất, để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọihành vi vi phạm pháp luật, điều lệ, quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp trongkhi hành nghề luật sư. Khi phát hiện vi phạm, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư phảichủ động kim tra, xác minh, kết luận và xử lý kỷ luật đốivới luật sư, tổ chức hành nghề luật sư vi phạm. Trong trường hợp hành vi viphạm của luật sư, tchức hành nghề luật sư vượt quá thẩmquyền, thì Ban Chủ nhiệm Đoàn có trách nhiệm báo cáo và chuyn hồ sơ vi phạm cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Hàng năm, Đoàn luật sư phải có kếhoạch tạo nguồn để phát triển luật sư; thường xuyên tổ chức họctập qui tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; trao đổi kinh nghiệm, bồidưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao trình độ, bảnlĩnh và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư để đáp ứng yêu cầu của các cơquan, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đcao vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động củacác tổ chc hành nghề luật sư.

Các tổ chức hành nghề luật sư chịutrách nhiệm trước pháp luật đối với tn bộ hoạtđộng hành nghề, nên người đứng đầu từng tổ chức phải chú trọng vàđề cao vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động hành nghề củatổ chức và luật sư trong tổ chức mình; quản lý chặt chẽ hoạt động của luật sư,nhân viên của tổ chức; trong hoạt động hành nghề cần có biện pháp để nâng caotính chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả hoạt động của tổ chức đối với khách hàng.

Việc hành nghề của các tổ chức hànhnghề luật sư phải thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của tổ chức; các quiđịnh của pháp luật; quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp và nêu cao ý thức tráchnhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội trong mọi hoạt động hành nghề. Các tổ chứchành nghề luật sư phải tôn trọng sự thật và pháp luật để bảo vệ quyền, lợi íchhợp pháp của khách hàng, đồng thời phải đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trịở địa phương và có trách nhiệm bảo vệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

4. Tăngcường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp trong việc thành lập, quản lý các Trungtâm tư vấn pháp luật.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp tiếp tục có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháptrong việc thành lập, đăng ký hoạt động và phát triển đingũ tư vấn viên pháp luật ở các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc tổ chức mìnhtheo quy định tại Nghị định 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ; đồng thờităng cưng các biện pháp quản lý, giám sát để các Trungtâm tư vấn pháp luật hoạt động đúng điều lệ và quy định của pháp luật.

Trung tâm tư vấn pháp luật chịu tráchnhiệm trước pháp luật và tổ chức chủ quản trực tiếp về mọi hoạt động của Trungtâm. Do đó, các tổ chức chủ quản cần tạo điều kiện thunlợi để Trung tâm tư vấn pháp luật đề cao vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệmvề hoạt động tư vấn pháp luật của mình; đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâmphải chấp hành nghiêm chỉnh qui định của pháp luật. Trong hoạt đng các Trung tâm cần tăng cường các biện pháp để mở rộng phạm vi, đốitượng phục vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng kịp thờinhu cầu tư vấn pháp luật miễn phí phục vụ yêu cầu của thành viên của tchức và các đối tượng xã hội khác.

Các tchức chínhtrị - xã hội, xã hội nghề nghiệp có trách nhiệm huy độngmọi nguồn lực để đảm bảo bố trí đủ cán bộ, nhân viên, kinhphí, phương tiện, điều kiện làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật. Đồng thờităng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các hànhvi vi phạm của Trung tâm và đội ngũ tư vấn viên pháp luật, nhân viên. Hàng năm,chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phápluật, kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn cho các Tư vấn viên pháp luật và nhân viên cácTrung tâm.

5. Đẩy mạnh công tác quảnlý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư vàtư vấn pháp luật.

y ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho SởTư pháp trực tiếp thực hiện và tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trongquản lý nhà nước về hành nghề luật sư và tư vấn pháp luậttrên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 83 Luật Luật sư và Điều 25 Nghịđịnh số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007, khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số65/2003/NĐ-CP ngày11/6/2003, trong đó cần chú trọng cácnhiệm vụ sau đây:

- Thường xuyên tham mưu, đề xuất vớiUBND tỉnh các biện pháp và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhànước đối với hoạt động hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật theo đúng chủtrương cải cách tư pháp, đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầucủa công dân, tổ chức và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoànluật sư và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đề ra các biệnpháp đẩy mạnh công tác phát triển luật sư, tư vấn viên pháp luật của tỉnh; đồngthời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật có lập trườngchính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghềnghiệp và kỹ năng tác nghiệp cao đủ sức đáp ứng nhu cầu về tư vấn pháp luật vàbào chữa, đại diện cho công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tchức thanh tra, kim tra việc chấp hành pháp luậtđối với tổ chức, hoạt động Đoàn luật sư, tchức hành nghềluật sư và các Trung tâm tư vấn pháp luật. Qua thanh tra, kiểm tra nếu pháthiện các hành vi vi phạm thì trực tiếp xử lý vi phạm và đề xuất, kiến nghị cácbiện pháp xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày02/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độthông tin báo cáo, thống kê:

Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luậtsư và các Trung tâm tư vấn pháp luật phải thực hiện đyđủ, nghiêm túc và kịp thời chế độ báo cáo thống kê về tình hình tchức và hoạt động định kỳ theo quy định của pháp luật và theo yêu cầucủa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các tổ chức hành nghề luật sư khôngthực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tchức hoạt động thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghịđịnh số 76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành liên quan, Đoàn luật sư, tổ chức hành nghềluật sư, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các Trung tâm tư vấnpháp luật trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnChỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh để chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp;
- Cục K.TVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Đoàn LS, Hội LG,TCHNLS,TTTVPL;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, Phó VP UBND tỉnh;
-
Lđ VP; Trung tâm tin học;
-
Lưu VT, NC, Các BP ng,c; (95b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư